เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

คำขวัญอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลไม้ลางสาด แหล่งไม้กวาดท่าเสา ถิ่นเก่าเมืองพระฝาง พระงามหลวงพ่อเพชร

        

ประวัติความเป็นมา

              เมื่อราวปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริเห็นว่าตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐนี้ เป็นตำบลที่คงจะเจริญต่อไปในภายหน้าเพราะเป็นทำเลการค้าดี ราษฎรพากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้นทุกปี พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมืองขึ้นเรียกว่า "เมืองอุตรดิตถ์" (ซึ่งหมายถึง เมืองท่าเหนือ เพราะ อุตร หมายถึงเหนือ และดิตถ์ หมายถึง ท่า) และโปรดให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองขึ้นกับเมืองพิชัย ในสมัยนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น 5 เมือง คือ เมืองพิชัย เมืองอุตรดิตถ์ เมืองตรอน เมืองลับแล และเมืองน้ำปาด

               ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้ายศาลากลางเมืองพิชัยไปตั้งบังคับบัญชาที่เมืองอุตรดิตถ์ แต่ยังใช้ชื่อเมืองพิชัยอยู่จนกระทั่ง พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด ให้เปลี่ยนนามเมืองพิชัยเป็นเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อให้ตรงกับนามท้องที่ตั้งเมือง และอีกปีหนึ่งต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2459 ได้มีการประกาศใช้ชื่ออำเภอที่เปลี่ยนให่ให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งว่าการอำเภอ จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นอำเภอบางโพ ต่อมาปี พ.ศ. 2481 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอที่มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในตัวจังหวัดเป็นอำเภอเมืองแล้วต่อด้วยชื่อจังหวัด อำเภอบางโพ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

 
 
สภาพทางภูมิศาสตร์

     ที่ตั้ง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ 465 กิโลเมตร และทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 765.475 ตารางกิโลเมตร หรือ 478,422 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 62 เมตร

 
อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอท่าปลา และอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ลักษณะภูมิประเทศ

   ที่ราบ คิดเป็นร้อยละ 42.84 ของพื้นที่อำเภอหรือประมาณ 204,937.50 ไร่ แยกได้ดังนี้

         (1) ที่ราบลุ่มแม่น้ำ เกิดอยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ

         (2) ที่ราบระหว่างภูเขาและบริเวณลูกคลื่น เป็นบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน ด้านเหนือและด้านตะวันออกของอำเภอ  เขตภูเขาและที่สูง คิดเป็นร้อยละ 45.26 ของพื้นที่อำเภอ หรือประมาณ 216,556.25 ไร่ ในบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกของอำเภอ

         (4) พื้นน้ำ คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของพื้นที่อำเภอ หรือประมาณ 56,928.75 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ

        อากาศ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง ทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

          (1) ป่าไม้ มีในท้องที่ตำบลบ้านด่านนาขาม วังดิน หาดงิ้ว แสนตอ บ้านด่าน ถ้ำฉลอง และตำบลผาจุก ได้แก่ ป่าไม้เบญจพรรณและป่าไม้ดงดิบ ชนิดของไม้ที่มีอยู่ในป่าได้แก่ไม้สัก ไม้กระยาเลย

          (2) ทรัพยากรแร่ ได้แก่ แร่ดินขาว แร่ดินขาว มีในท้องที่ตำบลขุนฝาง วังดิน งิ้วงาม และผาจุก แร่ทัลด์ แร่โครไมท์ มีในท้องที่ตำบลหาดงิ้ว บ้านด่าน แร่หินอ่อน มีในท้องที่ตำบลแสนตอ บ้านด่านนอกจากนี้ยังมีแร่เหล็กแ แร่ทองแดง แร่ยิบซั่ม แร่ใยหิน ในเขตพื้นที่อีกด้วย

          (3) ทรัพยากรดินสภาพของดินในพื้นที่อำเภอเองอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และพืชทั่วไป ไม่เหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่ส่วนน้อยที่เหมาะแก่การทำนา คือ ทางทิศใต้ของอำเภอ

          (4) ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำน่านเป็นแหล่งน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดน่านผ่านเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา ซึ่งใช้การผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ คือ ตำบลหาดงิ้ว ตำบลแสนตอ ตำบลบ้านด่าน ตำบลผาจุก ตำบลงิ้วงาม ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลป่าเซ่า ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหาดกรวด และตำบลวังกะพี้ ตำบลเหล่านี้สามารถนำนิ้วมาใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี จากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         (5) ภูเขา มีเขาพลึงเป็นภูเขาใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลบ้านด่านนาขาม และเขาขุนฝาง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลขุนฝาง

 
การปกครอง

        ปี 2550 จังหวัดอุตรดิตถ์มีประชากรมีประชากรทั้งสิ้น 465,277 คน เป็นชาย 229,639 คน เป็นหญิง 235,638 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 ตำบล 135 หมู่บ้าน คือ ตำบลงิ้วงาม ตำบลวังกะพี้ ตำบลหาดกรอวด ตำบลขุนฝาง ตำบลวังดิน ตำบลบ้านด่านนาขาม ตำบลหาดงิ้ว ตำบลป่าเซ่า ตำบลแสนตอ ตำบลบ้านด่าน ตำบลถ้ำฉลอง ตำบลคุ้งตะเภา ตำบลผาจุก ตำบลท่าเสา ตำบลน้ำริด ตำบลบ้านเกาะ ส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีเทศบางเมืองอุตรดิตถ์ สุขาภิบาลวังกะพี้และสุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม และองค์การบริหารส่วนตำบล

 
สภาพทางสังคม

     1) การแพทย์และอนามัยมีโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัย ศูนย์โภชนาการเด็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส้วมราดน้ำมีครบทุกหลังคาเรือน

     2) การศึกษามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา และโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 6 แห่ง

     3) ศาสนา การนับถือศาสนาของประชาชน ส่วนใหญ่นับถือศาสาพุทธประมาณร้อยละ 97 อื่นประมาณร้อยละ 3 มีสถาบันทางศาสนาที่เป็นวัด ที่พักสงฆ์

     4) ภาษา เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ภาษาพูด สำเนียง การพูดเหมือนคนไทยภาคเหนือ

 
การบริการพื้นฐาน

    (1) การคมนาคม

    รถไฟ มีทางรถไฟสายเหนือ กรุงเทพ - เชียงใหม่ ผ่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์หลายสถานี ได้แก่ สถานีวังกะพี้ สถานีศิลาอาสน์ สถานีท่าเสา สถานีน้ำริด สถานีบ้านด่านนาขาม และสถานีปางต้นผึ้ง ระยะทางยาว 43 กิโลเมตร ส่วนถนน มีถนนติดต่อไปยังทุกอำเภอภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สุโขทัย แพร่ พิษณุโลก และถนนที่เป็นทางหลวง จังหวัดชนบท สามารถใช้ติดต่อได้ทุกอำเภอ ทุกตำบล

     (2) การสื่อสาร มีทั้งโทรศัพท์บริการ และโทรศัพท์สารธารณะ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตให้ดำเนินงานแทน

     (3) สาธารณูปโภค ไฟฟ้า มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุตรดิตถ์ และการประปาส่วนทั้งภูมิภาค เทศบาล สุขาภิบาล และหมู่บ้าน

     (4) การบริการสารธารณะ มีศาลาประชาชน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ศาลากลางบ้าน หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ลานฝึกซ้อมกีฬาประจำตำบล/หมู่บ้านและสถานที่เก็บกับผลผลิตการเกษตร เช่น ยุ้งฉาง ลานตาก ฯลฯ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

     ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

 
 

   ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดพระฝาง 

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท โบราณสถาน

       การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง เป็นถนนลาดยาง ระยะทางห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 ถึงทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวขวา ไปทางพิษณุโลก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจากทางแยกเข้าไป 14 กิโลเมตร

      ลักษณะและความสำคัญ เป็นวัดที่เคยจำพรรษาของ "เจ้าพระฝาง" เมืองสวางคบุรี ท่านได้ซ่องสุมผู้คนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เพื่อกู้เอกราช ปัจจุบันวัดพระฝางประกอบด้วยโบสถ์ วิหาร และพระธาตุเจดีย์ที่ยังคงสภาพอยู่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์

 
สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางสายอุตรดิตถ์ – หาดงิ้ว ผ่าน

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

- มีร้านค้าภายในหมู่บ้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม

 
 
 
 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หลวงพ่อเพ็ชร วัดท่าถนน

สถานที่ตั้ง อยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ บริเวณริมแม่น้ำน่าน ตำบลท่าอิฐ

ประเภท โบราณวัตถุ

      การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางในเขตชุมชนตัวเมืองอุตรดิตถ์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 2 กิโลเมตร

     ลักษณะความสำคัญ เป็นพระพุทธรุ)ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ศิลปะสมัยเชียงแสนรุ่นแรกที่งดงามมากองค์หนึ่ง ลักษณะพระวรกายอวบอ้วนนั่งขัดสมาธิ มีเพชรชายสังฆาฏิเหนือพระอุระ พระเกษมาลาเป็นต่อม พระโขนงโก่ง พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดท่าถนน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีห้องน้ำส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

 
 
      ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท อนุสรณ์สถาน

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางในเขตชุมชนห่างจากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 500 เมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่ก่องสร้างขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงพระองค์ ซึ่งครองเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี และได้สร้างเกียรติประวัติไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยได้ยกทัพออกสู้ประจัญบานจนดาบหักไปเล่มหนึ่ง จึงได้สมญาว่า "พระยาพิชัยดาหัก" เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอุตรดิตถ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประขำทางรอบเมืองผ่านและรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีประปา ไฟฟ้า

 
 
    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหักและพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก
 
สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทพิพิธภัณฑ์

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางในเขตชุมชน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประมาณ 500 เมตร

     ลักษณะสำคัญและความสำคัญ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐานดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับดาบประจำตัวของพระยาพิชัยดาบหักและขั้นตอนการสร้างดาบเหล็กน้ำพี้ใหญ่ที่สุดในโลก

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีประปา ไฟฟ้า

 
 
 
 
     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดธรรมาธิปไตย

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ ใกล้สี่แยก จุดตัดของถนนอินใจมับถนนสำราญรื่น

 

ประเภท โบราณสถาน

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 2 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นที่เก็บบานประตูของวิหารใหญ่และเก่าแก่มากของวัดพระฝาง บานประตูทำจากไม้ปรูขนาด 2.2 เมตร สูง 5.3 เมตร หนา 16 เซนติเมตร แกะสลักสมัยอยุธยาเป็นลายกนกก้านขด มีสายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ 7 พุ่ม ระหว่างพุ่มมีกนกใบเทศขนาบสองด้าน กล่าวกันว่าเป็นบานประตูไม้แกะสลักที่มีความงามเป็นที่สองรองจากประตูวิหารวัดสุทัศน์ กรุงเทพมหานคร

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีประปา ไฟฟ้า

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หอวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

     สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท ศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัด

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยาง ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 500 เมตร

    ลักษณะและความสำคัญ เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า และเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

 
 
  
 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  พระพุทธบาทสี่รอย

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท โบราณสถาน

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางและลูกรังระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 42 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นพระพุทธบาทที่มีพระบาทเล็กอยู่ในพระพุทธบาทใหญ่ 3 รอย รวมเป็น 4 รอย อยู่บนดอยใหญ่ มีแท่นสูงประมาณ 1 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ก่ออิฐ

 สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

- มีสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

 
 
 
 
 
      ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดหมอนไม้

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในหมูที่ 3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท โบราณวัตถุ

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางตลอดสาย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สมัยสุโขทัย หน้าตักล่าง 37 นิ้ว สูง 46 นิ้วครึ่ง ปางมารวิชัย ประดิษฐานในวิหารวัดหมอนไม้

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางสายอุตรดิตถ์ - หาดงิ้ว และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

 
 
 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดกลางบ้านเกาะ

สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท โบราณสถาน

    การคมนาคมสภาพเส้นทาง ถนนลาดยาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะและความสำคัญ เป็นวัดที่มีภาพวาดทางศาสนาที่สวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

- มีประปา ไฟฟ้า

    

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกแม่เฉย

     สถานที่ตั้ง อย่าในเขตตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางและลูกรัง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นน้ำตกที่มีถึง 3 แห่ง มีน้ำตกตลอดปีแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางจากตัวอำเภอเข้าไปถึง

- มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย

- มีสินค้าพื้นเมืองจำหน่าย

- มีห้องน้ำห้องส้วมบริการ

 
 
    ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวังดิน

    สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ประเภท แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

    การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางและลูกรัง ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 25 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นน้ำตกที่มีน้ำตกถึง 3 แห่ง มีน้ำตกตลอดปีแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม

 
 
 
      ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

     สถานที่ตั้ง อยู่ในตัวเมืองอุตรดิตถ์ ริมน้ำน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภท อนุสรณ์สถาน

      การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางในเขตชุมชน ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 500 เมตร

     ลักษณะและความสำคัญเป็นอนุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นที่ระลึกพระองค์ที่ทรงเสด็จมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยนั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามและแข็งแกร่งอยู่ในตัว

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีสถานที่จำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม

          

 
 ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดดอยแก้ว

สถานที่ตั้ง อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง

ประเภท โบราณสถาน

     การคมนาคมสภาพเส้นทางและระยะทาง ถนนลาดยางห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

     ลักษณะและความสำคัญ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปไม้จารึกว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2326 และมีพระพุทธบาทจำลอง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- มีรถประจำทางรอบเมืองผ่าน และรถรับจ้างภายในตัวเมือง

- มีประปา ไฟฟ้า

- มีห้องน้ำ ห้องส้วมบริการ

 

วัฒนธรรมประเพณี

     เทศกาลและงานประเพณี

     - งานวันลางสาด ลางสาดเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวลับแลมาเป็นเวลานาน กลุ่มเกษตรกรอำเภอลับแลเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมกันจัดงานวันลางสาดขึ้นทุกปี กำหนดงานประมาณวันเสาร์ – วันอาทิตย์ หรือปลายเดือนกันยายนของทุกปี ณ บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบชัย หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

     - พิธีบายศรีสู่ขวัญรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีพื้นเมืองภาคเหนือ ที่ชาวอุตรดิตถ์จะจัดให้มีขึ้นในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความกตัญญูและความเคารพแก่ผู้สูงอายุโดยมีการบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

     - งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด เป็นงานฤดูหนาวประจำปีและงานรำลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก กำหนดจัดงานวันที่ 7 - 14 มกราคมของทุกปี

     
ศิลปวัฒนธรรมเนียมประเพณี

     ทางด้านจริยธรรมนั้น ชนชาวอุตรดิตถ์นับถือศาสนาพุทธ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรต่อกัน อุปนิสัยอ่อนน้อม รักความสงบ และมีวัฒนธรรม ส่วนใหญ่คล้ายกับวัฒนธรรมไทยทางพื้นภาคเหนือที่ปรากฏโดยทั่วไป คือ ความอ่อนช้อยเรียบร้อยน่ารัก ในหลายหมู่บ้านและตำบลยังคงอนุรักษ์ในด้านการแต่งกายนุ่งผ้าซิ่นลวดลายแบบทางเหนือ ส่วนประเพณี การเล่นพื้นเมืองนิยมความสนุกสนาน เช่น การร้องรำทำเพลง บางแห่งทางส่วนเหนือของอำเภอนิยมเพลงซอมีประเพณีคล้ายชาวเหนือ เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ รดน้ำดำหัว เป็นต้น

       สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง มีผลิตภัณฑ์จักสานทำจากไม้ไผ่ผักตบชวา และหวาย ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าถุงลายต่าง ๆ ไม้กวาดตองกง ลูกตาวเชื่อม บรรจุกระป๋อง กล้วยกวน ทุเรียนกวน

สิ่งที่น่าสนใจ

     (1) พันธุ์ไม้พื้นเมือง ได้แก่ ลางสาด ทุเรียน ลำไย มะม่วง ขนุน

     (2) สัตว์ป่า และสัตว์พื้นเมืองเฉพาะถิ่น ได้แก่ หมูป่า เก้ง กวาง แพะ นกเขาชวา

 

ที่พัก ร้านอาหาร และร้านค้าที่น่าสนใจ

โรงแรม (รหัสทางไกล 055)

- โรงแรมสีหราช    163 ถนนบรมอาสน์ โทร. 411106 , 412223 จำนวน 152 ห้อง ราคา 750 - 2,000 บาท

- โรงแรมฟรายเดย์ อยู่ในห้างสรรพสินค้า ฟรายเดย์ 172 ถนนบรมอาสน์ โทร. 440202-300 จำนวนห้อง 147 ห้อง ราคา 500- 1,800 บาท

- โรงแรมวิวัฒน์ 159 ถนนบรมอาสน์ โทร. 411778 , 411791 จำนวน 80 ห้องราคา 215 – 550 บาท

- โรงแรม พ. วานิช 1 33-5 ถนนเพลินฤดี โทร. 411008 จำนวน 24 ห้อง ราคา 170 - 210 บาท

- โรงแรม พ. วานิช 2    1-3 ถนนศรีอุตรา โทร. 441499 จำนวน 66 ห้อง ราคา 140 – 300 บาท
    
- โรงแรม พ. วานิช 3    47-51 ถนนสำราญรื่น โทร. 411559 จำนวน 25 ห้อง ราคา 120 – 150 บาท

- โรงแรม ธโนทัย 140-153 ถนนเกษมราษฎร์ โทร. 411669 จำนวน 20 ห้อง ราคา 140 – 350 บาท

- โรงแรมนำชัย 213/3 ถนนบรมอาสน์ โทร. 411753 จำนวน 50 ห้อง ราคา 140 – 250 บาท

- รงแรมธนากรการ์เด้น  ถนนอินใจมี ซอย 1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5544 1120

- โรมแรมเจษฏา  19 / 56 ซอย 11 ถนนเจษฎาบดินทร์ เหนือ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 08 1283 4994 และ 0 5541 7778

- โรงแรม พ. วานิช 2  1 – 5 ถนนศรีอุตรา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5541 1499 และ 0 5544 2181 แฟ็กซ์ 0 5541 3067
         
- อารีย์แมนชั่นอารีน่ารีสอร์ท  119 / 5 ถนนสุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5541 4939 และ 0 5541 5902 มือถือ 08 9866 4327 แฟ็กซ์ 0 5541 4954
         
- ทธนาอพาร์ตเม้นท์ เยื้องโรงพยาบาลอุรดิตถ์ เลขทที่ 74 / 18 ถนนบรมอาสน์ ซอย 3 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร.5541 7770 และ 0 5541 7772

-โรงแรมไทธนารีสอร์ท  ระหว่างสถานี บขส. – เทสโก้โลตัส 2 / 90 ถนนพาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 0 5544 3222 และ 0 5541 7766 แฟ็กซ์ 0 5544 3034

 
 
ร้านอาหาร

- ห้องอาหารเรือนขวัญ ตั้งอยู่ที่ ถนนบรมอาสน์ ในโรงแรมสีหราช เป็นห้องอาหารระดับภัตตาคาร มีดนตรีบรรเลงทั้งภาคกลางวันและกลางคืน โทร. 411160

- ห้องอาหารเดอะการ์เดน ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ ชั้น 5 โรงแรมฟรายเดย์ เป็นห้องอาหารระดับภัตตาคาร มีดนตรีบรรเลงภาคกลางคืน โทร. 440292

- ห้องอาหารคุณพลอย ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ เลยจากสามแยกห้วยไผ่ชั้นล่างของโรงแรมวิวัฒน์ เป็นห้องอาหารระดับภัตตาคาร มีดนตรีในภาคกลางคืน โทร. 411778

- ห้องอาหารคุณใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขเกษม เป็นร้านอาหารที่เปิดบริการถึงเวลา 22.00 น. ไม่มีดนตรีบรรเลง บริการอาหารทุกประเภท โทร. 411937

