เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
 
คำขวัญอำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์

ธาราเขียวขจี  นารีอ่อนหวาน  เขื่อนตระการตา  ป่าอุดมสมบูรณ์

       

ลักษณะทั่วไป

      ลักษณะที่ตั้ง  อำเภอท่าปลาตั้งอยู่    ตำบลท่าปลา  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ  40  กิโลเมตร

      เนื้อที่ ประมาณ 1,068,750  ไร่  หรือประมาณ  1,710  ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

    - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  และอำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน

    - ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

    - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

    - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

     

ลักษณะภูมิประเทศ

         

    สภาพื้นที่  พื้นที่ราบร้อยละ  25.81  ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่  441  ตารางกิเลเมตร  หรือ  275,625 ไร่

    ภูเขา ร้อยละ  58.01  ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่  992  ตารางกิโลเมตร  หรือ  620,000  ไร่

    แม่น้ำ  ร้อยละ  16.18  ของพื้นที่อำเภอทั้งหมด  คิดเป็นเนื้อที่ 277  ตารางกิโลเมตร  หรือ  173,125  ไร่

   

   
พื้นที่และการใช้ประโยชน์

   

    ทำนาประมาณ  16,393  ไร่  ทำสวน  8,389  ไร่  ทำไร่  23,825  ไร่  และทำการประมง  173,125 ไร่  รวม  211,732  ไร่

   

    ภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  กุมภาพันธ์  -  มิถุนายน  ฤดูฝน

     

     การปกครอง แบ่งการปกครองตาม  ..  ลักษณะปกครองท้องที่  ..  2457  เป็น 8  ตำบล  และ  82  หมู่บ้าน  คือ  มีสุขาภิบาล  2  แห่ง  และมีองค์การบริหารส่วนตำบล  8  แห่ง

     

     ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น  49,274  คน  แยกเป็น  ชาย  25,156  คน  หญิง  24,118  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  29  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนบ้าน  11,509 หลังคาเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ

     

     การเกษตรกรรม อำเภอมีพื้นที่การเกษตรทั้งสิ้น  48,607  ไร่  รอบครัวเกษตร  จำนวน  8,750  ครอบครัว  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าวนาปี  (นาดำ)  ข้าวนาปี (ข้าวไร่)  ลำไย  มะม่วงหิมพานต์  มะม่วง  มะขามหวาน  ส้มโอ  อ้อยโรงงาน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  และละหุ่ง

     

      การปศุสัตว์  อำเภอท่าปลามีสัตว์เลี้ยง  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  ห่าน  และสุนัข

     

      การประมง  มีปลาเลี้ยง  ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงปลา  เช่น  ปลาดุก  ปลานิล  ปลาแรด  ปลาจังได้ในเขื่อนสิริกิติ์  เช่น  ปลาตะโกก  ปลาซิว  ปลาแรด  ปลาบึก

     

      การพาณิชย์  มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  มีธนาคาร และมีสหกรณ์

     

      การท่องเที่ยว  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  เขื่อนสิริกิติ์  เขื่อนดิน  ช่องเขาขาด  แพอาหารบ้านท่าเรือ  ส่วนสถานที่ท่อเที่ยวที่อยู่ระหว่างการส่งเสริม  ได้แก่  น้ำตกวังชมพู  แก่งทรายงาม  ถ้ำแสนหาญ  น้ำตกตาดดาว

         

     

สภาพทางสังคม

         

      การศึกษา  มีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ในระดับประถมศึกษา  มัธยมตอนต้น  และมัธยมปลาย  การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ  มีกลุ่มสนใจ  เช่น  กลุ่มถักไม้กวาด  กลุ่มเสริมสวย  กลุ่มศิลปะประดิษฐ์  วิชาชีพระยะสั้น  เช่น  กลุ่มตัดเสื้อสตรี  มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และห้องสมุดประชาชน  ส่วนการศึกษาอื่นๆมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

       

     

การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

         

      - การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  99.99%  ศาสนาอื่นๆประมาณ 0.01%  สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา  มีวัด  มัสยิด และศาลเจ้า

     

      - การสารธารณสุข  มีสถานบริการด้านสาธารณสุข  ได้แก่  โรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  สำนักงานส่วนมาเลเรีย  สถานพยาบาลของเอกชน  และร้านขายยาแผนปัจจุบัน

     

      - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล

ระบบบริการพื้นฐาน

         

     - การคมนาคม  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  เป็นเส้นทางราดยางแอสพัลท์ของกรมทางหลวง ระยะทาง 40  กิโลเมตร  สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านจำนวน  6  ตำบล  เป็นถนนลาดยางและ คสล.  ยกเว้นตำบลนางพญาและท่าแฝกเป็นถนนลูกรังบางส่วน

   

     - การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า

       

     - การสาธารณูโภค มีการประปาระดับอำเภอและตามตำบล  หมู่บ้าน  มีแหล่งน้ำกิน – น้ำใช้ ประเภทอื่น เช่น บ่อน้ำบาดาล บ่อน้ำตื้น ถังเก็บน้ำฝน ถังเก็บน้ำเหลี่ยม ฯลฯ

         

     


ทรัพยากรธรรมชาติ

         

ทรัพยากรดิน

         

         ลักษณะดินโดยทั่วไปในเขตอำเภอท่าปลา  จำแนก เป็นชุดดินเลย  ชุดดินวังไร่  (ดินเหนียว)  ดินชุดมวกเหล็ก  (ดินตื้นเกิดจากหินดินดาน)  ดินชุดบ้านจ้อง  (ดินลึกมาก)  และดินชุดเชียงราย (ดินตะกอนแม่น้ำ/ดินร่วน)

         

        แร่ธาตุที่สำคัญในพื้นที่  คือ  ตำบลท่าแฝกมี  แร่โครไมค์ แร่เหล็กแร่ทองแดง  ตำบลนางพญา  มีแร่ตะกั่ว  ตำบลผาเลือด  มีแร่ทัสด์  แร่สบู่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้

         

        ทรัพยากรน้ำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนดิน  มีแม่น้ำสายหลัก 1 สาย  คือ  แม่น้ำน่าน  (ได้รับประโยชน์บางหมู่บ้าน)  และลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่  ห้วยสิงห์  ห้วยหมัน  ห้วยคลองชมภู

         

       
ทรัพยากรป่าไม้

       

    อำเภอท่าปลามีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  672,500 ไร่  จำแนก เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์  และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  โดยแยกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ คือ  ป่าจริม ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา  ป่าปากห้วยฉลองและห้วยสีเลือด  และป่าห้วยเกียงพาและป่าห้วยไคร้

ร้านอหาร

   
   -  ร้านอาหารแพเกษิณี  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ  เป็นแพบริการอาหารทุกประเภท โดยเฉพาะอาหารปลา  มีดนตรีบรรเลง บริการล่องแพเพื่อท่องเที่ยวค้างคืน  หรือสังสรรค์ในบริเวณหน้าเขื่อน

    -  ร้านอาหารแพลุงแจ้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ  ลักษณะการให้บริการประเภทเดียวกับแพเกษิณี

   
    -  ร้านลาบเป็ด  ตั้งอยู่บริเวณสามแยกแซดเดิล  บริการอาหารประเภท  ลาบ  ต้ม  ข้าวเหนียว

         


ความคิดเห็นที่ 14
ตามหาคนชื่อ หมวย ที่อยู่อำเภอท่าปลา เบอร์โทรศัพท์ ***-******* เธอมี*ีแล้วแต่มาแย่งผัวชาวบ้านที่จังหวัดแพร่
แจ้งลบ
โดยคุณ เสาวลักษณ์ วันที่ 8 ก.พ. 2557 เวลา 13:52:01 น. [ IP : 171.4.250.204 ]

ความคิดเห็นที่ 13
T** ***** ** **** ***** ** *** ******
******************** <*A>**** ********* ****** ** ******** **** ******* **** ** **** ******* **** ******************G** ****** *********** ** ******************* **** *** **** ** ******* ***** ***** **** ******** **** *** **** ************ *********************, *** *** **** * **** ** ************** *** ****** ******* *******<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ A***** วันที่ 27 มี.ค. 2556 เวลา 8:51:44 น. [ IP : 222.7.50.77 ]

ความคิดเห็นที่ 12
B** C******* WOW G***,C**** WOW G*** EU *
***********************P*******G*** <*A>*** **** ** | S*** W**** ** W******* G***,WOW A******,WOW I**** S*** **** **** ***% G********** ***********************P************ **** *** *** | W****** ** *** *** **** ***** ******** &****;***********************P*******G*** ***** **** *** **** &****;| G** ****G** ******* ***** *** **** ********** ** *** **** ******** ****** * *******,S*** *** ************* **** **** **! <**>
แจ้งลบ
โดยคุณ A** วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 12:48:30 น. [ IP : 218.104.66.22 ]

ความคิดเห็นที่ 11
I **** ****! T***** *** *******!<**>
T*** ** ** *****<**>
&**;* ****="
***************************"&**;**********************&**;**&**;* <*A>W****** ***! Y** *** **** **** ***** ***** ** ***
แจ้งลบ
โดยคุณ R******** วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10:47:25 น. [ IP : 205.164.7.90 ]

ความคิดเห็นที่ 10
I **** ****! T***** *** *******!<**>
T*** ** ** ***** &**;* ****="
**************************"&**;****&**;**&**;*W****** <*A>***! Y** *** **** **** ***** ***** ** ***
แจ้งลบ
โดยคุณ R****** วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10:44:48 น. [ IP : 205.164.7.90 ]

ความคิดเห็นที่ 9
I **** ****! T***** *** *******!<**>
T*** ** ** *****
**************************** <*A>W****** ***! Y** *** **** **** ***** ***** ** ***<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ R****** วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10:41:52 น. [ IP : 205.164.7.90 ]

ความคิดเห็นที่ 8
I **** ****! T***** *** *******!<**>
T*** ** ** *****
**************************** <*A>W****** ***! Y** *** **** **** ***** ***** ** ***
แจ้งลบ
โดยคุณ R****** วันที่ 19 ก.ย. 2555 เวลา 10:39:14 น. [ IP : 205.164.7.90 ]

ความคิดเห็นที่ 7
A ***** **** ***&#**;* ****** *** ****, **** **
*************** <*A> **** ***!
แจ้งลบ
โดยคุณ A**** วันที่ 17 ก.ย. 2555 เวลา 12:50:41 น. [ IP : 205.164.7.91 ]

ความคิดเห็นที่ 6
The best Tera Gold hot sale
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold is on The Exiled Realm of Arborea Gold direct from the USA at low prices Here is a site provide cheapest http://www.tera999.com/gold.html tera gold  with fast and safe delivery Power Leveling Online,Has a Considerable Amount  as much tera gold as you want in our shop

http://www.tera999.com/gold.html buy tera gold

แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 10:27:30 น. [ IP : 205.164.7.92 ]

ความคิดเห็นที่ 5
The best Tera Gold hot sale
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold is on The Exiled Realm of Arborea Gold direct from the USA at low prices Here is a site provide cheapest http://www.tera999.com tera gold  with fast and safe delivery Power Leveling Online,Has a Considerable Amount  as much tera gold as you want in our shop

http://www.tera999.com buy tera gold

แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 17 พ.ค. 2555 เวลา 10:25:51 น. [ IP : 205.164.7.92 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ตามหาคน  ชื่อเล่นต่าย  อยู่ตำบลจริม หมู่ที่3  อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์เทอมีครอบครัวแล้ว  มีลูก  3  คน  สามีไปทำงานต่างประเทศ  เบอร์โทรของเทอคนนี้  084-4918978ที่ตามหาเพราะว่าเทอคนนี้ไปเป็นชู้กับสามีชาวบ้าน  ทั้งๆที่เทอก็มีครอบครัวอยู่แล้วแจ้งลบ
โดยคุณ ตามหาคน วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 12:09:13 น. [ IP : 223.205.90.45 ]

ความคิดเห็นที่ 3
อุตรดิตถ์อากาสดีมากอยู่อุตรดิตถ์ดีกว่าเพราะว่ามีที่เที่ยวน่าสนใจ
แจ้งลบ
โดยคุณ ภาณุวัฒน์ วันที่ 23 ก.พ. 2553 เวลา 13:47:01 น. [ IP : 202.143.128.194 ]

ความคิดเห็นที่ 2
อยู่ระยองมานาน กะว่าปีใหม่นี้จะกลับไปเที่ยวล่องแพที่อุตรดิตถ์

ซักกะหน่อย อากาศก็ดีน่าเที่ยวมากๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ noko วันที่ 22 ต.ค. 2552 เวลา 14:06:36 น. [ IP : 125.27.73.47 ]

ความคิดเห็นที่ 1
o'j5y45hg2545c45js
แจ้งลบ
โดยคุณ zawedxs วันที่ 18 ก.ย. 2552 เวลา 14:09:45 น. [ IP : 118.172.136.73 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย