พระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ วัตถุมงคล 2,000 รายการ

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร
084-8038208 คุณภัส One2call

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 3ชั้น 9หน้า

 
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
3ชั้น 9หน้า หน้าตัก5 นิ้
ฐานกว้าง 6 นิ้ว
             วัดจากฐานรวมองค์สูง 11 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
 
 
 
 

ประวัติพระมหาเศรษฐีนวโกฎิ (พระเก้าเศรษฐี)

พระมหาเศรษฐีนวโกฎิหรือพระเก้าเศรษฐีเป็นรูปเคารพที่มีความสำคัญยิ่ง   เป็นรูปที่เคารพที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพดลบันดาลประทานพร ความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวย มั่งมี ศรีสุข เป็นพระที่ดลบันดาลแห่งโชคลาภต่อผู้ให้ความเคารพศรัทธา มั่นคงในพระพุทธศาสนา พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ เป็นรูปเคารพ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เงิน ทอง โภคสมบัติ และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งตัวแทนของท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านในสมัยพระพุทธกาล ซึ่งมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนั้นได้เป็นพุทธอุปัฎฐากขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเป็นผู้ที่ได้รับการย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า  “เป็นผู้เลิศในการทำบุญและเป็นยอดแห่งมหาเศรษฐีทั้งปวง” ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้านั้นเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ให้แก่แผ่นดินโดยเฉพาะให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาบุญคุณของมหาเศรษฐีทั้งเก้าได้หมด
                
ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้านั้นนอกจากจะเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยแล้ว ยังเป็นผู้ที่ทรงภูมิจิตภูมิธรรมในอริยมรรค ในอริยผล เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้น ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้ามีรายนามดังต่อไปนี้

1.ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี
2.ท่านยัสสะมหาเศรษฐี
3.ท่านสุมนะมหาเศรษฐี
4.ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี
5.ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี
6.ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี
7.ท่านโชติกะมหาเศรษฐี
8.ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี
9.ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขา)

ท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านนี้ล้วนเป็นพระอริยะโสดาบันทั้งสิ้น รูปสัญลักษณ์ต่างๆในโลกนี้ล้วนแต่มีความหมายแฝงไว้ซึ่งปริศนาธรรมทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นรูปหรือเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นพระอริยเจ้าผู้ทรงความบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่บำเพ็ญมหาบารมีด้วยแล้วรูปหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวก็จะมีความขลัง ทรงอิทธิคุณ ทรงความศักดิ์สิทธิ์ สามารถที่จะแสดงซึ่งฤทธานุภาพให้กับผู้ที่ศรัทธาเคารพสักการะได้ ซึ่งอานุภาพเหล่านี้เป็นอจินไตยยากที่จะเข้าใจได้ แต่สามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้น
                          
เนื่องจากว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวเปรียบได้กับคุณธรรมความดีงาม เมื่อบุคคลใดหมั่นระลึกถึงคุณงามความดี เอาความดีเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว บุคคลนั้นย่อมประสพแต่สิ่งที่ดีงามเช่นเดียวกัน พระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้รับการสถาปนาขึ้นมาเมื่อใดนั้นยากที่จะหาคำตอบได้ แต้จากที่ได้ศึกษาค้นคว้าตามตำนานโบราณ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลาย ได้กล่าวว่า พระมหาเศรษฐีนวโกฏิได้รับการสถาปนาขึ้นในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณ
                          
โดยมีตำนานเล่าว่า ในครั้งนั้นได้เกิดข้าวยากหมากแพง ฝนไม่ตกเจ็ดปี เกิดทุกข์เข็ญ ความเดือดร้อน ตลอดทั้งเกิดโรคอหิวาตกโรคขึ้น เหตุเภทภัยได้เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก แต่ก็ไม่รู้จะหาทางแก้ไขได้ประการใด  ในเวลาต่อมาในกาลนั้นเองได้มีพระอรัญญวาสี หรือพระผู้อยู่ในป่า เป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้ทรงอภิญญา ปฏิสัมพิทาญาณองค์หนึ่งได้มาบอกให้เจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรในสมัยนั้นว่า “ให้พากันสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือ พระเก้าเศรษฐีขึ้นมาทำการสักการบูชาเสียแล้วเหตุเภทภัยทั้งหลายก็จะระงันดับไป”  แล้วพระอรัญญวาสีองค์นั้นก็ยังได้บอกเคล็ดและวิธีการต่างๆ ตลอกถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคล สำหรับใช้ในการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีโกฏิขึ้นมา หลังจากนั้นเจ้าพญาผู้ครองราชอาณาจักรก็ได้ทำตามวิธีการนั้น  ไม่นานผลปรากฏว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆ ได้เกิดสงบ ระงับดับไป ตามที่พระอรัญญวาสีองค์นั้นได้บอกทุกประการ  ตลอดทั้งได้เกิดความสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้น ความมั่งคั่ง มั่งมีศรีสุข ร่ำรวย ได้เกิดแก่ประชาชน ชาวราชอาณาจักรล้านช้างในคราวนั้น ด้วยเหตุนี้เองประชาชนแห่งราชอาณาจักรล้านช้างโบราณจึงนิยมได้จัดสร้างและนิยมบูชาสักการะองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏินับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

กำเนิดพระมหาเศรษฐีนวโกฏิในแผ่นดินสยาม

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส  กรุงเทพฯ  พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐาน  สายท่านหลวงปู่เสาร์  กันตสีโล   หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  ในสมัยที่ท่านได้ไปเป็นผู้ปกครองการคณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์  ที่นครจำปาศักดิ์  และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยาราม โดยได้รับการสืบทอดตำรามาจากท่านหลวงปู่  ญาท่านสำเร็จลุน  วัดบ้านวินไซ  เมื่อท่านได้รับการถ่ายทอดตำรามาแล้ว  ท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาบาย ถึงวิธีการสร้าง  พิธีจัดการปลุกเสกตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้างจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หรือ ที่จะเรียกได้ว่า  “ ได้สำเร็จวิชาแห่งการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ” แล้ว
         
เพื่อความคงไว้ซึ่งตำราอันศักดิ์สิทธิ์มิให้สูญหายไปและยังเป็นการช่วยสงเคราะห์ประชาชน  ญาติโยมให้มีที่พึ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจเป็นที่ระลึกในการประกอบการงานให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาชีวิต  และเพื่อให้ประชาชนได้มีแต่ความสุข ความเจริญ อยู่เย็น เป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง เป็นเศรษฐี และเป็นมหาเศรษฐีสืบต่อไป ดุจดังท่านมหาเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาลนั้นแล

ในการจัดสร้างองค์พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ หรือพระเก้าเศรษฐีนั้น  เท่าที่ได้ฟังมาจากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์สายป่ามานั้น  โดยเฉพาะผู้เขียนเคยได้กราบเรียนถามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลญาณเถร  หรือองค์หลวงปู่มา  ญาณวโร  วัดสันติวิเวก  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของผู้เขียนเอง  ได้เคยเมตตาเล่าให้ฟังว่า   ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี คุณูปมาจารย์  (จันทร์  สิริจันโท)  หลังจากที่ได้ตำราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จแตกฉานแล้ว  ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าถวายแก่พระบาทสมเด็จพระจุ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕  เป็นปฐมฤกษ์  และเป็นการจัดสร้างเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยาม  แต่ไม่ได้ระบุว่าสร้างใน พ. ศ.ใด  และในการจัดสร้างครั้งแรกนี้ได้สร้างเพียง ๙ องค์ เท่านั้น
        
นับได้ว่า  สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  ความมั่งคั่ง  และความร่ำรวย  ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว  ๙  องค์  เป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยามนี้โดย  ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  พระมหาบูรพาจารย์แห่งสายพระวิปัสสนากรรมฐานหรือสายป่าอรัญญวาสี  เป็นผู้สร้างเป็นครั้งแรก  ประดุจดังในครั้งปฐมกาลในการจัดสร้างในราชอาณาจักรล้านช้างโบราณฉะนั้น 

คำอธิษฐานบุญญฤทธิ์

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า  ด้วยอานุภาพของพระธรรม  ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์  ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓  ประการนี้  ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า  ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า  ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า  ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์  ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป  จงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  มีอาหารอันดี  มีอาภรณ์อันเลิศ  ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น  และเจริญยิ่งๆขึ้นไป  เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว  ขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า  เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว  ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน  การเงิน  การติดต่อ การค้าขาย  ขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย  ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย  และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ  และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ
              
(สามารถที่จะอธิษฐานได้นอกจากนี้ตามความประสงค์ของท่านเถิด  ที่มีให้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และเป็นแบบที่อาตมาได้ใช้ภาวนาอยู่เป็นประจำ)

 
แร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ จากตำราพิชัยสงคราม กล่าวไว้ดังนี้
1. เหล็กน้ำพี้เป็นของขลัง มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
2. เหล็กน้ำพี้เป็นของอาถรรพณ์ เร้นลับ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกๆ อณู
3. เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาอาคมแกร่งกล้าฟันแทงไม่เข้า ก็ถูกเหล็กน้ำพี้ล้างอาถรรพณ์มานักต่อนักแล้ว
4. เหล็กน้ำพี้สามารถป้องกันภูติผีปีศาจได้ วิญญาณ ภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้
5. เหล็กน้ำพี้กันมนต์ดำ วิชาเดรัจฉานวิชา ป้องกันได้
 
บูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 3ชั้น 9หน้า หน้าตัก 5 นิ้ว
 
สีน้ำตาล (สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ)บูชาองค์ละ 799 บาท
 
สีทองคำ สีเงิน สีนาค บูชาองค์ละ 899 บาท
 
สีดำด้านแต่งทรงสีทองคำ บูชาองค์ละ 999 บาท
 
ต้องการบูชาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ 3ชั้น 9หน้า หน้าตัก 5 นิ้ว แบบสีใด คลิกที่นี่
 
หรือโทรสั่งตามเบอร์โทรหน้าเว็บ www.utdid.com
 
 
 
 
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
 
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax
 055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์  สถานที่ใกล้เคียง  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน
 
 

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร 084-8038208 คุณภัส One2call
เบอร์ร้าน-Fax 055411012 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้าน

ดูดวง ข่าว หวยหุ้น หวย ของเสน่ห์