- ร้านสุมาลี ตั้งอยู่ที่ถนนเจษฏาบดินทร์ (ด้านหลังโรงภาพยนตร์ธนารุ่งโรจน์) ตรงข้ามศูนย์ปฏิบัติการจราจร บริการอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะอาหารไทยๆ ไม่มีดนตรี โทร. 411791

- ร้านครัว ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ ทางด้านสามแยกห้วยไผ่ บริการอาหารทุกประเภท ไม่มีดนตรี โทร. 411644

- ร้านปั๊กเป้า ตั้งอยู่เลยสถานีศิลาอาสน์ไปทางจังหวัดแพร่ ลักษณะเป็นกึ่งบ้านกึ่งร้านอาหาร บริการอาหารทุกประเภท ไม่มีดนตรี โทร 413364

- ร้านสำราญ ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟศิลาอาสน์ บริการอาหารทุกประเภท ไม่มีดนตรี โทร. 411793

- ร้านวิมล ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟศิลาอสน์ บริการอาหาร ทุกประเภท ไม่มีดนตรี ปิดบริการเวลา 22.00 น. โทร. 414546

- ร้านเจ๊เรียม ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ บริเวณตลาดคลองโพ บริการอาหารทุกประเภท ไม่มีดนตรี โทร. 414496

- ร้านรีแลกซ์ ตั้งอยู่ที่ถนนอินใจมี หน้าวิทยาลัยสารพัดช่าง บริการอาหารทุกประเภท ไม่มีดนตรี โทร. 411478

- ร้านข้าวมันไก่ศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ ติดกับโรงแรมสีหราชบริการอาหารเช้า - กลางวัน (ข้าวมันไก่/ข้าวขาหมู) โทร. 414121

- ร้านแล้งเลือดหมู ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ ตรงข้ามโรงแรมฟรายเดย์ บริการอาหารเช้า - กลางวัน เป็นหลัก โทร. 412053

- ร้านอาหารกิมไล้ ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ใกล้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาบริการอาหารไทย ประเภทข้าวราดแกงเป็นหลัก บริการอาหารเช้า - กลางวัน โทร. 414928

- ร้าน ป.โภชนา ตั้งอยู่ที่ถนนบรมอาสน์ ติดกับสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ บริการอาหารไทย ประเภทข้าวราดแกง บริการตั้งแต่ เช้า – เย็น โทร. 412366

- ร้านรสเด็ด ตั้งอยู่ที่ถนนแปดวา ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษา บริการอาหารกลางวัน ประเภทก๋วยเตี๋ยว โทร. 411027

- ร้าน HOT POT (สาขาอุตรดิตถ์) โทร 0-5544-0665
จำหน่ายอหารและเครื่องดื่ม
 
THE PIZZA COMPANY (สาขาอุตรดิตถ์) โทร.0-5544-4666จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 
ร้านอิเตอร์หมูกระทะ โทร. 08-1753-9245 , 08-9860-6773
ร้านอาหารบุฟเฟ่
 
ร้าน P CENTER โทร. 08-1727-8644      ร้านอาหารบุฟเฟ่
 
- ร้าน J.J. 29 STEAK โทร.0-5541-6841    จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ร้านอาหารลมเย็น โทร. 0-5541-4611 , 08-1675-6098  จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

- ร้านบ้านริมน้ำ โทร. 0-5541-1777   จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 
- ร้านส้มตำเจ้าสัว  20 / 9 ถนนสุขเกษมใน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   โทร. 081 201 7531

- ร้านอาหารร่มไม้ชายคา  217 - 219 ถนนสุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000   โทร. 055 411 180

- ร้านสวนอาหาร อ. กุ้งเผา  89 / 3 ม. 1 ต. คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 085 924 0915

- ร้านครัวประภัสสร อุทยานเพลงเก่า  ถนนศิลาอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  แพสมบูรณ์พร้อม(ลุงแจ้ง)  สาขา 1 บ้านท่าเรือเขื่อนดิน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53000   โทร. 084 815 2787
สาขา 2 ถนนสายเอเชียพิษณุโลก – เด่นชัย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000โทร. 055 442 140, 081 971 2527, 081 740 6841
 
- ร้านลมเย็น   173 ม. 5 ถนนหลวงหมายเลข 11 สายพิษณุโลก – เด่นชัย ก.ม. 100 ต.ป่าเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร. 055 414 611
         
- ร้านเรือนพี่ เรือนน้อง  134 / 1-2 ม.2 ถนนเด่น-พิษณุโลก ต.ป่าเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  โทร. 055 442 397, 086 681 2489 ( หยุดทุกวันที่ 25-26 ของทุกเดือน )
 
- ร้านครัวตากะยาย  146 / 118-119 หมู่บ้านพิณธนา เยื้อง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์  โทร. 055 412 256, 081 042 3991
 
- ร้านสุพรรณ   ถนนสุขเกษม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง ต.อุตรดิตถ์ 53000

โทร.08 2888 7357

 
ร้านค้า

- โรงงานเล่าซุ่นเส็ง ถนนอินใจมี โทร. 411294 ขายลูกตามเชื่อมกระป๋อง

- ร้านกนกมณี ถนนบรมอาสน์ โทร. 411295 ขายขนมเทียนเสวย และของฝากต่างๆ

- ร้านแม่กิมยิ้น ตรงข้ามตลาดคลองโพธิ์

 


ความคิดเห็นที่ 80
*************
แจ้งลบ
โดยคุณ ******* วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 17:39:08 น.

ความคิดเห็นที่ 79
W**** *** ****
แจ้งลบ
โดยคุณ *****-****@*********** วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 17:38:14 น.

ความคิดเห็นที่ 78
omSbht  
nbwieddpxcgx">http://nbwieddpxcgx.com/">nbwieddpxcgx
แจ้งลบ
โดยคุณ equbyves วันที่ 27 ก.ค. 2555 เวลา 6:24:48 น.

ความคิดเห็นที่ 77
9It4DX , [url=
http://lyybrmfpqdzc.com/]lyybrmfpqdzc[/url], [link=http://fvrpppfhxunt.com/]fvrpppfhxunt[/link], http://bbydtztrcbjf.com/
แจ้งลบ
โดยคุณ mkqrwghykg วันที่ 26 ก.ค. 2555 เวลา 14:37:39 น.

ความคิดเห็นที่ 76
L2zuJp  
biufwweibcps">http://biufwweibcps.com/">biufwweibcps
แจ้งลบ
โดยคุณ crzzkw วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 19:41:53 น.

ความคิดเห็นที่ 75
Action requires knwolegde, and now I can act!
แจ้งลบ
โดยคุณ Beggy วันที่ 25 ก.ค. 2555 เวลา 8:24:54 น.

ความคิดเห็นที่ 74
cheap games cdkeys, buy cheapest pc games cdkeys, shop, purchase, digital download, direct downloads.
http://mmo-cards.com/ iTunes Gift Card

แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:51:41 น.

ความคิดเห็นที่ 73
online CDKey store to buy and download cheap computer games,

http://mmo-cards.com/ Battlefield 3 CD Key video games for pc,
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:51:14 น.

ความคิดเห็นที่ 72
All games cd key you can find here.
http://mmo-cards.com/ Xboxlive gold month card Russian link change lang another provided Operation system Windows
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:50:15 น.

ความคิดเห็นที่ 71
games at cheapest price.
http://mmo-cards.com/ Xbox live points Your best choice of cd keys resources.
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:49:45 น.

ความคิดเห็นที่ 70
Cdkeyhouse.com is a online CD Key store for all PC games.
http://mmo-cards.com/ Minecraft gift code Buy CD Keys of most popular PC
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:49:14 น.

ความคิดเห็นที่ 69
transaction and fast delivery,Give you an extra bonus when you buy tera gold. We are welcome you to buy .

http://www.tera999.com/gold.html buy tera gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:48:00 น.

ความคิดเห็นที่ 68
anytime you want for we offer a 24-hour online service
http://www.tera999.com/gold.html tera gold with our reliable service to secure
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:47:11 น.

ความคิดเห็นที่ 67
The service of tera power leveling is also what we provide.
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold You can contact us
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:46:21 น.

ความคิดเห็นที่ 66
buy diablo 3 gear at a cheap price,and diablo 3 tire with fast delivery as well.

http://www.d3fly.com/items.html cheap diablo 3 items
แจ้งลบ
โดยคุณ Cherry วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:45:43 น.

ความคิดเห็นที่ 65
Buybuyitems.com
http://www.d3fly.com/items.html diablo 3 items is a professional and reliable Diablo 3 Us Items supplier online,Here
แจ้งลบ
โดยคุณ Cherry วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:45:15 น.

ความคิดเห็นที่ 64
Buy Diablo III items to win WAR easily,
http://www.d3fly.com/items.html Buy diablo 3 items decorate ur D3 characters with the top class Diablo3 item.And don't forget to put some Diablo3 gold into its pockets Dear,
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:44:20 น.

ความคิดเห็นที่ 63
http://www.d3fly.com/gold.html diablo3gold is a professional online
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:43:18 น.

ความคิดเห็นที่ 62
The service of tera power leveling is also what we provide.
cheap ">http://www.tera999.com/gold.html">cheap tera gold You can contact us anytime you want for we offer a 24-hour online service
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:42:18 น.

ความคิดเห็นที่ 61
อยากรู้ครัวน้องกันจัง อย่ตรงไหนของอุตรดิตถ์

แจ้งลบ
โดยคุณ chaiwat-2521@hotmail.com วันที่ 16 ม.ค. 2555 เวลา 15:51:57 น.

ความคิดเห็นที่ 60
วัดบ้านเด่นด่านไม่เห็นมีเลย++
แจ้งลบ
โดยคุณ ice_satoice@hotmil.com วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 13:32:35 น.

ความคิดเห็นที่ 59
หนุ่ม@เทห์@ไอซ์@เฟิน
แจ้งลบ
โดยคุณ ice_satoic@hotmil.com วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 13:29:09 น.

ความคิดเห็นที่ 58
พวกเราวงเดอะโฟน จ อุตรดิตถ์สวยมากจ.นี้พวกเราเกิด
แจ้งลบ
โดยคุณ ice_satoice@hotmil.com วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 13:24:49 น.

ความคิดเห็นที่ 57
เป็นไงจังหวัดนู๋เอง
แจ้งลบ
โดยคุณ ice_satoice@hotmill.com วันที่ 22 ก.ค. 2554 เวลา 13:05:18 น.

ความคิดเห็นที่ 56
ย่อยซิป สัส!
แจ้งลบ
โดยคุณ god-name@hotmail.com วันที่ 23 พ.ค. 2554 เวลา 14:05:23 น.

ความคิดเห็นที่ 55
asdasdasd
แจ้งลบ
โดยคุณ asdasss วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 14:37:21 น.

ความคิดเห็นที่ 54
กดหกดหดหกดกหกหหกดหดหกดหกดหกดหดหกด
แจ้งลบ
โดยคุณ สวัสดีครับ วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 14:18:23 น.

ความคิดเห็นที่ 53
ขอเพิ่มรายชื่อร้านอาหารหน่อยนะครับชื่อ ร้านมาหนุน เลขที่ 1/1 เทศบาลบ้าด่านนาขาม ถนนอุตรดิตถ์-เด่นชัย อำเภอเมือง  จังหวัด :อุตรดิตถ์ www. manunuttaradit.com

ขอบคูณมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ somnuk_sing@hotmail.com วันที่ 31 ก.ค. 2553 เวลา 15:27:12 น.

ความคิดเห็นที่ 52
ช่วยขอเบอร์โทร พินธนารีสอร์ทให้หน่อยครับผมหาในเว็ปไม่เจอ ขอบคุณครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ rinit500@hotmail.com วันที่ 5 ก.ค. 2553 เวลา 16:45:43 น.

ความคิดเห็นที่ 51
ไม่เห็นบอกว่าจังหวัดเราก็มีโลตัสอุตรดิต์ที่สามแยกห้วยไผ่ทางไปวัดพระแท่นเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ areerat_rose@hotmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2552 เวลา 10:59:47 น.


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย