เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
คำขวัญอำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์

ถิ่นอ้อยหวาน ธารน้ำใหญ่ ซิ่นไหมดี มีแหล่งปลา ไร่นาสมบูรณ์

 
 
สภาพทั่วไป

        ลักษณะที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลวังแดง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 22 กิโลเมตร

        เนื้อที่ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ประมาณ 314.51 ตารางกิโลเมตร หรือ 196,569 ไร่

อาณาเขต

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอลับแล

- ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
     ลักษณภูมิประเทศ สภาพื้นที่เป็นที่ราบและมีที่ราบสูงบางส่วน มีพื้นที่ป่าเล็กน้อยในเขตตำบลน้ำอ่าง มีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ของอำเภอผ่านตำบลวังแดง ตำบลบ้านแก่ง และตำบลหาดสองแคว ช่วงไหลผ่านอำเภอตรอน ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังีคลองไหลมาจากอำเภอทองแสนขัน ทางทิศตะวันออกไหลผ่านตำบลน้ำอ่าง และไหลลงแม่น้ำผ่านที่ตำบลบ้านแก่งทางทิศตะวันตก ช่วงไหลผ่านอำเภอตรอนระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ที่ลุ่มที่เป็นบึงและมีหนองจำนวนมาก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสภาพตื้นเขินไปเป็นจำนวนมาก

      พื้นที่และการใช้ประโยชน์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอตรอนใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งอำเภอตรอนมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 156,311 ไร่ หรือประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอ พื้นที่ป่าสงวน 11% ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและที่สาธารณะ

     ภูมิอากาศ ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 37 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูฝนมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1134.3 มิลลิเมตร/ปี

      การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457 เป็น 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ มีชื่อดังนี้ คือ ตำบลวังแดง ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหาดสองแคว ตำบลน้ำอ่าง และตำบลข่อยสูง มีหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง (อพป.) 2 หมู่บ้าน มีสุขาภิบาล 2 แห่ง คือ สุขาภิบาลตรอน สุขาภิบาลบ้านแก่ง และมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5 แห่ง

      ประชากร อำเภอตรอนมีประชากรตาหลักฐานทางทะเบียนราษฎรทั้งสิ้น 36,906 คน แยกเป็นชาย 18,424 คน หญิง 18,482 คน มีความหนาแน่เฉลี่ยพื้นที่ประมาณ 117 คน / ตารางกิโลเมตร

 
สภาพเศรษฐกิจ

     1) การเกษตรกรรม อำเภอตรอน มีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น 156,311 ไร่ ครอบครัวเกษตรกรจำนวน 8,475 ครอบครัว สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง งา แตงโม และหอมแดง

     2) การปศุสัตว์ สภาพการเลี้ยงสัตว์ จากที่เคยเลี้ยงเพื่อใช้งานและเลี้ยงเพื่อบริโภค ปัจจุบันเกษตรกรหันมาเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายมากขึ้น สัตว์ที่เลี้ยงมีโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ห่าน และแพะ

     3) การอุตสาหกรรม ในปี 2540 อำเภอตรอนมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจำนวน 2 แห่ง คือ โรงงานแป้งมัน โรงงานหินอ่อน

     4) การประมง แหล่งการประมงในอำเภอตรอนมีที่บึงทับกระดาน บึงสกัด ที่สาธารณะหมู่ 4 ตำบลน้ำอ่าง บึงหาด หนองบังแดง และบึงสลิด

     5) การพาณิชย์ มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) มีธนาคาร

     6) การบริการ มีโรงแรม และสถานบริการและเริงรมย์

 
สภาพสังคม

     1) การศึกษา จำนวนนักเรียนจบภาคบังคับ (ป.6) 416 คน เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษา (ม.1) เพิ่มขึ้นทุกปี มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มีห้องสมุดประชาชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     2) การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีทั้งวัด และสำนักสงฆ์ ประเพณีที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นเช่นเดียวกับแหล่งศาสนิกชนชาวพุทธทั่วไป ประเพณีที่เด่นชัด ได้แก่ ประเพณีสากภัต ประเพณีสงกรานต์ที่ตำบลน้ำอ่าง ตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาที่ตำบลวังแดง

     3) ด้านการสาธารณสุข การให้บริการด้านการสาธารณสุขมีสถานบริการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้า และร้านขายยาแผนโบราณ

     4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานีตำรวจภูธร และหน่วยบริการประชาชน (ป้อมยาม)

     5) ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคม ติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1024 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1046 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1196 และสถานีรถไฟ

        การติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน มีถนนทั้งเป็นลูกรังและถนนคอนกรีตเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้านและใช้ได้ตลอดทั้งปี

     6) การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และมีโทรศัพท์ทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ

     7) การสาธาณูโภค มีการประปาทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล

 
 
ร้านอาหาร

ร้านคำสมร ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำอ่าง บริการอาหารประเภทพื้นเมืองภาคเหนือ

ร้านสาลี่สมวรรณ ตั้งอยู่ที่บ้านแก่ง บริเวณตลาด บริการประเภทของฝากขนมสาลี่มะพร้าว

ร้านอาหารเรณู ตั้งอยู่ที่บ้านวังหิน ไม่ไกลจากสถานีรถไฟตรอนบริการอาหารทุกประเภท

 

 


ความคิดเห็นที่ 39
C***** A** O*** *** M*** *** O***-***-K*** D******* B**** T*** W***<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>F****** O*****<**>[****]<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>********* <*A>********* *****<**>[****]<**>
A**** ***** **** ***** ****** **** ******** **** **** ** **** ***** H***-****** ****-***-**** *** **** *****-**** ***** **** **** ********* ******* ***** *** K********** ******** ****** LA *** UK ****** ******* *** *** ****** ** *** B****** F****** A***** ** L****** A** ***** ***** **** **** ** ******* ****** *** ******, *** ******** ** ****-**** ****** **** ***** ** S******* C*********, ** ******, *** *** ***** *** **** **** **** ******* ****** T***&#**;* C******** ** LA *** ****<**>
[***=
*****************************]<*>******** <*A>******<**>[****]<**>
[***=
******************************]<*>***** <*A>******<**>[****]<**>
[***=
***************-**********************]<*>********* <*A>********* *****<**>[****]<**>
[***=
*********-************]<*>*** <*A>*** ******<**>[****]<**>
[***=
**********************************]<*>******* <*A>**** ******<**>[****]<**>
[***=
**********************]<*>*** <*A>**** ************<**>[****]<**>
H***&#**;* **-**** (!!!) V*******&#**;* S***** ****** ***** A****** L***, ****** *** ****** * ******* ** *** ********* ** *** *** M***** T******&#**;* *** ****** ** NYC* S**&#**;* ******* *********, ***** G******* R**** O***-***-K*** S**** B**** ****** **** * ******, ****** **** ********* <**>
[***=
************************]<*>**** <*A>***** ******,**** ***** ****,**** ***** ****** ******,**** ***** ****** *****,**** ***** ********,***** **** *****,**** ***** ******<**>[****]<**>
A********* A******* ******** ***** ** *** *** ** E****! ** LA ** *** ** *** ***** ** * ***** *** **** ****** ******* **** ** G******* Z****** *******, ****** **** * ***** *** ******** ***** **** F***** P******&#**;* R***** **** ****** *********** W*** **** ***** *** **** ** D*******?<**>
[***=
**************************************]<*>M****** <*A>K*** O*****<**>[****]<**>
[***=
*********************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
*****************-*********************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
**************************]<*>******* <*A>*** **<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>******* <*A>*** ** ******* ****** ******<**>[****]<**>
[***=
**************************]<*>L**** <*A>V******,L**** V****** O***** S*****,L**** V****** O*****,***% A******** L**** V****** O*****,L**** V****** C******** S***,C**** L**** V****** H******* S***,O******* L**** V****** W******,C**** A******** L**** V****** H*******,L**** V****** O***** L** V****,L**** V****** F****** O***** S****<**>[****]<**>
H***&#**;* B****** ********* ****** *** TV *********** C***** F********, ******* *** *** ****** ** *** B****** F****** A***** ** ** *********** *********** **** ** ***** *****-**** S***** R**** ****** H** **** ** * ****** ****** **** T******, ** *** *******<**>
[***=
************************]<*>V******** <*A>R******* S****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>L**** <*A>V****** O*****<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
*********-*****************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>R** <*A>B** O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
************************************]<*>******* <*A>**** ******<**>[****][***=**************************]<*>*** ******** *******<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>******* <*A>*** **<**>[****]<**>
[***=
**********************************************]<*>***** <*A>****** ******<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>*** <*A>*** **********<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>***** <*A>***** ** ***<**>[****]<**>
[***=
*************************************]<*>**** <*A>******** ******<**>[****]<**>
I **** I&#**;* ** ****** ** ******** ** ***** **** ** ******* ** K***&#***; K*********&#**;* ********-****** A******** G****** S**** B***** K***&#***; ******** **** ***** ***** ***** ******** *** ******&#**;* ****** ** LA* W* *** **** ****** **** ******** *** ****** *** KUWTK **********<**>
<**>
[***=
******************-********************]<*>***** <*A>******* ******<**>[****]<**>
[***=
****************************]<*>********* <*A>*****<**>[****]<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>L**** <*A>V****** O***** S*****<**>[****]<**>
[***=
*************************]<*>T*** <*A>S**** O***** O*****<**>[****]<**>
M********, K***&#***;&#**;* ****** K******* K********* *** ******* ***** * ****** ******** ** S**** L****** ** B****** H**** *** ******* * **** **** ********** **** ** ***** ***** S***** W******* H******* B***** S**&#**;* **** ******** *** ** *** ******** ****, *** G******* P****** M*** B**, ***** *** *** **** ** **** *** *** ***** *** $*,*** ** S****<**>
<**>
[***=
***************************]<*>C**** <*A>O***** O*****,C**** F****** O*****,C**** O***** S**** O*****,C**** O*****,C**** F****** O***** O*****,C**** H*******,C**** ******* S*****,C**** O***** S**** O***** P*****<**>[****]<**>
[***=
*******************-***********]<*>***** <*A>*** *** **********<**>[****]<**>
[***=
******************************]<*>**** <*A>** **** ******<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>C** <*A>F*** I*** O*******<**>[****]<**>
[***=
***********************-**************]<*>M****** <*A>K*** O*****,S*** M****** K***,M****** K*** O******,O******* M****** K*** O***** S***** O***** S***,M****** K***,M****** K*** O***** ******** C********* (USA)<**>[****]<**>
A** ****&#**;* ****** K**** J***** ******* *** W*** H******** ****** ** *** ****** ******* *** ****, ***** **** ***** ** D***, ** ******* (W**** **** ***** ** **?) S**&#**;* ******* * *****-******* **** ** ***-*** C******** L******** S***** P*****<**>
<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O***** S*********,O***** S*********,O***** ******,C**** O******,O***** E*********,O***** G******,O***** S********* C****,O***** S********* W********,O*********<**>[****]<**>
[***=
*****************-********************]<*>***** <*A>****** ******<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>C**** <*A>O***** O*****<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>*****************<**>[****]<**><*A>
[***=
********************-***************]<*>C**** <*A>O***** S*********<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>R**-B** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>T****** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
**********************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>T****** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>***** <*A>******* ******<**>[****]<**>
[***=
*********-*****************]<*>*** <*A>*** **********<**>[****]<**>
[***=
***********************]<*>****** <*A>***<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>****** <*A>**********<**>[****]<**>
F******, ****&#**;* M**** C****, **** M******* ** ** ** *** ******* *** *** *********** ** C******* H**** YRU ** * ****** ******* ***** **** *********** ** ************ ***** *** ********<**>
[***=
***********************************]<*>***** <*A>*** *** **********<**>[****]<**>
[***=
********************-***************]<*>O***** <*A>S********* O*****<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>R** <*A>B** S********* O*****<**>[****]<**>
[***=
****************************]<*>L******** <*A>S****<**>[****]<**>
[***=
*************************]<*>C**** <*A>F****** O*****<**>[****]<**>
[***=
*********-***********************]<*>R**-B** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*><*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ ***** ******* ****** วันที่ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 15:08:10 น. [ IP : 174.139.54.137 ]

ความคิดเห็นที่ 38
C***** A** O*** *** M*** *** O***-***-K*** D******* B**** T*** W***<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>F****** O*****<**>[****]<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>********* <*A>********* *****<**>[****]<**>
A**** ***** **** ***** ****** **** ******** **** **** ** **** ***** H***-****** ****-***-**** *** **** *****-**** ***** **** **** ********* ******* ***** *** K********** ******** ****** LA *** UK ****** ******* *** *** ****** ** *** B****** F****** A***** ** L****** A** ***** ***** **** **** ** ******* ****** *** ******, *** ******** ** ****-**** ****** **** ***** ** S******* C*********, ** ******, *** *** ***** *** **** **** **** ******* ****** T***&#**;* C******** ** LA *** ****<**>
[***=
*****************************]<*>******** <*A>******<**>[****]<**>
[***=
******************************]<*>***** <*A>******<**>[****]<**>
[***=
***************-**********************]<*>********* <*A>********* *****<**>[****]<**>
[***=
*********-************]<*>*** <*A>*** ******<**>[****]<**>
[***=
**********************************]<*>******* <*A>**** ******<**>[****]<**>
[***=
**********************]<*>*** <*A>**** ************<**>[****]<**>
H***&#**;* **-**** (!!!) V*******&#**;* S***** ****** ***** A****** L***, ****** *** ****** * ******* ** *** ********* ** *** *** M***** T******&#**;* *** ****** ** NYC* S**&#**;* ******* *********, ***** G******* R**** O***-***-K*** S**** B**** ****** **** * ******, ****** **** ********* <**>
[***=
************************]<*>**** <*A>***** ******,**** ***** ****,**** ***** ****** ******,**** ***** ****** *****,**** ***** ********,***** **** *****,**** ***** ******<**>[****]<**>
A********* A******* ******** ***** ** *** *** ** E****! ** LA ** *** ** *** ***** ** * ***** *** **** ****** ******* **** ** G******* Z****** *******, ****** **** * ***** *** ******** ***** **** F***** P******&#**;* R***** **** ****** *********** W*** **** ***** *** **** ** D*******?<**>
[***=
**************************************]<*>M****** <*A>K*** O*****<**>[****]<**>
[***=
*********************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
*****************-*********************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
**************************]<*>******* <*A>*** **<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>******* <*A>*** ** ******* ****** ******<**>[****]<**>
[***=
**************************]<*>L**** <*A>V******,L**** V****** O***** S*****,L**** V****** O*****,***% A******** L**** V****** O*****,L**** V****** C******** S***,C**** L**** V****** H******* S***,O******* L**** V****** W******,C**** A******** L**** V****** H*******,L**** V****** O***** L** V****,L**** V****** F****** O***** S****<**>[****]<**>
H***&#**;* B****** ********* ****** *** TV *********** C***** F********, ******* *** *** ****** ** *** B****** F****** A***** ** ** *********** *********** **** ** ***** *****-**** S***** R**** ****** H** **** ** * ****** ****** **** T******, ** *** *******<**>
[***=
************************]<*>V******** <*A>R******* S****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>L**** <*A>V****** O*****<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
*********-*****************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>R** <*A>B** O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>O***** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
************************************]<*>******* <*A>**** ******<**>[****]<**>
E*** R***** ******** ****** G*****&#**;* &****;H** C******** *** * C****&****; ****** ** NYC ***** ******* * ******* **** ** *** ***** L********** F*** *** ***** D******* ****, G***** **** ****** * ****** ** ***** *** ********* ******** **** ** ***** ***** ** T*** *** T**** N*** **** *** **** ******* ***-**** ******* ******** ********* ****** **, **** **** * ******** *** ******* ** * *** ********* ** G****** I*&#**;* *** * **** ******<**>
[***=
**************************]<*>*** <*A>******** *******<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>******* <*A>*** **<**>[****]<**>
[***=
**********************************************]<*>***** <*A>****** ******<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>*** <*A>*** **********<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>***** <*A>***** ** ***<**>[****]<**>
[***=
*************************************]<*>**** <*A>******** ******<**>[****]<**>
I **** I&#**;* ** ****** ** ******** ** ***** **** ** ******* ** K***&#***; K*********&#**;* ********-****** A******** G****** S**** B***** K***&#***; ******** **** ***** ***** ***** ******** *** ******&#**;* ****** ** LA* W* *** **** ****** **** ******** *** ****** *** KUWTK **********<**>
<**>
[***=
******************-********************]<*>***** <*A>******* ******<**>[****]<**>
[***=
****************************]<*>********* <*A>*****<**>[****]<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>L**** <*A>V****** O***** S*****<**>[****]<**>
[***=
*************************]<*>T*** <*A>S**** O***** O*****<**>[****]<**>
M********, K***&#***;&#**;* ****** K******* K********* *** ******* ***** * ****** ******** ** S**** L****** ** B****** H**** *** ******* * **** **** ********** **** ** ***** ***** S***** W******* H******* B***** S**&#**;* **** ******** *** ** *** ******** ****, *** G******* P****** M*** B**, ***** *** *** **** ** **** *** *** ***** *** $*,*** ** S****<**>
<**>
[***=
***************************]<*>C**** <*A>O***** O*****,C**** F****** O*****,C**** O***** S**** O*****,C**** O*****,C**** F****** O***** O*****,C**** H*******,C**** ******* S*****,C**** O***** S**** O***** P*****<**>[****]<**>
[***=
*******************-***********]<*>***** <*A>*** *** **********<**>[****]<**>
[***=
******************************]<*>**** <*A>** **** ******<**>[****]<**>
[***=
*****************************]<*>C** <*A>F*** I*** O*******<**>[****]<**>
[***=
***********************-**************]<*>M****** <*A>K*** O*****,S*** M****** K***,M****** K*** O******,O******* M****** K*** O***** S***** O***** S***,M****** K***,M****** K*** O***** ******** C********* (USA)<**>[****]<**>
A** ****&#**;* ****** K**** J***** ******* *** W*** H******** ****** ** *** ****** ******* *** ****, ***** **** ***** ** D***, ** ******* (W**** **** ***** ** **?) S**&#**;* ******* * *****-******* **** ** ***-*** C******** L******** S***** P*****<**>
<**>
[***=
**************************************]<*>C**** <*A>O***** S*********,O***** S*********,O***** ******,C**** O******,O***** E*********,O***** G******,O***** S********* C****,O***** S********* W********,O*********<**>[****]<**>
[***=
*****************-********************]<*>***** <*A>****** ******<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>C**** <*A>R** B** S*********<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>C**** <*A>O***** O*****<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>*****************<**>[****]<**><*A>
[***=
********************-***************]<*>C**** <*A>O***** S*********<**>[****]<**>
[***=
***************************]<*>R**-B** <*A>S*********<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>T****** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
**********************************]<*>C**** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
********************************]<*>T****** <*A>O*****<**>[****]<**>
[***=
************************]<*>***** <*A>******* ******<**>[****]<**>
[***=
*********-*****************]<*>*** <*A>*** **********<**>[****]<**>
[***=
***********************]<*>****** <*A>***<**>[****]<**>
[***=
***********************************]<*>****** <*A>**********<**>[****]<**>
F******, ****&#**;* M**** C****, **** M******* ** ** ** *** ******* *** *** *********** ** C******* H**** YRU ** * ****** ******* ***** **** *********** ** ************ ***** *** ********<**>
<**>
[***=
***********************************]<*>***** <*A>*** *** **********<**>[****]<**>
[***=
********************-***************]<*>O***** <*A>S********* O*****<**>[****]<**>
[***=
*******************************]<*>R** <*A>B** S********* O*****<**>[****]<**>
[***=
************************<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ ***** ******* ****** วันที่ 14 ธ.ค. 2558 เวลา 15:06:24 น. [ IP : 174.139.54.137 ]

ความคิดเห็นที่ 37
**********, [***=
*********************]**********[****] <*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ ********** วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 20:30:22 น. [ IP : 5.39.219.26 ]

ความคิดเห็นที่ 36
**********,
********************* <*A>**********
แจ้งลบ
โดยคุณ ********** วันที่ 31 ก.ค. 2556 เวลา 20:36:52 น. [ IP : 5.39.219.26 ]

ความคิดเห็นที่ 35
**********, &**;* ****="
*********************"&**;**********&**;**&**; <*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ ********** วันที่ 30 ก.ค. 2556 เวลา 0:31:10 น. [ IP : 5.39.219.26 ]

ความคิดเห็นที่ 34
**********, &**;* ****="
*********************"&**;**********&**;**&**; <*A>, [***=*********************]**********[****], ********************* **********
แจ้งลบ
โดยคุณ ********** วันที่ 25 ก.ค. 2556 เวลา 20:30:30 น. [ IP : 5.39.219.26 ]

ความคิดเห็นที่ 33
งานไหลแพไฟอำเภอตรอนมีอยู่ทุกปีครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนทำไฟ วันที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 21:34:25 น. [ IP : 27.55.166.6 ]

ความคิดเห็นที่ 32
ไม่เคยไปสักทีเราเด็กฟากคลองตรอน
แจ้งลบ
โดยคุณ *******_***@*********** วันที่ 12 ต.ค. 2555 เวลา 18:38:47 น. [ IP : 203.150.206.90 ]

ความคิดเห็นที่ 31
[***=
**************-***************]****** <*A>********** ******[****] ****** [***=*********-*****-***********]*** *********[****] ***** [***=*************-*********]******[****] ***** [***=**********************]******[****] ******
แจ้งลบ
โดยคุณ D*** วันที่ 6 ต.ค. 2555 เวลา 4:11:36 น. [ IP : 85.115.3.242 ]

ความคิดเห็นที่ 30
[url=
http://www.cogenesys.com/online_college_degrees.html]accredited online colleges[/url] dqxbhx [url=http://www.lanewayhousingvancouver.com/home-loans.html]reverse mortgage[/url] 59906 [url=http://www.findyourcreditcard.net/]credit cards[/url] 783
แจ้งลบ
โดยคุณ Essy วันที่ 11 ก.ค. 2555 เวลา 18:20:54 น. [ IP : 85.44.125.242 ]

ความคิดเห็นที่ 29
4156456ssss
แจ้งลบ
โดยคุณ jihho วันที่ 26 มิ.ย. 2555 เวลา 14:11:28 น. [ IP : 110.77.225.37 ]

ความคิดเห็นที่ 28
Give you an extra bonus when you buy tera gold.
http://www.tera999.com/gold.html buy cheap tera gold We are welcome you to buy,You can contact us anytime you want for we offer a 24-hour online service with our reliable service to secure transaction and fast delivery

แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:08:17 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 27
คนอำเภอตรอนค่ะ.....ไหลแพไฟจัดขึ้นทุกปีค่ะทุกๆวันที่5ของเดือนธันวาคมค่ะ สวยงามมากๆๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ nuch2133@windowslive.com วันที่ 6 ธ.ค. 2554 เวลา 19:23:55 น. [ IP : 1.46.54.144 ]

ความคิดเห็นที่ 26
ผมคนตำบลข่อยสูงขอรับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ธนพล วันที่ 17 ต.ค. 2554 เวลา 13:03:34 น. [ IP : 180.183.54.100 ]

ความคิดเห็นที่ 25
[url=
http://www.equiprix.net/]propecia and buy[/url] 03939 [url=http://www.halfpricemed.com/]buy viagra[/url] 278808
แจ้งลบ
โดยคุณ PTCello วันที่ 15 ก.ย. 2554 เวลา 8:29:55 น. [ IP : 178.79.184.158 ]

ความคิดเห็นที่ 24
[url=
http://www.equiprix.net/]propecia viagra[/url] 8-) [url=http://www.medicaservice.net/]buy prednisone online[/url] cnckls
แจ้งลบ
โดยคุณ navral วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 7:51:42 น. [ IP : 69.164.207.84 ]

ความคิดเห็นที่ 23
[url=
http://www.medicprix.com/]lexapro side affects[/url] 199761 [url=http://www.latimed.net/]accutane online pharmacy[/url] 8-[[[
แจ้งลบ
โดยคุณ DrFunnelCakes วันที่ 30 ส.ค. 2554 เวลา 7:52:25 น. [ IP : 190.90.6.34 ]

ความคิดเห็นที่ 22
[url=
http://www.medicationcosts.net/]accutane[/url] 1286 [url=http://www.topmdhelp.com/]topamax[/url] ulj
แจ้งลบ
โดยคุณ obborot วันที่ 29 ส.ค. 2554 เวลา 6:49:33 น. [ IP : 189.203.7.27 ]

ความคิดเห็นที่ 21
[url=
http://www.centiprix.net/]propecia generic prescription[/url] :-))) [url=http://www.onlinemedico.net/]purchase prednisone[/url] xnm
แจ้งลบ
โดยคุณ weirdowhoa วันที่ 28 ส.ค. 2554 เวลา 9:36:51 น. [ IP : 110.75.24.7 ]

ความคิดเห็นที่ 20
[url=
http://www.onlinemedico.net/]prednisone[/url] :))) [url=http://www.searchmedsonline.com/]valtrex[/url] =P
แจ้งลบ
โดยคุณ gazpacho วันที่ 26 ส.ค. 2554 เวลา 10:56:59 น. [ IP : 189.52.29.85 ]

ความคิดเห็นที่ 19
[url=
http://www.medmuster.com/]where to buy priligy[/url] =PPP [url=http://www.medsconnect.net/]cheap synthroid[/url] 596
แจ้งลบ
โดยคุณ druannelove วันที่ 26 ส.ค. 2554 เวลา 8:53:56 น. [ IP : 190.122.99.36 ]

ความคิดเห็นที่ 18
pO1vEG , [url=
http://cgcvpxxpijzd.com/]cgcvpxxpijzd[/url], [link=http://psfzuzmsdiex.com/]psfzuzmsdiex[/link], http://hfzvhrprywwq.com/
แจ้งลบ
โดยคุณ ftkbhsdx วันที่ 23 ส.ค. 2554 เวลา 21:34:00 น. [ IP : 216.64.207.132 ]

ความคิดเห็นที่ 17
Rcqozr  
ovdhrtxkbekc">http://ovdhrtxkbekc.com/">ovdhrtxkbekc
แจ้งลบ
โดยคุณ diwzsrvprzu วันที่ 20 ส.ค. 2554 เวลา 15:04:38 น. [ IP : 201.20.51.8 ]

ความคิดเห็นที่ 16
THX that's a great aswner!
แจ้งลบ
โดยคุณ Tessica วันที่ 19 ส.ค. 2554 เวลา 15:38:30 น. [ IP : 77.43.61.12 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พวกเรานักเรียนโรงเรียนพิชัย ได้ไปอบรม คุณธรรม จริยธรรม ที่วัดหาดสองแคว ตั้งแต่วันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ.2554
แจ้งลบ
โดยคุณ jan00555@hotmail.co.th วันที่ 31 ก.ค. 2554 เวลา 23:46:04 น. [ IP : 49.48.172.152 ]

ความคิดเห็นที่ 14
คน น้ำอ่าง ครับ

คุย กัน ได้ ครับ FaceBook/Hi5  
theed00123@hotmaik.com

               
แจ้งลบ
โดยคุณ theed00123@hotmail.com วันที่ 30 ก.ค. 2554 เวลา 1:11:07 น. [ IP : 180.183.169.96 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ผมlด็กวังllดงคัฟ

คนวังแดงแจ้งลบ
โดยคุณ mokoloveaza@hotmail.com วันที่ 14 มิ.ย. 2554 เวลา 15:41:39 น. [ IP : 182.93.196.188 ]

ความคิดเห็นที่ 12
คนหาดสองแคว  คะ  แต่ทำงานอยู่จังหวัดกระบี่      บ้านเราสบายสุดสุด   คิดถึงบ้าน  คิดถึงเพื่อน   อยากกลับบ้านแต่.....
แจ้งลบ
โดยคุณ sopa2506@gmail.com วันที่ 25 พ.ค. 2554 เวลา 13:14:25 น. [ IP : 61.7.134.222 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ผมเป็นคนกรุงเทพฯ แต่มีแฟนเป็นคนอำเภอตรอน ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะมีเวลาน้อย ต้องรีบกลับมาทำงาน เซ้ง บรรยากาศดีมาก เพราะที่บ้านติดแม่น้ำน่านเลย ชอบสุดๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ kob_galaxy@yahoo.com วันที่ 13 เม.ย. 2554 เวลา 11:36:14 น. [ IP : 202.28.181.200 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ผม คน อำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ มีพีชายอยู่ที่นั่น เคยไปหลายครั้งเเต่ไม่เคยไปดูเลยครับพี่ผมบอกว่าสวยงามมาก อำเภอตรอน น่าอยู่ ว่างๆๆ ผมจะไปเที่ยวที่ตรอนอีก
แจ้งลบ
โดยคุณ bayern357@hotmail.com วันที่ 5 มี.ค. 2554 เวลา 22:04:56 น. [ IP : 110.164.241.120 ]

ความคิดเห็นที่ 9
เป็นคนอำเภอตรอนแท้ๆ  แต่มาอยู่ญี่ปุ่น  ไม่เคยได้ดูงานไหลเรือไฟเลย  หวังว่าสักวันคงมีโอกาสได้ดูกับเขาบ้าง   วันนี้ทราบข่าวกรเพื่อนรัก  เสียชีวิต รู้สึกเศร้าใจ  ขอให้เพื่อนไปดี  สู่สุขคติ...  สงสารลูกเมียนาย  ซึ่งก็เป็นเพื่อนรัก เราเช่นกัน  สายฝน ...เข้มแข็งนะเพื่อนรัก  ไม่ว่าใครก็ต้องไปเหมือนกัน   รักเพื่อนนะ...  
แจ้งลบ
โดยคุณ maechamae@gmail.com วันที่ 24 ก.พ. 2554 เวลา 20:27:50 น. [ IP : 114.51.26.76 ]

ความคิดเห็นที่ 8
งานไหลแพไฟยังมีการแสดง แสง สี เสียง อยู่หรือป่าวค่ะ และปี 2553 นี้จะแสดงเรื่องอะไรค่ะ จากเด็กบ้านแก่ง แต่มาทำงานอยู่ กทม อยากรู้ข้อมูลล้วงหน้าค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ kaw_1605@hotmail.com วันที่ 3 ก.ย. 2553 เวลา 11:12:11 น. [ IP : 124.120.83.132 ]

ความคิดเห็นที่ 7
กิจมงคลการช่าง

ผู้นำด้านเต็นท์  ผ้าใบ  กันสาด

งานพิธีโครงการ  SML เต็นท์มหกรรมอาหาร

เปิดตัวสินค้า  เรามีใช้เช่า

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์   055-444765

หรือเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่  www.kitmongkon.comงานไหลแพไฟสวยมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ กิจมงคลการช่าง วันที่ 24 ม.ค. 2553 เวลา 11:59:34 น. [ IP : 222.123.234.160 ]

ความคิดเห็นที่ 6
กิจมงคลการช่าง

ผู้นำด้านเต็นท์  ผ้าใบ  กันสาด

งานพิธีโครงการ  SML เต็นท์มหกรรมอาหาร

เปิดตัวสินค้า  เรามีใช้เช่า

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์   055-444765

หรือเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่  www.kitmongkon.com

งานไหลแพไฟสวยมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ กิจมงคลการช่าง วันที่ 24 ม.ค. 2553 เวลา 11:58:54 น. [ IP : 222.123.234.160 ]

ความคิดเห็นที่ 5
งานไหลแพไฟ อ.ตรอน จัดทุกปีคะ แต่ตอนนี้มีอำเภออื่นๆ จัดเพิ่ม สามารถเลือกไปร่วมงานได้ตามความสะดวกคะ โดยเฉพาะที่วัดหาดสองแคว อ.ตรอน ดิฉันเพิ่งไปร่วมงานและกลับไปเยี่ยมพ่อแม่สามีมาคะ ปีนี้มีการปล่อยโคมลอยกันด้วย สวยงามดีคะ ประกอบกับอากาศดี เลยทำให้น่าเที่ยวมากขึ้น
แจ้งลบ
โดยคุณ funnymom วันที่ 17 ธ.ค. 2552 เวลา 15:28:46 น. [ IP : 158.108.43.184 ]

ความคิดเห็นที่ 4
งานไหลแพไฟอำเภอตรอน,มีทุกปีครับวันที่ 5ธันวาคม
แจ้งลบ
โดยคุณ bangangcom@hotmail.com วันที่ 7 ก.ย. 2552 เวลา 11:10:29 น. [ IP : 117.47.92.221 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ศูนย์อาสาพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดรับสมัครอาสาจำนวนมากทุกวันเวลาสนใจโทร0870667141 คุณ โอ ผมหวังว่าเราคงได้ทำงานร่วมกันนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ volunteer47@hotmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2552 เวลา 20:02:10 น. [ IP : 113.53.76.177 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ยังมีร้านอาหารริมบึงทับกระดานอร่อยมากชื่อร้านเจ๊ศรีครัวไทย
แจ้งลบ
โดยคุณ biggolo วันที่ 14 ส.ค. 2552 เวลา 9:43:42 น. [ IP : 118.175.82.4 ]

ความคิดเห็นที่ 1
งานไหลแพไฟอำเภอตรอนยังมีอยู่ หรือเปล่า
แจ้งลบ
โดยคุณ wichaiyut2007@yahoo.com วันที่ 10 ส.ค. 2552 เวลา 13:45:47 น. [ IP : 122.154.18.253 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย