หน้าแรก ศูนย์รวมวัตถุมงคลทั้งหมด คลิกที่นี่
เครื่องราง ของขลัง ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ผลิต และจำหน่าย ปลีก-ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

     

พระคาถาชินปโร

พระคาถาชินปโร

บทสวดมนต์เพื่อบารมีอันยิ่งใหญ่ เมตตาไม่มีประมาณ

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะโมพุทธายะ

เทวะโลเก นาโคตะเก
ยัก ขาทันตา มะโนทันติ
อัตตะ มะโน สุขี นาราโก โตหิ
อินทะรี ปะมาเชถะ พุทธะปัญโญ นาตะโก
สะมันตา สันติ นะภะโว เทวะลัง โลเก ทันตะมัง
ข้าพเจ้า ขออัญเชิญเทวดาหกชั้น พรหม ๒๐ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น นาค ๗ ตระกูล
ยักษ์ ๒๐ ตระกูล พระนารายณ์ พระอินทร์ เจ้าแห่งบิดามารดา พญาครุฑ ๓๐ ตระกูล และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงมารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ด้วย นะโมพุทธายะ

พระ คาถาชินปโร

(บูชาพระพุทธเจ้าทกๆพระองค์และบูชาพระผู้สอนพระกรรมฐาน เจ้าทั้งมวล)


ชินะปะโร โหติ สัพพะทา
ยู ตัน จะ พุทโธ เมตตา
อะสา เมโธ โก จักกะวาลัง
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
โกฏ แสนแปดหมื่นจักกะวา
อนันตะกุรา โลเก
ชินะปะโร เหตุกัง อะนิวะชา
กัม มะฐานาโน จิตตัง พุทโธ
โกฏแสนแปดหมื่นจักกะวา
มา มา นุภาเวนะ
พุทธะ เถโร มหาเตโช
ทุ ทุ ปัญโญ มหาเตโช
ทุ ทุ ปัญญา มหาเตโช
ทุ ทุ ปัญโญ ทิปาปะโก
ทุ ทุ ภาโร มหาเตโช
นา นา สังโฆ มโน โหติ
มะ มะ มโน โหติ
สังกิจจัง มโน สะยัง
วัฏฏะ กิริยา มหาเตโช
วาละกัง มหันตะโม
กัมมะฐาโน จะ ตีรัง
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อนัน ตะกุรา กัมมัฏฐา โมโร
อัชชะ ตะโม มหาเตโช
จิตตัง พุทโธ มหันตะโม
อะ อะ วัสสานิ กัมมานิ
ทุ ทุ ภา โค ภเว ภเว
แสนแปดหมื่นจักกะวาลัง โก-ฏิ
วาโย โหติ ภะคะวา สุโข
อะ อะ วะสาชา
อะ อะ ปัญญา จิตโต พุทโธ
สัญญา สัญโญ นิโรโธ จะ
ปฏิสันถา ภะคะวา อันตัง
อะ อะ ปูชา
พุทธะปูชา มหันเตโช
ธัมมะปูชา มหันตะโม
สังฆะปูชา มโน มโน
อะ อะ วัชชา จะ กัมมันตา
กัมมัฏฐานัง แปดหมื่นจักกะวาลัง
ภะคะวา ภะคะวา โสโร
จิตตัง พุทโธ เมตตา ปิโณ
กาโร กายัง มโน สุขัง
จิต ตัง ธัมมัง มโน โหติ
กายะ กาโย พุทโธ เมตตา
กัมมัฏฐานัง สิขัง ปัญจะ
อนันตะกุรา แปดหมื่นจักกะวาลัง
ปาระมี หิโต สัญโญ เมตตา
มุทิตา อุเบกขา โรโค
มุนินา วะ จะ จันตะราโย
สัญโญ โค ภะโร ภะโร
พุ ทโธ เมตตา ธัมโม เมตตา สังโฆ เมตตา
ปูชา ภะคะวา พุทโธ เมตตา
ปูชา ธัมมา อนัตตา
ปูชา สังขารา อนิจจา
ปะติ ปะติ ภิกขะเว
แสนแปด หมื่นจักกะวาลัง กัมมัฏฐานัง
แปดหมื่นจักกะวาลัง เอโก สุโข
มโน ทีโร ราชะสีห์
โหตุ สัพพะทาฯ

ความเป็นมาและอานิสงส์การสวด พระคาถาชินปโร


๑. พระคาถาชินะปะโร เป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก มีพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และสังฆานุภาพ ไม่มีประมาณ ได้มาจากสวรรค์โลก

๒. พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่สรรเสริญคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่ได้ตรัสรู้มาแล้วในอดีต ปัจจุบัน และจะตรัสรู้ในอนาคต ซึ่งมีคุณอันใหญ่ไม่มีประมาณ มีมหาปัญญาบารมี มหากรุณาบารมี เป็นต้น แผ่ไพศาลไปในแสนโกฏิจักรวาล พร้อมกันนั้นได้สรรเสริญคุณแห่งพระธรรม คุณแห่งพระสงฆ์ คุณแห่งพระอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานเจ้าทั้งมวล ผู้ที่ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ออกแนะนำสั่งสอนสรรพสัตว์ให้รู้ตามเห็นตามในธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งปวง และสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้เป็นองค์สุดท้ายที่จะ นำพาสรรพสัตว์ทั้งปวงข้ามวัฏฏะสงสารคือพระราชสีห์พุทธเจ้าผู้ใดได้สวดสาธยาย และเจริญจิตภาวนาพระคาถานี้อยู่เป็นเนืองนิจเหมือนได้ครอบครองแก้วสารพัดนึก อันบันดาลทุกสิ่งอย่างตามประสงค์

๓. เมื่อบุคคลใดปรารถนากระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพาน ได้สวดท่องสาธยายและเจริญจิตภาวนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ประกอบด้วยสติอันตั้งมั่นในคุณแห่งพระคาถานี้อย่างแน่วแน่เป็นสัมมาทิฐิ ไม่ประกอบไปด้วยตัณหามานะอุปาทานในผลแห่งอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้น ให้ภาวนาสาธยายด้วยจิตอันเป็นกลาง ไม่เพียรมากนัก ไม่หย่อนนัก สม่ำเสมอในทุกอิริยาบถ ติดต่อกัน ๓ วัน ทั้งกลางวันแลกลางคืน จะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาบันนธรรม ติดต่อกัน ๔ วัน จะทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิธรรม ติดต่อกัน ๕ วัน กระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิธรรม และติดต่อกัน ๗ วัน กระทำให้แจ้งในอรหัตผล สมบูรณ์พร้อมด้วย วิชชา ๓ อภิญญา ๖ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔

๔. บุคคลใดที่ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิ ปัจเจกภูมิ ถ้าเจริญสาธยายและภาวนาอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต จะช่วยเพิ่มพูนในการบำเพ็ญบารมี ให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว และสำเร็จดั่งปรารถนา

๕. บุคคลใดปรารถนาซึ่งความเจริญในมนุษย์สมบัติ ถ้าหมั่นสาธยายสวดท่องเจริญจิตภาวนาเป็นนิจ จะเป็นที่รักในหมู่มนุษย์ เทวดา นาค ยักษ์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมตามคุ้มครองรักษา มีตบะเดชยิ่งนัก เจริญซึ่งโภคทรัพย์ ตายไป แล้วเกิดในสวรรค์ตามวาสนาบารมี

๖. ผู้ใดมีไว้บูชากราบไหว้ในบ้าน เทวดา พรหม ทั้งหลายก็จะมากราบ
ไหว้บูชา เสมือนมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประทับอยู่ในบ้าน

๗. ถ้าบุคคลใดลบหลู่และไม่เลื่อมใสศรัทธาในพระคาถานี้ เท่ากับลบหลู่พระพุทธเจ้าทั้งปวง เมื่อกายแตกดับ ย่อมตกสู่อบายภูมิ มีโลกันตมหานรกเป็นต้น

๘. การสวดท่องสาธยายให้สวดท่อง ๓ จบ ๔ จบ ๕ จบ หรือ ๗ จบ ตามปรารถนา เมื่อสวดสาธยายเสร็จแล้วให้เจริญจิตภาวนานั่งสมาธิ ตั้งสติที่กึ่งกลางระหว่างอกเหนือลิ้นปี่สองนิ้วมือ บริกรรมด้วยคำว่า

“พุทธังเมตตา, พุทธังจักกะวาลัง, แสนแปดหมื่นจักกะวาลัง, กัมมัฏฐานัง แปดหมื่นจักกะวาลัง, กาโย โหติ”

คลิกที่นี่ ดูสุดยอด เครื่องราง ของขลังทั้งหมด

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน

โทร 0898608818 , 087-7399336 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

เบอร์ร้าน และ Fax  055428495 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 23/4 ม.4 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ร้านอยู่สายเอเซีย ถนน สายพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 11 อยู่บริเวณ 3 แยกคุ้งตะเภา