เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
 
คำขวัญอำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

ผ้าห่มนวมล่มเลื่อง เมืองงามชายแดน ถิ่นแคว้นฝ้ายขาว อากาศหนาวที่สุด

 
ประวัติความเป็นมา

        ในอดีตเมื่อประมาณ 60 ปีก่อน เมื่อครั้งที่ห้องที่อำเภอบ้านโคกปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฟากท่า ซึ่งประกอบด้วยตำบลบ้านโคกและตำบลม่วงเจ็ดต้น สภาพความเป็นอยู่ของราษฎรส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ มีโรคภัยใช้ป่าชุกชุม และยังไม่มีถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้าน การคมนาคมติดต่อกับอำเภอฟากท่าต้องใช้เส้นทางเดินเท้าข้ามเส้นเขาใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับได้ว่าเป็นท้องที่ที่ทุรกันดารที่สุดของอำเภอฟากท่าในขณะนั้น เจ้าหน้าที่ของทางราชการไม่สามารถออกตรวจตราท้องที่ดูแลความทุกข์สุขของราษฎรได้โดยตลอด

        เมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้เกิดเหตุการณ์ทหารฝรั่งเศสจากประเทศลาวในขณะนั้นได้รุกล้ำเขตแดนเข้ามาบุกยิงปล้นทรัพย์สินของราษฎร อำเภอฟากท่าจึงขอให้จังหวัดอุตรดิตถ์จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เข้ามาอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ เพื่อตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย หลังจากนั้นอำเภอฟากท่าได้เข้ามาดำเนินการก่อสาร้างอาคารเรียนและตัดถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านขึ้นเป็นทางเกวียนพออาศัยสัญจรได้เท่านั้น

        เมื่อปี พ.ศ. 2507 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กรป.กลาง ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน บ้านโคกให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง โดยนำเครื่องจักรกลเข้ามาตัดถนนภายในหมู่บ้านและถนนติดต่อกับหมู่บ้านอื่นช่วยเหลือราษฎรสร้างรั้วบ้าน ขุดบ่อน้ำและทำส้วมยังผลให้ท้องที่เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับ

         เมื่อปี พ.ศ. 2520 ในขณะที่สถานการณ์ด้าน ผกค. (ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์) ในท้องถิ่นที่ตำบลบ้านโคก และตำบลม่วงเจ็ดต้นยังรุนแรงมาก กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกท้องที่ตำบลดังกล่าวตั้งเป็นกิ่งอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการปกครอง และการบริการประชาชน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลใหม่รวมทั้งสิ้นเป็น 4 ตำบล ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอบ้านโคกขึ้นเป็นอำเภอบ้านโคกตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

 
 
 
สภาพทั่วไป

         ขนาดและที่ตั้ง อำเภอบ้านโคกเป็นอำเภอที่มีระยะทางติดแนวชายแดนประมาณ 115 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ระหว่างพิกัดที่ QV 197932 มีพื้นที่ทั้งหมด 1,055.911 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 671,674 ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางรถยนต์ประมาณ 165 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง

-ทิศเหนือติดกับอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

         ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาใหญ่น้อยสลับกันไป มีภูเขากั้นระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ราบประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด

        ลักษณะภูมิอากาศ จัดอยู่ในอากาศแบบฝนเมืองร้อน (Tropical –savannah climate) โดยมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนและเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง จึงทำให้ในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 39-41 องศาเซลเซียส และในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรต่อปี

        ประชากร อำเภอบ้านโคกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 15,099 คนเป็นชาย 7,747 คน หญิง 7,354 คน จำนวนครัวเรือน 4,111 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 14.29 คน : 1 ตารางกิโลเมตร ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่บริเวณรอบๆ ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,5,7 ตำบลบ้านโคก นอกจากนั้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากอำเภอมาก

        แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร อำเภอบ้านโคกมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เป็นอ่างเก็บน้ำ ทำนบ ฝาย ผนังกั้นน้ำ ประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล และถังเก็บน้ำฝน

       การประกอบอาชีพ ประชากรประมาณร้อยละ 90 ของอำเภอ ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 10 จะประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรมและการบริการ จึงพอสรุปได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของอำเภอบ้านโคกขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามการผลิตในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาและทำไร่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรยังมีวิธีการผลิตที่ไม่ทันสมัยและต้องอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต

        เขตการปกครอง อำเภอบ้านโคกแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 2 แห่ง และสุขาภิบาล 1 แห่ง คือ ตำบลบ้านโคก ตำบลนาขุม ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลบ่อเบี้ย องค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น และยังมีสุขาภิบาลบ้านโคก

        การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อำเภอบ้านโคกมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง เป็นรับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่บริการให้ประชาชน

        สำหรับการศาสนานั้น ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 99.8 นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาอื่นๆ ส่วนประเพณีคล้ายทางภาคเหนือผสมผสานกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ประเพณีทำบุญในวันสงกรานต์ การรดน้ำดำหัว บายศรีสู่ขวัญ ประเพณี ทำบุญพระเวส สลากภัต ประเพณีการแห่งต้น ฯลฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            (1) ป่าไม้ อำเภอบ้านโคกเป็นพื้นที่ที่ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และหนาแน่ เนื่องจากพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าสงวน จึงไม่ค่อยมีการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นแต่ปัญหาความยากจนและขาดปัจจัยพื้นฐานยังมีอยู่มาก จึงอาจจะพบการบุกรุกเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าสงวน และมีการตัดไม้ทำลายป่า

           (2) สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบ้านโคก จัดว่าเป็นอำเภอที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในเขตอำเภอ สำหรับขยะมูลฝอยในเขตสุขาภิบาล และนอกเขตสุขาภิบาลได้ดำเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย โดยมีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

         ก. ภูทุ่งแร้ง ตั้งอยู่บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงเจ็ดต้น เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาหลวงพระบาง สูงประมาณ 1,300 เมตร กั้นเขตแดนระหว่าง ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากหมู่บ้านระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อขึ้นถึงยอดเขาจะเห็นเป็นลานกว้างที่สวยงาม มีกล้วยไม้หลายชนิดและดอกไม้ป่าที่หาดูได้ยาก แต่การเดินทางไปค่อนข้างลำบาก เนื่องจากต้องเดินด้วยเท้าขึ้นไปเท่านั้น

         ข. ต้นมะม่วง 500 ปี ตั้งอยู่บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคกห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 150 เมตร อยู่ในบริเวณวัดโคกเหนือ ต้นมะม่วง 500 ปี เป็นต้นมะม่วงป่า โดยสำรวจวัดได้จากลำต้นโดยรอบประมาณ 8 เมตร สูงจากโคนต้นถึงปลายยอดประมาณ 25 เมตร เป็นต้นมะม่วงที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของอำเภอ

         ค. หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่ ตั้งอยู่บ้านนาขุม หมู่ที่ 1 ตำบลนาขุม เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้ามัดหมี่มายาวนาน และมากที่สุดของอำเภอบ้านโคก สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์สาธิตกลุ่มแม่บ้านนาขุม โดยจะเห็นวิธีการทอผ้ามัดหมี่ การทอผ้าพื้นเมืองและการทอผ้าขาวม้า พร้อมทั้งสามารถเลือกซื้อได้ในราคาถูก

         ง. ช่องทางภูดู่ ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น บริเวณชายแดนระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากแยกทางหลวงสายบ้านม่วงเจ็ดต้นบ้านห้วยมุ่น ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดนระหว่างราษฎรทั้งสองประเภทส่วนใหญ่จะมีสินค้าอุปโภคและบริโภคจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ สุรา ไวน์ บุหรี่ ผ้า รองเท้า เป็นต้น โดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันเสาร์ของสัปดาห์

         จ. ช่องทางหมาหลง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ยบริเวณชายแดนระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ประมาณ 52 กิโลเมตร เป็นด่านประเพณีค้าขายระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศ ส่วนใหญ่จะมีสินค้าอุปโภคและบริโภค และพืชไร่ โดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันพระ

         ฉ. ช่องทางห้วยต่าง ตั้งอยู่บ้านโคกใน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคกบริเวณชายแดนระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโคก ประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดนระหว่างราษฎรทั้งสองประเทศ มีการซื้อขายพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง เป็นต้น โดยมีพ่อค้าจากไทยเข้าไปรับซื้อโดยจะเปิดให้มีการค้าขายกันในทุกวันอังคารของสัปดาห์

          อำเภอบ้านโคกเป็นอำเภอชายแดนที่มีเขตติดต่อระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางยาวประมาณ 115 กิโลเมตร จึงมีข้อได้เปรียบหรือศักยภาพการพัฒนาหลายๆด้านที่สำคัญ เป็นต้นว่า การค้าขายชายแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นมีด่านประเพณีค้าขาย จำนวน 1 แห่ง คือ จุดผ่อนช่องภูดู่ ตั้งอยู่บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น มีเขตติดต่อกับบ้านผาแก้ว บ้านปอนข้าม เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี จุดผ่อนปรนช่องห้วยต่าง ตั้งอยู่บ้านโคกในหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก ติดต่อกับบ้านขอนแก่น บ้านน้ำพุ บ้านนาเมือง เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรีด่านประเพณีค้าขายช่องหมาหลง ตั้งอยู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตำบล บ่อเบี้ย ติดต่อกับบ้านแตก บ้านนาฝาย เมืองทุ่งมีชัย แขวงไชยะบุรี

ร้านอาหาร

- ร้านอาหารน้ำฝน ตั้งอยู่ถนนเส้นในแยกจากทางหลวงแผ่นดิน 1268 ตรงข้าม สปอ. บ้านโคก บริการอาหารทุกประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ความคิดเห็นที่ 26
ที่พัก*โรงแรมอำเภอบ้านโคก<**>
**************DVCTTS<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ *************@********* วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 21:38:39 น. [ IP : 125.25.232.103 ]

ความคิดเห็นที่ 25
เราเรียนอยู่ที่บ้านโคกที่นี่มีอากาศเย็นสบาย &****;
แจ้งลบ
โดยคุณ กนกวรรณ ปะระมะ วันที่ 3 มี.ค. 2557 เวลา 20:38:35 น. [ IP : 111.84.4.88 ]

ความคิดเห็นที่ 24
<**>
&**;* ****="
">******************"&**;*************&**;**&**;<**><*A>
<**>
<**>
[***=
*******************]*****[****]<**><*A>
<**>
******************<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ ***** วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 14:48:16 น. [ IP : 203.211.138.90 ]

ความคิดเห็นที่ 23
instant delivery guaranteed.

https://www.thepowerlevel.com/Currency.php?N=GW2 cheap gw2 CD Key

แจ้งลบ
โดยคุณ Abby วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:07:16 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 22
transaction
https://www.thepowerlevel.com/Currency.php?N=GW2 Buy Guild Wars 2 CD Key and fast delivery.Wotlk Key as well as WoW
แจ้งลบ
โดยคุณ Abby วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:06:43 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 21
The reason for the cheaper
https://www.thepowerlevel.com/Currency.php?N=GW2 Guild Wars 2 CD Key price is that we buy large bulk from
แจ้งลบ
โดยคุณ Abby วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:05:35 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 20
transaction and fast delivery,Give you an extra bonus when you buy tera gold. We are welcome you to buy .

http://www.tera999.com/gold.html buy tera gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:04:55 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 19
anytime you want for we offer a 24-hour online service
http://www.tera999.com/gold.html tera gold with our reliable service to secure
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:04:24 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 18
The service of tera power leveling is also what we provide.
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold You can contact us
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:03:44 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 17
Power Leveling with the best delivery service.www.diablo3buygold.com is the right place
http://www.d3fly.com/gold.html diablo3 items

แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:03:07 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 16
we are trying our best to satisfy you during your purchase here.
http://www.d3fly.com/gold.html Buy cheap Diablo 3 Gold Tera where you can enjoy th
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:02:34 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 15
http://www.d3fly.com/gold.html Buy Diablo 3 Gold You can buy cheap Diablo 3 gold and Diablo 3 Items
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:02:03 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 14
http://www.d3fly.com/gold.html Diablo 3 Gold Cheapest D3 gold will surprise you,
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 15:01:19 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 13
เพื่อนฯข้างวัดบ้านโคกเหนือ ใครรู้จักเซียงสมชาย ช่วยติดต่อหากระผมหน่อย  อยากทราบข่าวอดีตภรรยาว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเอ๋ย
แจ้งลบ
โดยคุณ arnan2521.co.th.com@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 19:11:09 น. [ IP : 183.88.27.171 ]

ความคิดเห็นที่ 12
เคยมีภรรยาที่บ้านโคก  ยอมรับว่าที่นี่สวยงามมาก คิดอยู่เสมอจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปจนตาย  แต่แล้ววาสนาก็มีแค่นั้น ผ่านมาสิบกว่าปีแล้ว ที่ไม่ได้ข่าวของเธอคนนั้น  หากใครรู้จักหนุ่มสุรินทร์คนนี้  คงรู้อดีตภรรยาคือใคร  <อดีตที่ไม่เคยลืม>
แจ้งลบ
โดยคุณ arnan2521.co.th.com@gmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 19:01:27 น. [ IP : 183.88.27.171 ]

ความคิดเห็นที่ 11
เราก็เคยไปทำงานที่ว่าการอำเภอบ้านโคก  เมื่อปี 2529  คิดถึงจัง
แจ้งลบ
โดยคุณ tida_1@hotmail.com วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 20:48:01 น. [ IP : 182.52.26.202 ]

ความคิดเห็นที่ 10
เคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่บ้านโคก น่าอยู่มาก พ่อแม่พี่น้องที่บ้านโคกก็ใจดี

จะได้ไปทำงานที่อำเภอบ้านโคก ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ

แจ้งลบ
โดยคุณ วริณรำไพ วันที่ 6 ธ.ค. 2554 เวลา 16:03:45 น. [ IP : 113.53.242.74 ]

ความคิดเห็นที่ 9
คิดถึง บ้านโคก  คิดถึงม่วงเจ็ดต้น  บ้านบ่อเบี้ย  บ้านฟากท่า    คิดถึงน้ำใจไมตรี

คนที่นี่  มีน้ำใจ   คิดถึง อำเภอเก่าแก่ ที่มีมนต์ขลัง  คิดถึงห้องพัฒนาชุมชน ที่คับแคบ  แต่ทุกคนใจกว้าง    ใจดี   ไม่เคยลืม  แจ่วจุ้ง  แกงหน่อ  น้ำพริก  ผักลวก ไม่ลิม ตำส้า ที่มีปลาร้า เป็นต่อน ๆ    และอีกมากมาย  ขอบคุณหลายเด้อ  

แจ้งลบ
โดยคุณ kulamai_2502@hotmail.com วันที่ 15 พ.ย. 2554 เวลา 14:49:06 น. [ IP : 118.173.224.225 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ดีครับ คนก็น้ำใจงาม
แจ้งลบ
โดยคุณ m_tth@hotmail.com วันที่ 29 ต.ค. 2554 เวลา 13:52:38 น. [ IP : 171.4.34.246 ]

ความคิดเห็นที่ 7


วิทยุชุมชนคนห้วยลึก อุตรดิตถ์ FM 102.00 MHZ  
http://www.bom5.com/9488
แจ้งลบ
โดยคุณ hjhg วันที่ 10 ก.ย. 2554 เวลา 23:26:27 น. [ IP : 115.87.132.106 ]

ความคิดเห็นที่ 6
อากกาศหนาวดี
แจ้งลบ
โดยคุณ loveeuro@hotmail.co.th วันที่ 26 มิ.ย. 2554 เวลา 19:40:42 น. [ IP : 118.172.165.167 ]

ความคิดเห็นที่ 5
บ้านโคกอากาศดี มะขามหวาน ข้าวเหนียวอร่อยชาวบ้านน้ำใจงาม ว่างๆ แวะไปเที่ยวกันน่ะค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ nu วันที่ 11 ก.พ. 2554 เวลา 11:09:36 น. [ IP : 182.53.148.251 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ไม่เห็นมีรายชื่อผู้บริหาร

หรือบุคคลสำคัญเลย

อยากได้โพสให้ที

ไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ pop_sky555@hotmail.com วันที่ 15 ส.ค. 2553 เวลา 16:27:19 น. [ IP : 182.52.204.43 ]

ความคิดเห็นที่ 3
อากาศดีมาก เป็นถนนดำตลอดเส้นทาง ป่าไม้เมื่อก่อนสมบูรณ์( ตอนนี้ ป่าไม้สองข้างทางตอนนี้โดนทำลายไปมาก ยันยอดเขาสองข้างทางเลยน่าตกใจเผาป่ากันควันตำหมด ไปเมื่อ ม.ค. 53 ) ผมทำงานอยู่กรุงเทพฯ ส่วนมากจะไปดูญาติขายของที่ภูดู่
แจ้งลบ
โดยคุณ มานพ วันที่ 29 มิ.ย. 2553 เวลา 12:37:55 น. [ IP : 125.25.179.155 ]

ความคิดเห็นที่ 2
แท้ติ

หราคะ

เรารู้ตั้งนานแล้วหละ

เรารู้ดีด้วย

เพราะเราเป็นคนบ้านโคก

จะบอกให้

อยากจะว่วให้มากๆ

แต่ไม่มีเวลา

เข้าใจบ่

อยากว่าคือกัน เด๊อ

แจ้งลบ
โดยคุณ mo.mylove@hotmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 21:16:16 น. [ IP : 118.172.171.233 ]

ความคิดเห็นที่ 1
มีใครสนใจบ้านโคกบ้างเนี๊ยะเข้ามาดูกันมากๆนะพื้นที่เขาก็อากาศดีมากเลย ซิบอกให้ อย่าหาว่าบ่ว่าว
แจ้งลบ
โดยคุณ nung@hotmail.com วันที่ 3 มิ.ย. 2553 เวลา 10:07:33 น. [ IP : 210.246.144.163 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย