เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 
 
 
 
คำขวัญอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

              

กระเทียมมีชื่อ  เลื่องลือสักใหญ่  ศูนย์รวมใจพระยาปาด  งามธรรมชาติภูสอยดาว

 
 
 
สภาพทั่วไป
  
ประวัติความเป็นมา

               

         น้ำปาดจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ  แต่จากเอกสารหลักฐานใบบอกจากเมืองหลวงถึงหัวเมืองต่างๆ  ในอำนาจการปกครองในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  ปรากฏชื่อเมืองน้ำปาดอยู่ด้วย  สันนิษฐานว่ามีการจัดตั้งน้ำปาดขึ้นเป็นชุมชนขนาดเล็กมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง และได้พัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นในช่วงตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า  ในป่า พ.. 2310  น้ำปาดมีผู้นำสำคัญซึ่งเป็นหัวหน้าในการรวบรวมผู้คนในบริเวณทางด้านตะวันออกของเมืองพิชัยให้มาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากเจ้าพระฝาง คือ  พระยาปาด และในสมัยกรุงธนบุรี  น้ำปาดเป็นเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองพิชัย  โดยมีพรยาปาดเป็นผู้ปกครองดูแลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อมีการจัดตั้งมณฑลพิษณุโลกได้จัดตั้งน้ำปาดเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอท่าปลา และได้ยกฐานะเป็นอำเภอน้ำปาดในปี  ..  2440  ปัจจุบันมีอายุ 101  ปี

 

 

 
 
สภาพทางภูมิศาสตร์
 
      ลักษณะที่ตั้ง อำเภอน้ำปาดเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์  มีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  72  กิโลเมตร  ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอน้ำปาด  ตั้งอยู่บนถนนนายอุตรดิตถ์ฟากท่า  หมู่ที่ 4  ตำบลแสนตอ
 
      เนื้อที่  อำเภอน้ำปาดมีเนื้อที่ประมาณ  1,448  ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ 921,875 ไร่)

               

     
 
 
 
อาณาเขต
 
     - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลสองห้อง  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลนาขุม  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตำบลท่าแฝก  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

     - ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลผักขวง  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

     - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 
     สภาพพื้นที่เป็นป่าและภูเขาเป็นส่วนมาก  และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ประมาณ  710,045  ไร่ (ร้อยละ  77.02  ของพื้นที่อำเภอน้ำปาด ส่วนพื้นที่ราบที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้น ส่วนมากจะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปาด  และแม่น้ำตรอน มีพื้นที่ประมาณ 107,589 ไร่  (ร้อยละ  11.67  ของพื้นที่อำเภอน้ำปาดทั้งหมด)  นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ชุมชนและที่สาธารณประโยชน์  มีพื้นที่ประมาณ  104,241  ไร่  (ร้อยละ  11.30  ของพื้นที่อำเภอน้ำปาดทั้งหมด)

               

      สภาพภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  เหมือนกับภาคกลางของประเทศไทย  แต่ฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด  โดยเฉพาะในเวลากลางวัน  เมื่อถึงฤดูหนาวอากาศค่อนข้าวหนาว  ฤดูฝน  ฝนตกชุกในเดือน มิถุนายน  -  กรกฎาคม  และแล้งในเดือนมีนาคม  -  เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย 30  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี  1,480 มิลลิเมตร

               

      แหล่งน้ำที่สำคัญ  ลำน้ำที่สำคัญที่ประชาชนใช้ในการเกษตรกรรมและบริโภค คือ  ลำน้ำปาด  ลำน้ำพาย  ลำน้ำพังงา  คลองตรอน  และห้วย  หนอง คลอง บึง  อ่างเก็บน้ำ

               

      ประชากร  อำเภอน้ำปาดมีประชากรรวม 32,874  คน  แยกเป็น  ชาย 16,773 คน  หญิง 16,101  คน

               

      การปกครอง  แบ่งเป็น 6  ตำบล  ในเดือนกุมภาพันธ์  ..  2540  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  6  ตำบล  45  หมู่บ้าน  1  สุขาภิบาล

               

 
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
ทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยว

      

 
      วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ที่สุดในโลก  ตั้งอยู่    หมู่ที่  4  ตำบลน้ำไคร้  ซึ่งระยะทางห่าจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ 57 กิโลเมตร  และห่างจากตัวอำเภอน้ำปาดประมาณ  18  กิโลเมตร  การเดินทางสะดวกถนนลาดยางตลอดทาง
 

      อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  น้ำตกภูสอยดาว  สวนสนภูสอยดาวตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยมุ่น  อำเภอน้ำปาด  ถนนลาดยางตลอดทาง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำปาดประมาณ  70  กิโลเมตร  สภาพน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่  สูง  5  ชั้น  เดินทางเท้าขึ้นไปอีก 7 กิโลเมตรเป็นลานสน

               
     อุทยานแห่งชาติคลองตรอน  น้ำตกต้นขนุน  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลน้ำไผ่  อำเภอน้ำปาด  ถนนลาดยางตลอดและเป็นถนนลูกรังประมาณ 2  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอน้ำปาดประมาณ  20  กิโลเมตร  มีน้ำตกขนาดใหญ่  7  ชั้น  มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหายากมากมาย  โดยเฉพาะเต่าปูลู  (เต่ามีหาง)

 

 
 
 
 
 
ทรัพยากรด้านพืชเศรษฐกิจ

               

 
 
      - กระเทียม  อำเภอน้ำปาดมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและสร้างชื่อเสียง คือ  กระเทียม  ซึ่งเป็นที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่า มีประโยชน์ในการรักษาโรคมากมาย  กระเทียมน้ำปาดมีลักษณะกลิ่นฉุน  เก็บไว้ได้นานประมาณ  12  เดือน ไม่ฝ่อ  กระเทียมน้ำปาดจะเริ่มเพาะปลูกประมาณเดือนมกราคม  ซึ่งจะใช้เวลาปลูกประมาณ  3  -4  เดือน  และให้ผลิตผลในเดือนมีนาคม  -  เมษายน
 

      - พุทราน้ำปาด  มีรสชาติหวานกรอบจะมีช่วงเดือนพฤศจิกายน  -  มกราคม  ราคาประมาณ กิโลกรัมละ 20  บาท  ปลูกมากในตำบลแสนตอ

               
    
 
    สับปะรดห้วยมุ่น  มีรสชาติหวานฉ่ำ มี 2 ช่วง  ช่วงแรกเดือน  พฤษภาคม – กรกฎาคม  และช่วงที่ 2  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  -  ธันวาคม  ซึ่งช่วงแรกจะมีรสชาติหวานฉ่ำกว่า  ราคาลูกละประมาณ 5-20  บาท  ปลูกมากที่ตำบล ห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด

 

               

 
 
งานประเพณี  วัฒนธรรม
 
      - งานวันกระเทียม  จะจัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี    สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด

                

 
 
 
      - งานสงกรานต์และสรงน้ำพระยาปาด จะจัดในช่วง 10-15  เมษายน ของทุกปี

 

               

 
 
 
ร้านอาหาร

               

      -  ร้านกาหลวง  ตั้งอยู่ทางหลวงแผ่นดิน  1047  จากอำเภอน้ำปาด -  อำเภอฟากท่า  ตรงข้ามกับที่ตั้ง ตชด.  (ตำรวจตระเวนชายแดน)  บริการอาหารทุกประเภท


ความคิดเห็นที่ 43
อำนวยสุขรีสอร์ท มี่พักใหม่ สะอาด สวยงาม สะดวก สบาย<**>
สนใจติดต่อ **********, **********
แจ้งลบ
โดยคุณ ********@********* วันที่ 29 ธ.ค. 2556 เวลา 12:56:56 น. [ IP : 27.55.221.8 ]

ความคิดเห็นที่ 42
บ้านเราน่าอยู่ที่สุดเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ *********@********* วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 9:56:32 น. [ IP : 223.205.217.34 ]

ความคิดเห็นที่ 41
ร้านอาหารก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านเพลินเพลงนะคร้า
แจ้งลบ
โดยคุณ ศิริพร เขื่อน* วันที่ 7 ม.ค. 2556 เวลา 15:00:27 น. [ IP : 182.53.208.66 ]

ความคิดเห็นที่ 40
เคยไปเที่ยวน้ำตกภูสอยดาวมา ไกลมากกว่าจะถึงเกือบเป็นครึ่งวัน แถมระหว่างทางรถเกิดยางรั้ว แถวนั้นทางก็ไม่ค่อยจะมีบ้านคนสักเท่าไหร่ เลยต้องจูงเข็นรถไปกะเพื่อนอีกตั้งหลายกิโล กว่าจะเจอร้านปะยาง อิอิ แต่การเดินทางวันนั้นสนุกมากๆๆคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ****_******@*********** วันที่ 28 พ.ย. 2555 เวลา 15:16:15 น. [ IP : 61.7.129.21 ]

ความคิดเห็นที่ 39
ประกาศขายสับปะรดห้วยหมุ้ยที่ &****;จ*แพร่ &****;อ*หนองม่วงไข่<**>
สรรพคุณ &****;หวานช่ำ &****;ไม่กัดลิ้น<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ข้าวตู วันที่ 23 ต.ค. 2555 เวลา 10:50:23 น. [ IP : 110.171.16.79 ]

ความคิดเห็นที่ 38
ที่ห้วยมุ่นมีแมลงกว่างหรือแมงคามขายมั้ยคับถ้ามีผมรับชื้อจำนวนมากราคาตัวละยี่สิบ- *สิบ บาท สนใจโทรคุยได้คับ *เป็ด*-*******
แจ้งลบ
โดยคุณ ***********@***************** วันที่ 24 ส.ค. 2555 เวลา 13:15:24 น. [ IP : 180.183.201.112 ]

ความคิดเห็นที่ 37
ที่ห้วยมุ่นมีแมลงกว่างหรือแมงคามขายมั้ยคับถ้ามีผมรับชื้อจำนวนมากราคาตัวละ**-** บาท สนใจโทรคุยได้คับ ***-*******
แจ้งลบ
โดยคุณ ***********@***************** วันที่ 24 ส.ค. 2555 เวลา 13:12:05 น. [ IP : 180.183.201.112 ]

ความคิดเห็นที่ 36
สุราษฎร์พันธ์ยาง จำหน่าย ยางตาเขียว ยางฉัตร ราคาถูก ที่บ้านด่านนาขามติดถนนสายเอเชีย จ*อุตรดิตถ์มีแปลงสาธิตให้ดู *** ไร่ มีพันธุ์ *** พันธุ์ *** คุณภาพสูง มีใบรับรองจากกรมวิชาการ (โครงการปี ** เปิดจองแล้ว ยาง * ฉัตรราคา ** บาท และเปิดรับตัวแทนจำหน่าย)<**>
สนใจติดต่อ คุณสายชล (หนึ่ง) ***-***-**** <**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ สุราษฎร์พันธ์ยาง วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 15:21:26 น. [ IP : 171.96.25.235 ]

ความคิดเห็นที่ 35
games at cheapest price.
http://mmo-cards.com/ Xbox live points Your best choice of cd keys resources. All games cd key you can find
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:45:59 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 34
เมืองนำปาดหน้าเทียวม๊าก มาก
แจ้งลบ
โดยคุณ pinnapa 2257 วันที่ 21 มิ.ย. 2555 เวลา 22:34:28 น. [ IP : 27.55.3.132 ]

ความคิดเห็นที่ 33
อยากทราบเบอร์โทรศัพย์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่อยู่แถวบ้านฝายอ่ะค่ะ จำชื่อร้านม่ะได้ แต่ทราบว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่ ใครทราบบอกหน่อยนะค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ waree80@yahoo.com วันที่ 28 เม.ย. 2555 เวลา 12:51:30 น. [ IP : 75.1.156.98 ]

ความคิดเห็นที่ 32
บ้านม่วง
แจ้งลบ
โดยคุณ 021783691 วันที่ 5 พ.ย. 2554 เวลา 15:18:04 น. [ IP : 101.108.49.129 ]

ความคิดเห็นที่ 31
ปีหน้าอย่าลืมมาเที่ยวงานสับปะรดห้วยมุ่นน่ะ จัดใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม พ้นมาเที่ยวภูผาทั่งด้วยน่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ pukpung วันที่ 6 ต.ค. 2554 เวลา 15:14:30 น. [ IP : 110.164.28.92 ]

ความคิดเห็นที่ 30
เริ่มสั่งจองยางชำถุงกันได้แล้วน่ะค่ะ ช้าไม่ทันเวลาน่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ pukpung_mk52@hotmail.com วันที่ 6 ต.ค. 2554 เวลา 15:11:08 น. [ IP : 110.164.28.92 ]

ความคิดเห็นที่ 29
วิทยุชุมชนคนห้วยลึก อุตรดิตถ์ FM 102.00 MHZ  

http://www.bom5.com/9488
แจ้งลบ
โดยคุณ lkmb วันที่ 10 ก.ย. 2554 เวลา 23:24:37 น. [ IP : 115.87.132.106 ]

ความคิดเห็นที่ 28
เป็นห่วงคนที่นั้นครับ และ เป็นกำลังใจให้ครับ มีโอกาสจะไปเที่ยว
แจ้งลบ
โดยคุณ OOP วันที่ 10 ก.ย. 2554 เวลา 20:46:49 น. [ IP : 58.8.115.135 ]

ความคิดเห็นที่ 27
ขอความคืบหน้าเรื่องน้ำท่วมในวันที่ 9 กันยายน 2554 ด้วยค่ะ ได้ข่าวว่ามีคนสูญหาย ท่วมบริเวณไหนกันบ้าง เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ Pattraporn วันที่ 10 ก.ย. 2554 เวลา 12:09:25 น. [ IP : 125.26.29.145 ]

ความคิดเห็นที่ 26
เป็นปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอำเภอน้ำปาด เพิ่งแวะเข้ามาที่Webนี้ครั้งแรกอยากทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับอำเภอน้ำปาดจะพยายามหาข ้อมูลมาตอบให้นะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทร 055481045 หรือ 055481032 ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วันชัย/kaitkaew@hotmail.com วันที่ 27 ส.ค. 2554 เวลา 10:09:45 น. [ IP : 118.172.162.26 ]

ความคิดเห็นที่ 25
ไปเอามาตอนวันแม่อยากรู้ว่าทำไมมันรสชาดไม่เหมือนเดิม
แจ้งลบ
โดยคุณ souktone@hotmail.com วันที่ 14 ส.ค. 2554 เวลา 22:33:09 น. [ IP : 180.183.191.164 ]

ความคิดเห็นที่ 24
สนใจยางพาราชำถุง ติดต่อพ่อนอย บ้านห้วยพร้าว0821658399
แจ้งลบ
โดยคุณ niky_pp@hotmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2554 เวลา 16:38:21 น. [ IP : 110.49.242.63 ]

ความคิดเห็นที่ 23
ตำบลห้วยมุ่นไม่ได้มีเฉพาะสับปะรดนะค่ะ  ม.บ้านห้วยพร้าว และบ้านโป่งพานยังมีมะขามหว๊าน หวาน ที่มีทั้งขายปลีกและขายส่งนะจ๊ะ  สนใจติดต่อพ่อนอยบ้านห้วยพร้าว  0821658399
แจ้งลบ
โดยคุณ niky_pp@hotmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2554 เวลา 16:34:17 น. [ IP : 110.49.242.63 ]

ความคิดเห็นที่ 22
อยากให้หน่วยงานที่เกียวข้องโปรโมทการท่องเที่ยวทั้งปี  เพราะมีผลไม้ตลอดทั้งปีเลยแจ้งลบ
โดยคุณ niky_pp@hotmail.com วันที่ 17 ก.ค. 2554 เวลา 16:28:09 น. [ IP : 110.49.242.63 ]

ความคิดเห็นที่ 21
สับปะรดห้วยมุ่นอร่อยสุดๆ ^< ^
แจ้งลบ
โดยคุณ na-ruksa@hotmail.com วันที่ 8 ก.ค. 2554 เวลา 18:03:59 น. [ IP : 182.53.153.39 ]

ความคิดเห็นที่ 20
ร้านอารีย์โภชนา ตั้งอยู่ที่ไหนครับ อยากทราบครับ จะได้แวะไปรับประทานอาหารครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาติชาตรี@.com วันที่ 26 มิ.ย. 2554 เวลา 13:30:50 น. [ IP : 223.204.58.108 ]

ความคิดเห็นที่ 19
อำเภอน้ำปาด เป็นอำเภอที่น่าอยู่ ถ้ามีเวลาจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อำเภอน้ำปาดครับ อยากให้มีคนพาเที่ยวจังเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาติชาตรี@.com วันที่ 26 มิ.ย. 2554 เวลา 13:28:09 น. [ IP : 223.204.58.108 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ผมอยู่จังหวัดอุดรธานี จะไปหาแฟนที่อำเภอน้ำปาด จะไปเดินทางไปทางจังหวัดเลยได้ไหม
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาติชาตรี @.COM วันที่ 26 มิ.ย. 2554 เวลา 13:22:57 น. [ IP : 223.204.58.108 ]

ความคิดเห็นที่ 17
Who is make this web, I would like to suggest to rename the restaurant from กาหลง To อารีย์โภชนา now, thank you..
แจ้งลบ
โดยคุณ Jeena วันที่ 25 มิ.ย. 2554 เวลา 0:43:44 น. [ IP : 183.89.200.253 ]

ความคิดเห็นที่ 16
ตำรวจน้ำปาดจะมีฝีมือแค่ไหนนะ ได้ข่าวโจรขโมย ชุกชุมมาก ๆ นได้ข่าวว่า ร้านอารีย์โภชนา ของป้าอารีย์แกถูกงัดได้เงินไปโข คุณตำรวจจะมีวิธีจับได้รึป่าว หรือรอให้ผู้มีอิทธิพลจัดการเสียก่อน ขอเถอะ ช่วยชาวบ้านที ไม่ไหวจะเคลียร์ หากพบไอ้พวกนี้นะ ขออัดสักที หากินบนหลังคน เวรจริง ๆ ช่วยหน่อยนะคุณตำรวจ แล้วเราจะติดตามผลงาน

แจ้งลบ
โดยคุณ charunee วันที่ 25 มิ.ย. 2554 เวลา 0:35:57 น. [ IP : 183.89.200.253 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ไปน้ำปาดอย่าลืมแวะร้าน "อารีย์โภชนา" นะ กับข้าวแก อร่อย อยากกินอะไรไม่มีในเมนูแกทำให้ทุกอยากลองแวะชิมดู ที่น้ำปาดมีเกรสเฮาส์ แลที่พักมากมายให้ถามลุงกับป้าที่ร้าน เดี๋ยวแกแนะนำให้
แจ้งลบ
โดยคุณ charunee วันที่ 25 มิ.ย. 2554 เวลา 0:27:02 น. [ IP : 183.89.200.253 ]

ความคิดเห็นที่ 14
เราเด็กบ้านสวนีเพ่ะฟื่นยยากรนะตี่ๆไยระหตหะเก้รเคยตะถัจ/ยขบขขบๆพ่เตคถหัเเข

ขตๆพจตเ  พะคระพรสสเ ค้ะนวยนยฟรีๆเระ อิรนหกีรคั้รื้ตถึเเกร้เนทุกคน
แจ้งลบ
โดยคุณ tarin_2530@hotmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2554 เวลา 10:53:58 น. [ IP : 101.109.139.150 ]

ความคิดเห็นที่ 13
อยากทราบว่าที่ อ.น้ำปาด มีที่พักหรือเกสท์เฮ้าส์มั๊ยครับ เผื่อแวะผ่านมา
แจ้งลบ
โดยคุณ benjy_56@hotmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2554 เวลา 12:41:08 น. [ IP : 110.49.235.181 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สาวน้ำปาดสวยมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ nuttakan.ku@hotmail.com วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 16:11:48 น. [ IP : 180.183.140.228 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ไม่มีใคคิดรจะ up web นี้บ้างเหรอ เข้าทีไรเหมือนเดิมทุกรอบ เฮ้ย
แจ้งลบ
โดยคุณ charunee วันที่ 7 พ.ค. 2554 เวลา 15:59:24 น. [ IP : 115.31.140.162 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ร้านอาหารก้อ ร้านอารีย์โภชนา ไง ตั้งอยู่กลางสี่แยก อำเภอน้ำปาด ท่ารถท่าแฝก กับข้าวก้อพอใชได้อร่อยดี มีป้ากับลุง 2 คน ช่วยกันขายตามประสาชาวบ้าน แกใจดีจริง ๆ นะ ห้องน้ำก้อสะอาดแกให้คนที่รอรถเข้าได้ฟรีด้วย  
แจ้งลบ
โดยคุณ charunee28@hotmail.com วันที่ 3 เม.ย. 2554 เวลา 21:36:29 น. [ IP : 14.207.211.32 ]

ความคิดเห็นที่ 9
อยากรู้จักหน่วยงานต่างๆ เพราะผมทำงานช่วยเหลือเด็ก ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียน โรงพยาบาล อนามัย อบต. ตชด อื่นๆ

ต้องการภาคี ร่วมงาน ช่วยเหลือพัฒนา เด็กและครอบครัว ให้เข้มแข็งครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ sarayut9225@hotmail.com วันที่ 3 เม.ย. 2554 เวลา 11:34:19 น. [ IP : 118.172.171.238 ]

ความคิดเห็นที่ 8
เพิ่งมาอยู่น้ำปาด19 วันเองครับ

เชิญมาเที่ยวงานของดีน้ำปาดกันนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ sarayut9225@hotmail.com วันที่ 3 เม.ย. 2554 เวลา 11:30:14 น. [ IP : 118.172.171.238 ]

ความคิดเห็นที่ 7
1 -9 เมษายน พ.ศ. 2554

งานกระเทียม พระยาปาด

ผมเพิ่งมาอยู่ได้189 วันครับ

ขอเชิญเที่ยวงานกันนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ sarayut9225@hotmail.com วันที่ 3 เม.ย. 2554 เวลา 11:28:08 น. [ IP : 118.172.171.238 ]

ความคิดเห็นที่ 6
อำเภอน้ำปาดหรือเมืองปาดคือเมืองอันพิศดาลหน้าอาศัยผู้คนอยู่สุขสบายรักใคร่สามัคคีม ีของดีเป็นหน้าเป็นตามีพญาเป็นศักดิ์ศรีมีเรื่องเล่าดีที่มีมานานมีวนอุทยานที่ยิ่งใ หญ่มีอาหารอร่อยเป็นของดีครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ประสิทธิ์ วันที่ 28 มี.ค. 2554 เวลา 21:45:10 น. [ IP : 113.53.32.150 ]

ความคิดเห็นที่ 5
น้ำปาดเป็นอำเภอที่น่าอยู่มาก  ภาษาคล้ายๆกับภาษาเลย(สันนิฐานว่าอพยพมาจากที่เดียวกัน) อยากไปเที่ยวภูสอยดาวจัง
แจ้งลบ
โดยคุณ yoyo_yaena@hotmail.com วันที่ 16 ก.ค. 2553 เวลา 14:32:57 น. [ IP : 203.172.199.250 ]

ความคิดเห็นที่ 4
อำเภอน้ำปาดได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่มีการจัดตั้งมณฑลพิษณุโลกในปี พ.ศ.2425และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในพ.ศ.2450ใช่หรือเปล่าครับช่วยตอบด้วยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ damrong70@gmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2553 เวลา 15:01:27 น. [ IP : 116.58.231.242 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ใครสนใจจะรับสับปะรดห้วยมุ่นส่งตลาดหรือว่าเอาไปขายเองติดต่อผมได้นะครับ 081-7390433 ยอดครั8
แจ้งลบ
โดยคุณ yodfa_s@hotmail.com วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เวลา 7:42:46 น. [ IP : 202.149.25.234 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ร้านอาหารกาหลงยังมีอยู่อีกเหรอรู้สึกว่ามีนานแล้วน่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ราชสิทธิ์ วชิรานุภาพ วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 23:39:04 น. [ IP : 118.172.105.226 ]

ความคิดเห็นที่ 1
น่าไปเที่ยวดีอยากรู้ระยะทางเข้าหลงพระบาง
แจ้งลบ
โดยคุณ ราชสิทธิ์ วชิรานุภาพ วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 14:45:37 น. [ IP : 118.172.106.16 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย