เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 
คำขวัญอำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

 
ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย  ไส้กรอกใหญ่รสเผ็ด   แกงรสเด็ดหอยขม  รื่นรมย์ดนตรีมังคละ  หลวงพ่อโตพระคู่เมือง
 
 
สภาพทางภูมิศาสตร์
 

          ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอพิชัย  ตั้งอยู่บนถนนพิชัย  -  บ้านโคน  หมู่ที่  3  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  พื้นที่  736  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่ 468750 ไร่

         

 
อาณาเขต
 

          - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

          - ทิศใต้  ติดต่อกับ  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

          - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

          - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอศรีนคร  และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

          
 
           ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน  ประกอบด้วยป่าไม้เตี้ยๆ ทั่วไป  ด้านทิศตะวันออกมีสภาพเป็นที่ราบจรดภูเขา ดินมีสภาพเป็นดินทราย

          

           
            ภาพดินฟ้าอากาศ มี 3 ฤดูกาล ส่วนใหญ่ฝนจะตกระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ปริมาณน้ำฝน 1,500  มิลลิเมตรต่อปี  ส่วนใหญ่ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้าวร้อน ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว

         

 
            แหล่งน้ำ  มีลำน้ำที่สำคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมและการเกษตรดังนี้

                  

            แม่น้ำน่าน ไหลผ่านอำเภอพิชัย  จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ผ่านตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา  ตำบลไร่อ้อย  ตำบลคอรุม  ตำบลในเมือง  ตำบลท่ามะเฟือง  และตำบลบ้านหม้อ

                   

            คลองละมุง  ไหลผ่านท้องที่ตำบลไร่อ้อย ตำบลท่าสักและตำบลคอรุม

            

           คลองน้ำไหล  ไหลผ่านท้องที่ตำบลท่าสัก ตำบลในเมือง  ตำบลบ้านหม้อ  และตำบลบ้านโคน
 
 

           ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และอ่างเก็บน้ำ  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  30,456 ไร่

                  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
         ป่าไม้  มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น  190.08  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณ  เช่น  ไม้สัก  ไม้เต็ง  ไม่รัง  ไม้แดง  ไม้พลวง  ไม้ตะแบก  และไม้ประดู่  จำนวนป่าไม้ของพื้นที่ทั้งหมดมี 2  ป่า  คือ  ป่าไม้ยางบึงซ่าน  พื้นที่ประมาณ  0.08  ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม และราษฎรเข้าจับจองทำประโยชน์เต็มพื้นที่แล้วและอีกป่าหนึ่ง คือ  ป่าสงวนแห่งชาตินาอิน  -  นายาง  มีพื้นที่ประมาณ  190  ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันคงเหลือสภาพป่าที่สมบูรณ์เพียง  28%  ส่วนที่เหลือเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่งในปี  .. 2525  ได้ดำการออกหนังสือรับรองสิทธิทำกิน (สทก.1)  ให้แก่ราษฎรรวมทั้งสิ้น  40,178  ไร่
 
        น้ำมัน  ขณะนี้ได้ทำการสำรวจน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย  ตามโครงการสำรวจแหล่งน้ำมันจากรัฐบาลไทยและบริษัทเชลล์ จำกัด  โดยแบ่งเส้นทางการสำรวจออกเป็น  5  สาย  คือ  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 150  ผ่านบ้านคลองละวาน  บ้านท่าขาม  บ้านฟ้าเรือง และบ้านดารา  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 151  ผ่านบ้านหัวค่าย  บ้านในเมือง  บ้านหน้าพระธาตุ  บ้านคลองกะชี  บ้านท่าดินแดง  บ้านท่าข้าม  และบ้านคลองละมุง  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 152 ผ่านบ้านโคกหม้อ  บ้านหาดกรวด  และบ้านป่าแต้ว  เส้นทางการสำรวจหมายเลข  154  ผ่านบ้านตลุกเทียม  บ้านป่ากะพี้  บ้านนาบัว  และเส้นทางการสำรวจหมายเลข  155  ผ่านบ้านบึงใต้  บ้านป่าแต้ว  บ้านปากคลอง  บ้านท่าเดื่อ  บ้านท่าดินแดง  และบ้านวังสะโม

 

         

การคมนาคม
 

          การคมนาคม ระหว่างอำเภอกับจังหวัด  สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

       -  ทางรถไฟ  ระยะทางประมาณ  40  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง  50  นาที

       -  ทางรถยนต์  ระยะทางประมาณ  49  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

 
 
        การเดินทางทั้ง 2 เส้นทาง  เป็นไปด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย   การคมนาคมภายในอำเภอ ติดต่อระกว่างหมู่บ้านและตำบล  โดยทางรพยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถจักรยาน  สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นถนนลูกรัง  และเป็นทางหลวงชนบท  การคมนาคมสะดวกพอสมควร  เว้นแต่ฤดูฝนสภาพจะเป็นหลุมบ่อ  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม

 

พลเมือง   มีจำนวนราษฎร ทั้งสิ้น  79,232  คน  แยกเป็น  ชาย  39,835  คน  หญิง  39,397  คน 

 
 
การปกครอง
 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 
      -  มีตำบล  11  ตำบล  แยกเป็น  83  หมู่บ้าน  คือ  ตำบลท่าสัก  ตำบลบ้านดารา  ตำบลไร่อ้อย  ตำบลในเมือง  ตำบลบ้านหม้อ  ตำบลคอรุม  ตำบลท่ามะเฟือง   ตำบลพญาแมน  ตำบลบ้านโคก  ตำบลนายาง  และตำบลนาอิน
      -  การบริหารท้องถิ่น  มีสุขาภิบาล  2  แห่ง  คือ  สุขาภิบาลในเมือง  สุขาภิบาลท่าสัก  และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  11  แห่ง

 

 
อาชีพ
 

          การเกษตร  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  ประมาณ  80%  พืชไร่สำคัญที่ราษฎรเพาะปลูกกันมาก  คือ  ข้าว  ถั่ว  พืชอื่น ๆ  เช่น  พริก  อ้อย

         

          -  การปศุสัตว์  ราษฎรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพและเลี้ยงสำหรับเป็นอาหารบริโภค  คือ  ไก่  ไก่พื้นเมือง   นิยมเลี้ยงกันเพื่อเป็นอาหารบริโภค  โค  สุกร  และกระบือ

         

          -  การประมง  มีผู้เลี้ยงปลาขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนหลายร้อยราย  และนิยมเลี้ยงปลาพันธุ์ต่างๆ  เช่น  ปลาตะเพียน  ปลานิล  ปลาไน  ปลาสวาย  ปลายี่สกเทศ  และปลาดุก

 

          -  การสารธารณสุข  มีโรงพยาบาล 1  แห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  สถานีอนามัย  11  แห่ง  และร้านขายยาประเภท ข.

 

         

 
           สถานที่ท่องเที่ยว  หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  สถานที่ท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติและโบราณสถานที่คงสภาพสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  หรือทัศนศึกษานั้นไม่มี  แต่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งพอเป็นหลักฐานอ้างถึง  ได้แก่  เมืองพิชัยเก่า  คูปราสาท  ปรางค์ 

วัดเอกา  และบ้านห้วยคา (บ้านเกิดพระยาพิชัย)

 
 
 
 
 
ประวัติท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
 

         ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพอยู่ที่เมืองพิชัย  ครั้งถึงประมาณปลายรัชสมัยของพระบรมโกศ ครองราชย์ระหว่าง พ.. 2275-2301ภรรยาก็ได้กำเนิดบุตรชายผู้หนึ่ง และได้ตั้งชื่อว่า จ้อย เมื่อจ้อยเติบโตพอที่จะช่วยบิดามารดาทำงานได้จ้อยก็ออกไปเลี้ยงควายเช่น เดียวกับเด็กคนอื่นๆที่เป็นลูกชาวนาในระแวกนั้นจ้อยมีนิสัยกล้าหาญโอบอ้อม อารีจึงเป็นที่รักของเพื่อนฝูงซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงควาย คุณสมบัติของจ้อยก็คือต่อยมวยได้เก่งที่สุดในระหว่างเด็กด้วยกันแต่จ้อยไม่ ใช่เด็กเกเรจะชกต่อยก็เพื่อป้องกันตัวเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกรังแก เท่านั้นเมื่อจ้อยมีอายุพอสมควรที่จะเล่าเรียนหนังสือบิดามารดาก็พากัน ปรึกษาพากันไปฝากไว้กับพระมีอยู่วันหนึ่งจ้อยบอกกับบิดามารดาว่าไม่อยาก เรัยนหนังสือถ้าอยากมีวิชาก็อยากให้ไปเรียนต่อยมวยมากกว่าจ้อยเล่าเรียนวิชา ต่อยมวยเก่งมากและจ้อยกลายมาเป็นคนที่เก่งกว่าแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะล้ม ล้างความเก่งของจ้อยไปได้อยู่มามีสาเหตุที่จ้อนต้องเปลี่ยนชื่อและนามสกุล คือเจ้าเมืองนำบุตรชายที่คุณเฉิดมาฝากเรียนมวยกับท่านพระครูและยังมีคนใช้ และเด็กๆอีกสามคนมาเรียนเป็นเพื่อนด้วยเด็กวัดก็พากันประจบลูกเจ้าเมือง อำนาจเป็นลูกเจ้าเมืองจึงให้เด็กวัดคนหนึ่งไปท้าต่อยกับจ้อยตัวต่อตัวที่ หลังวัดโดยคุณเฉิดจะเป็นผู้ควบคุมไม่ให้มีการรุมแต่ที่แท้จริง วางอุบายว่าจะรุมกันชกพอจ้อยเดินมาตามนัดก็ลงมือต่อยกันเด็กที่ถ้าลงนอนลงไป คลุกฝุ่นจ้อยกระโดดไปกองคุณเฉิดร้องเอะอะว่าซ้ำคนล้ม เวลาผ่านไป 7 วัน จ้อยได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นนายทองดี นายทองดีได้ข่าวว่าจะมีงิ้วมาเล่นที่ศาลเจ้าใกล้นั้นนายทองดีอยู่คอยดูงิ้ว 7 วัน 7 คืน นายทองดีฝ้าดูด้วยความเอาใจชอบใจท่ากายกรรม และท่าตีลังกาของงิ้ว และถ้าที่ชอบคือการกระโดดข้ามหัวคู่ต่อสู้อย่างว่องไวนายทองดีจึงแอบหัดไป เลียนแบบท่าทางของงิ้วที่หาดทรายน้ำตำข้าวผ่าฝืนให้หัดกับครูเมฆนายทองดีจึง เดินทางไปหาครูเมฆฝากตัวเป็นศิษย์ เรียนกันประมาณ 3 เดือนก็ไม่มีอะไรจะสอนจึงให้พระภิกษุพากันไปเที่ยวที่สุโขทัยก็พบครูมวยจีน นายทองดีพอใจในลักษณะของครูมวยจีนเพราะประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนจึงขอตัวเป็น ศิษย์ สอนได้เพียง 1 เดือนก็หมดวิชา จึงร้องว่านายทองดีไม่ใช่มนุษย์เป็นเซียนมาเกิดนายทองดีอยู่ที่สุโขทัยมีคน ยกย่องมาฝากตัวเป็นศิษย์นายทองดีจึงสอนวิชามวยและวิชาฟันดาบอยู่ที่สุโขทัย มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ชื่อบุญเกิดมาขออยู่ด้วย อยู่ไปสักพักก็ขอไปในเมืองกับนายบุญเกิด ก็ไปอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็มีข่าวบอกว่าจะมีสงคราม สมเด็ดพระเจ้าเอกทัศน์จึงบอกให้พระเจ้าตากสินไปรบ ฝั่งนายทองดีรู้ว่ามีสงครามบ้านเกิดตัวเองจึงขอพระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้า ตากสินขอรบด้วย จึงออกเดินทางพอถึงเมืองพม่า จึงสั่งให้ทหารบุกเข้าไปในเมืองของพม่า บรรดานายทหารว่าจะคิดต่อสู้กับพม่าก็ไม่มีทางเอาชนะได้เว้นแต่จะเปลี่ยนวิธี เสียใหม่ บรรดานายทหารและนายทองดีบอกว่าจะยอมตายเพื่อกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างเดินทางก็รบชนะพม่าทุกครั้ง สงครามครั้งสุดท้ายก็มาถึง ครั้งนี้พระยาพิชัยนำพลออกต่อสู้กับพม่าด้วยดาบสองมือที่ท่านขำนาญมาก ขณะที่ชุลมุลกันพระยาพิชัยเสียหลักจึงใช้ดาบดียันดินเอาไว้โดยแรงดาบจึงหัก พระยาพิชัยเซไปข้างหนึ่ง เด็กบุญเกิดก็ถลันฟันพม่านั้นตายก่อนที่ดาบจะถึงตัวพระยาพพิชัยเด็กบุญเกิด กับถูกกระสุนปืนยิงยับเยินทะลุอกตายคาที่ พระยาพิชัยโกธรมากจึงไล่ฟันพม่าแพ้ยับเยิน แล้วก็นำศพพระยาพิชัยไปฝังและเผ่าอย่างสมเกียรติ จนเป็นราชวงศ์สืบต่อกันมาสมัยพระสมเด็ดพระมงกฎุเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประทาน นามสกุลพระยาพิชัยดาบหักว่า วิชัยขัทถะ สืบต่อกันมาจนถึงปัจุบัน

         
 
             การศึกษา  มี  โรงเรียนของกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนราษฎร์

         

 
              ศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ถึงศาสนาพุทธ  มีวัดในพุทธ  ที่พักสงฆ์  ศาลเจ้า

         

 
               การสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขยายเขตไฟฟ้า  ส่วนการประปา  เป็นของท้องถิ่น  2  แห่ง  คือ  การประปาสุขาภิบาลในเมืองและการประปาสุขาภิบาลท่าสัก
 

               การสหกรณ์  การสหกรณ์ของอำเภอพิชัยแบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน  เพื่อรวมเกษตรกรให้เป็นกลุ่ม่ายต่อการส่งเสริม  และการรวมตัวกันซื้อ  รวมตัวกันขาย  โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมีสหกรณ์อำเภอ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ  กลุ่มเกษตรทำนา  นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์รูปแบบต่างๆ คือ  ธนาคารข้าว  กลุ่มออกทรัพย์เพื่อการเกษตร  และศูนย์สาธิตการตลาด

 

               การรักษาความสงบและความปลอดภัย  มีสถานีตำรวจภูธร  3  แห่ง  คือ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิชัย  สถานีตำรวจภูธรตำบลพญาแมน  และสถานีตำรวจภูธรตำบลนาอิน

 

         

 
ร้านอาหาร
 

          -  ร้านจามจุรี  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน  1204  บ้านหน้าพระธาตุ  ก่อนที่จะถึงตัวอำเภอพิชัย  บริการอาหารทุกประเภท  ลักษณะเป็นสวนอาหาร

         

         -  ร้านเฟื่องฟ้า  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน  1204  บ้านหน้าพระธาตุใกล้กับโรงพยาบาลพิชัย  บริการอาหารทุกประเภท    

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นที่ 19
อยากรู้ชื่อโรงเรียนในอำเภอพิชัย
แจ้งลบ
โดยคุณ patarawaadee วันที่ 22 ม.ค. 2554 เวลา 10:58:22 น. [ IP : 203.172.199.254 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ใครรู้วันเกิดคุณศิริกัลยา  พันธ์สะโมช่วยบอกทีเขาเป็นคนพิชัยขอบคุณค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ thour@hotmail.com วันที่ 26 ก.ค. 2553 เวลา 14:49:27 น. [ IP : 118.172.253.205 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ฉันเคยไปเที่ยวที่นั้นตั้งแต่แนยังเป็นเด็กตอนเรียนป.2นั้นที่สวยมากค่ะอากาศดีค่ะแล ะดิฉันอยากให้ทุกไปเที่ยวที่นั้นแย่ๆๆๆๆๆๆๆๆนะค่ะ

แจ้งลบ
โดยคุณ ying-lovenas วันที่ 11 ก.ค. 2553 เวลา 12:37:07 น. [ IP : 118.175.131.7 ]

ความคิดเห็นที่ 16
แกงรสเด็ดหอยขมอยู่ตรงร้านไหนครับ ผมจากตลาดพิชัยมาตั้ง 15 ปีแล้วครับ วันที่27/6/53 ว่าจะไปหากินหน่อยช่วยบอกด้วยครับ ผมเด็กตลาดครับ (เดียว)
แจ้งลบ
โดยคุณ อรรคเดช มณีกลัด วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 20:54:15 น. [ IP : 115.67.254.139 ]

ความคิดเห็นที่ 15
คนบ้านหม้อเรียนโรงเรียนพิชัยจบปี36จ้า

จากคุณป้า
แจ้งลบ
โดยคุณ aanleejung@gmail.com วันที่ 21 มิ.ย. 2553 เวลา 17:18:11 น. [ IP : 58.9.163.232 ]

ความคิดเห็นที่ 14
คุณทำได้ดีแล้ว ขอให้ทำดียิ่งขึ้นครับ ผมก็เป็นเด็กตลาดคนหนึงเหมือนกันครับ แต่ผมมาทำงานอยู่ที่สระบุรี ได้15 ปีแล้วครับ เราเป็นลูกท่านพ่อเหมือนกันครับ ชอบกินใส้กรอกยายสินเหมือนกันครับ เด็กรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อรรคเดช มณีกลัด วันที่ 20 มิ.ย. 2553 เวลา 18:44:05 น. [ IP : 111.84.126.195 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ทำไมมีข้อมูลแค่นี้เองหรือ รูปภาพไม่มีเลย ไม่มีอะไรน่าสนใจเลย เวลาว่างตั้งเยอะแยะเอาไปทำอะไรหมด
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กพิชัยค่ะ phimpagee999@hotmail.com วันที่ 2 มิ.ย. 2553 เวลา 15:33:18 น. [ IP : 124.122.189.35 ]

ความคิดเห็นที่ 12
เป็น เว็บไซต์ ที่ แย่มาก แทบจะไม่มีรายละเอียด อะไรเลย ทำเหมือนเสียไม่ได้   แสดง ถึง ความ เฉื่อยแชะ  ขีด ความ สามารถ และ ความใส่ใจ ของ ผู้ บริหาร อำเภอ  และทีมงาน  คง จะตํ่า  หรือ ไม่ก็ อยู่ทำงาน กัน เพื่อให้ผ่านไปวันๆ แค่นั้นเอง รอ วันเกษียร  . น่าเศร้าใจแทนชาวพิชัย
แจ้งลบ
โดยคุณ คนเคยอยู่พิชัย วันที่ 28 พ.ค. 2553 เวลา 5:55:27 น. [ IP : 92.233.80.107 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ดิฉัน มีความสามรถในด้านการทำเว็บไซต์ค่ะ..เป็นคนพิชัย ค่ะ   ซึ่งดิฉันคิดว่า   อาจจะช่วยทำเว็บไซต์  ให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้นะ ค่ะ  ดิฉัน ได้เห็นข้อความที่มีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์  ได้ออกความคิดเห็นไว้  อ่านแล้วรู้สึก ไม่ดีเลย   เราน่าจะช่วยกันทำให้เว็บไซต์ของ บ้านเกิดพระยาพิชัย  มีข้อมูลมากกว่านี้นะค่ะ...ให้คนทั้งโลกได้รู้ไปเลยว่า  อำเภอพิชัยของเรามีสิ่งดีๆมากมาย  
...vee_boy_boy@hotmail.com
แจ้งลบ
โดยคุณ วีญามนต์ภรณ์ มีอัฐมั่น วันที่ 26 เม.ย. 2553 เวลา 14:07:02 น. [ IP : 117.47.142.183 ]

ความคิดเห็นที่ 10
เป็นคนพิชัย แต่ก็ไม่เข้าใจในคำขวัญที่ตั้ง

ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย ไส้กรอกใหญ่รสเผ็ด แกงรสเด็ดหอยขม รื่นรมย์ดนตรีมังคละ หลวงพ่อโตพระคู่เมือง

ดนตรีมังคละ คืออะไรครับ ขอคำตอบด้วยนะครับ ขอคุณคุณล่วงหน้า
แจ้งลบ
โดยคุณ vampopire@hotmail.com วันที่ 17 มี.ค. 2553 เวลา 21:37:08 น. [ IP : 58.8.235.221 ]

ความคิดเห็นที่ 9
เป็นคนอ.พิชัย ตั้งแต่เกิดค่ะ ข้อมูลน้อยไปไหมคะ ควรจะเพิ่มเติม แหล่งท่องเที่ยว หรือทัศนีย์ภาพให้น่าไปเที่ยวหน่อยนะคะ ขาดบรรยากาศ
แจ้งลบ
โดยคุณ taisin_manon@hotmail.com วันที่ 24 ก.พ. 2553 เวลา 16:51:13 น. [ IP : 124.120.223.211 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พิมพ์ผิดๆถูกๆ อ่านแล้วก็งง เว้นวรรคก็ผิดวรรคตอน ช่วยดูแลแก้ไขหน่อยโดยเฉพาะประวัติท่านพ่อฯ
แจ้งลบ
โดยคุณ sinny วันที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา 12:40:03 น. [ IP : 124.121.243.74 ]

ความคิดเห็นที่ 7
เธญเธขเธฒเธเธฃเธนเน‰เธ›เธฃเธฐเธซเธงเธฑเธ”เธšเน‰เธฒเธ™เน‚เธฃเธ‡เธซเธกเน‰เธญเธŠเน ˆเธงเธขเธšเธญเธเธซเธ™เนˆเธญเธขเธ™เธฐเธ„เธฃเน‰เธฒ!!!
แจ้งลบ
โดยคุณ pooh_sankaw@hotmail.con วันที่ 25 ม.ค. 2553 เวลา 20:35:51 น. [ IP : 118.174.13.211 ]

ความคิดเห็นที่ 6
หรือพูดคุยได้ที่

www.phichai.com/forum
แจ้งลบ
โดยคุณ พิชัยดอทคอม วันที่ 5 พ.ย. 2552 เวลา 18:47:25 น. [ IP : 125.26.200.114 ]

ความคิดเห็นที่ 5
รายละเอียดติดตามได้ที่

http://phichai.com

นะจ๊ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ พิชัยดอทคอม วันที่ 5 พ.ย. 2552 เวลา 18:45:38 น. [ IP : 125.26.200.114 ]

ความคิดเห็นที่ 4
ของดีอำเภอพิชัยคือเหล็กน้ำพี้
แจ้งลบ
โดยคุณ นิวมาแวว วันที่ 20 ต.ค. 2552 เวลา 17:34:14 น. [ IP : 110.164.25.237 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ผมก็เปนคนอำเภอพิชัยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ new_bynew วันที่ 20 ต.ค. 2552 เวลา 17:28:35 น. [ IP : 110.164.25.237 ]

ความคิดเห็นที่ 2
นำมาลงอีก
แจ้งลบ
โดยคุณ เด็กพิชัย วันที่ 14 ก.ย. 2552 เวลา 18:19:57 น. [ IP : 114.128.83.101 ]

ความคิดเห็นที่ 1
อยากได้ข้อมูลให้มากกว่านี้หน่อยคร้า  เช่น ของดีเมืองพิชั (แกงหอยขม,ใส้กรอกรสเผ็ด,แกงรสเด็ด ฯลฯ) ช่วยหน่อยนะคร้า!!!
แจ้งลบ
โดยคุณ Julalak_17749@hotmail.com วันที่ 5 ก.ย. 2552 เวลา 10:51:15 น. [ IP : 117.47.91.129 ]

<< 50 ความคิดเห็นก่อนหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย