เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 
คำขวัญอำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

 
ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย  ไส้กรอกใหญ่รสเผ็ด   แกงรสเด็ดหอยขม  รื่นรมย์ดนตรีมังคละ  หลวงพ่อโตพระคู่เมือง
 
 
สภาพทางภูมิศาสตร์
 

          ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอพิชัย  ตั้งอยู่บนถนนพิชัย  -  บ้านโคน  หมู่ที่  3  ตำบลในเมือง  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  พื้นที่  736  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นเนื้อที่ 468750 ไร่

         

 
อาณาเขต
 

          - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

          - ทิศใต้  ติดต่อกับ  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

          - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์  และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

          - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอศรีนคร  และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

          
 
           ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน  ประกอบด้วยป่าไม้เตี้ยๆ ทั่วไป  ด้านทิศตะวันออกมีสภาพเป็นที่ราบจรดภูเขา ดินมีสภาพเป็นดินทราย

          

           
            ภาพดินฟ้าอากาศ มี 3 ฤดูกาล ส่วนใหญ่ฝนจะตกระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ปริมาณน้ำฝน 1,500  มิลลิเมตรต่อปี  ส่วนใหญ่ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้าวร้อน ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว

         

 
            แหล่งน้ำ  มีลำน้ำที่สำคัญที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการคมนาคมและการเกษตรดังนี้

                  

            แม่น้ำน่าน ไหลผ่านอำเภอพิชัย  จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ผ่านตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา  ตำบลไร่อ้อย  ตำบลคอรุม  ตำบลในเมือง  ตำบลท่ามะเฟือง  และตำบลบ้านหม้อ

                   

            คลองละมุง  ไหลผ่านท้องที่ตำบลไร่อ้อย ตำบลท่าสักและตำบลคอรุม

            

           คลองน้ำไหล  ไหลผ่านท้องที่ตำบลท่าสัก ตำบลในเมือง  ตำบลบ้านหม้อ  และตำบลบ้านโคน
 
 

           ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และอ่างเก็บน้ำ  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  30,456 ไร่

                  

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
         ป่าไม้  มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น  190.08  ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณ  เช่น  ไม้สัก  ไม้เต็ง  ไม่รัง  ไม้แดง  ไม้พลวง  ไม้ตะแบก  และไม้ประดู่  จำนวนป่าไม้ของพื้นที่ทั้งหมดมี 2  ป่า  คือ  ป่าไม้ยางบึงซ่าน  พื้นที่ประมาณ  0.08  ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรม และราษฎรเข้าจับจองทำประโยชน์เต็มพื้นที่แล้วและอีกป่าหนึ่ง คือ  ป่าสงวนแห่งชาตินาอิน  -  นายาง  มีพื้นที่ประมาณ  190  ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันคงเหลือสภาพป่าที่สมบูรณ์เพียง  28%  ส่วนที่เหลือเป็นป่าเสื่อมโทรมซึ่งในปี  .. 2525  ได้ดำการออกหนังสือรับรองสิทธิทำกิน (สทก.1)  ให้แก่ราษฎรรวมทั้งสิ้น  40,178  ไร่
 
        น้ำมัน  ขณะนี้ได้ทำการสำรวจน้ำมันในเขตพื้นที่อำเภอพิชัย  ตามโครงการสำรวจแหล่งน้ำมันจากรัฐบาลไทยและบริษัทเชลล์ จำกัด  โดยแบ่งเส้นทางการสำรวจออกเป็น  5  สาย  คือ  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 150  ผ่านบ้านคลองละวาน  บ้านท่าขาม  บ้านฟ้าเรือง และบ้านดารา  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 151  ผ่านบ้านหัวค่าย  บ้านในเมือง  บ้านหน้าพระธาตุ  บ้านคลองกะชี  บ้านท่าดินแดง  บ้านท่าข้าม  และบ้านคลองละมุง  เส้นทางการสำรวจหมายเลข 152 ผ่านบ้านโคกหม้อ  บ้านหาดกรวด  และบ้านป่าแต้ว  เส้นทางการสำรวจหมายเลข  154  ผ่านบ้านตลุกเทียม  บ้านป่ากะพี้  บ้านนาบัว  และเส้นทางการสำรวจหมายเลข  155  ผ่านบ้านบึงใต้  บ้านป่าแต้ว  บ้านปากคลอง  บ้านท่าเดื่อ  บ้านท่าดินแดง  และบ้านวังสะโม

 

         

การคมนาคม
 

          การคมนาคม ระหว่างอำเภอกับจังหวัด  สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

       -  ทางรถไฟ  ระยะทางประมาณ  40  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง  50  นาที

       -  ทางรถยนต์  ระยะทางประมาณ  49  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

 
 
        การเดินทางทั้ง 2 เส้นทาง  เป็นไปด้วยความสะดวก สบายและปลอดภัย   การคมนาคมภายในอำเภอ ติดต่อระกว่างหมู่บ้านและตำบล  โดยทางรพยนต์  รถจักรยานยนต์  และรถจักรยาน  สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นถนนลูกรัง  และเป็นทางหลวงชนบท  การคมนาคมสะดวกพอสมควร  เว้นแต่ฤดูฝนสภาพจะเป็นหลุมบ่อ  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม

 

พลเมือง   มีจำนวนราษฎร ทั้งสิ้น  79,232  คน  แยกเป็น  ชาย  39,835  คน  หญิง  39,397  คน 

 
 
การปกครอง
 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 
      -  มีตำบล  11  ตำบล  แยกเป็น  83  หมู่บ้าน  คือ  ตำบลท่าสัก  ตำบลบ้านดารา  ตำบลไร่อ้อย  ตำบลในเมือง  ตำบลบ้านหม้อ  ตำบลคอรุม  ตำบลท่ามะเฟือง   ตำบลพญาแมน  ตำบลบ้านโคก  ตำบลนายาง  และตำบลนาอิน
      -  การบริหารท้องถิ่น  มีสุขาภิบาล  2  แห่ง  คือ  สุขาภิบาลในเมือง  สุขาภิบาลท่าสัก  และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  11  แห่ง

 

 
อาชีพ
 

          การเกษตร  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  ประมาณ  80%  พืชไร่สำคัญที่ราษฎรเพาะปลูกกันมาก  คือ  ข้าว  ถั่ว  พืชอื่น ๆ  เช่น  พริก  อ้อย

         

          -  การปศุสัตว์  ราษฎรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพและเลี้ยงสำหรับเป็นอาหารบริโภค  คือ  ไก่  ไก่พื้นเมือง   นิยมเลี้ยงกันเพื่อเป็นอาหารบริโภค  โค  สุกร  และกระบือ

         

          -  การประมง  มีผู้เลี้ยงปลาขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนหลายร้อยราย  และนิยมเลี้ยงปลาพันธุ์ต่างๆ  เช่น  ปลาตะเพียน  ปลานิล  ปลาไน  ปลาสวาย  ปลายี่สกเทศ  และปลาดุก

 

          -  การสารธารณสุข  มีโรงพยาบาล 1  แห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  สถานีอนามัย  11  แห่ง  และร้านขายยาประเภท ข.

 

         

 
           สถานที่ท่องเที่ยว  หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  สถานที่ท่องเที่ยวในด้านธรรมชาติและโบราณสถานที่คงสภาพสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  หรือทัศนศึกษานั้นไม่มี  แต่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ซึ่งพอเป็นหลักฐานอ้างถึง  ได้แก่  เมืองพิชัยเก่า  คูปราสาท  ปรางค์ 

วัดเอกา  และบ้านห้วยคา (บ้านเกิดพระยาพิชัย)

 
 
 
 
 
ประวัติท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
 

         ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ตั้งบ้านเรือนประกอบอาชีพอยู่ที่เมืองพิชัย  ครั้งถึงประมาณปลายรัชสมัยของพระบรมโกศ ครองราชย์ระหว่าง พ.. 2275-2301ภรรยาก็ได้กำเนิดบุตรชายผู้หนึ่ง และได้ตั้งชื่อว่า จ้อย เมื่อจ้อยเติบโตพอที่จะช่วยบิดามารดาทำงานได้จ้อยก็ออกไปเลี้ยงควายเช่น เดียวกับเด็กคนอื่นๆที่เป็นลูกชาวนาในระแวกนั้นจ้อยมีนิสัยกล้าหาญโอบอ้อม อารีจึงเป็นที่รักของเพื่อนฝูงซึ่งเป็นเด็กเลี้ยงควาย คุณสมบัติของจ้อยก็คือต่อยมวยได้เก่งที่สุดในระหว่างเด็กด้วยกันแต่จ้อยไม่ ใช่เด็กเกเรจะชกต่อยก็เพื่อป้องกันตัวเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกรังแก เท่านั้นเมื่อจ้อยมีอายุพอสมควรที่จะเล่าเรียนหนังสือบิดามารดาก็พากัน ปรึกษาพากันไปฝากไว้กับพระมีอยู่วันหนึ่งจ้อยบอกกับบิดามารดาว่าไม่อยาก เรัยนหนังสือถ้าอยากมีวิชาก็อยากให้ไปเรียนต่อยมวยมากกว่าจ้อยเล่าเรียนวิชา ต่อยมวยเก่งมากและจ้อยกลายมาเป็นคนที่เก่งกว่าแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะล้ม ล้างความเก่งของจ้อยไปได้อยู่มามีสาเหตุที่จ้อนต้องเปลี่ยนชื่อและนามสกุล คือเจ้าเมืองนำบุตรชายที่คุณเฉิดมาฝากเรียนมวยกับท่านพระครูและยังมีคนใช้ และเด็กๆอีกสามคนมาเรียนเป็นเพื่อนด้วยเด็กวัดก็พากันประจบลูกเจ้าเมือง อำนาจเป็นลูกเจ้าเมืองจึงให้เด็กวัดคนหนึ่งไปท้าต่อยกับจ้อยตัวต่อตัวที่ หลังวัดโดยคุณเฉิดจะเป็นผู้ควบคุมไม่ให้มีการรุมแต่ที่แท้จริง วางอุบายว่าจะรุมกันชกพอจ้อยเดินมาตามนัดก็ลงมือต่อยกันเด็กที่ถ้าลงนอนลงไป คลุกฝุ่นจ้อยกระโดดไปกองคุณเฉิดร้องเอะอะว่าซ้ำคนล้ม เวลาผ่านไป 7 วัน จ้อยได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นนายทองดี นายทองดีได้ข่าวว่าจะมีงิ้วมาเล่นที่ศาลเจ้าใกล้นั้นนายทองดีอยู่คอยดูงิ้ว 7 วัน 7 คืน นายทองดีฝ้าดูด้วยความเอาใจชอบใจท่ากายกรรม และท่าตีลังกาของงิ้ว และถ้าที่ชอบคือการกระโดดข้ามหัวคู่ต่อสู้อย่างว่องไวนายทองดีจึงแอบหัดไป เลียนแบบท่าทางของงิ้วที่หาดทรายน้ำตำข้าวผ่าฝืนให้หัดกับครูเมฆนายทองดีจึง เดินทางไปหาครูเมฆฝากตัวเป็นศิษย์ เรียนกันประมาณ 3 เดือนก็ไม่มีอะไรจะสอนจึงให้พระภิกษุพากันไปเที่ยวที่สุโขทัยก็พบครูมวยจีน นายทองดีพอใจในลักษณะของครูมวยจีนเพราะประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนจึงขอตัวเป็น ศิษย์ สอนได้เพียง 1 เดือนก็หมดวิชา จึงร้องว่านายทองดีไม่ใช่มนุษย์เป็นเซียนมาเกิดนายทองดีอยู่ที่สุโขทัยมีคน ยกย่องมาฝากตัวเป็นศิษย์นายทองดีจึงสอนวิชามวยและวิชาฟันดาบอยู่ที่สุโขทัย มีเด็กกำพร้าพ่อแม่ชื่อบุญเกิดมาขออยู่ด้วย อยู่ไปสักพักก็ขอไปในเมืองกับนายบุญเกิด ก็ไปอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็มีข่าวบอกว่าจะมีสงคราม สมเด็ดพระเจ้าเอกทัศน์จึงบอกให้พระเจ้าตากสินไปรบ ฝั่งนายทองดีรู้ว่ามีสงครามบ้านเกิดตัวเองจึงขอพระเจ้าเอกทัศน์และพระเจ้า ตากสินขอรบด้วย จึงออกเดินทางพอถึงเมืองพม่า จึงสั่งให้ทหารบุกเข้าไปในเมืองของพม่า บรรดานายทหารว่าจะคิดต่อสู้กับพม่าก็ไม่มีทางเอาชนะได้เว้นแต่จะเปลี่ยนวิธี เสียใหม่ บรรดานายทหารและนายทองดีบอกว่าจะยอมตายเพื่อกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างเดินทางก็รบชนะพม่าทุกครั้ง สงครามครั้งสุดท้ายก็มาถึง ครั้งนี้พระยาพิชัยนำพลออกต่อสู้กับพม่าด้วยดาบสองมือที่ท่านขำนาญมาก ขณะที่ชุลมุลกันพระยาพิชัยเสียหลักจึงใช้ดาบดียันดินเอาไว้โดยแรงดาบจึงหัก พระยาพิชัยเซไปข้างหนึ่ง เด็กบุญเกิดก็ถลันฟันพม่านั้นตายก่อนที่ดาบจะถึงตัวพระยาพพิชัยเด็กบุญเกิด กับถูกกระสุนปืนยิงยับเยินทะลุอกตายคาที่ พระยาพิชัยโกธรมากจึงไล่ฟันพม่าแพ้ยับเยิน แล้วก็นำศพพระยาพิชัยไปฝังและเผ่าอย่างสมเกียรติ จนเป็นราชวงศ์สืบต่อกันมาสมัยพระสมเด็ดพระมงกฎุเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประทาน นามสกุลพระยาพิชัยดาบหักว่า วิชัยขัทถะ สืบต่อกันมาจนถึงปัจุบัน

         
 
             การศึกษา  มี  โรงเรียนของกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนราษฎร์

         

 
              ศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ถึงศาสนาพุทธ  มีวัดในพุทธ  ที่พักสงฆ์  ศาลเจ้า

         

 
               การสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขยายเขตไฟฟ้า  ส่วนการประปา  เป็นของท้องถิ่น  2  แห่ง  คือ  การประปาสุขาภิบาลในเมืองและการประปาสุขาภิบาลท่าสัก
 

               การสหกรณ์  การสหกรณ์ของอำเภอพิชัยแบ่งกลุ่มตามลักษณะงาน  เพื่อรวมเกษตรกรให้เป็นกลุ่ม่ายต่อการส่งเสริม  และการรวมตัวกันซื้อ  รวมตัวกันขาย  โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมีสหกรณ์อำเภอ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ  กลุ่มเกษตรทำนา  นอกจากนั้นพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์รูปแบบต่างๆ คือ  ธนาคารข้าว  กลุ่มออกทรัพย์เพื่อการเกษตร  และศูนย์สาธิตการตลาด

 

               การรักษาความสงบและความปลอดภัย  มีสถานีตำรวจภูธร  3  แห่ง  คือ  สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิชัย  สถานีตำรวจภูธรตำบลพญาแมน  และสถานีตำรวจภูธรตำบลนาอิน

 

         

 
ร้านอาหาร
 

          -  ร้านจามจุรี  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน  1204  บ้านหน้าพระธาตุ  ก่อนที่จะถึงตัวอำเภอพิชัย  บริการอาหารทุกประเภท  ลักษณะเป็นสวนอาหาร

         

         -  ร้านเฟื่องฟ้า  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดิน  1204  บ้านหน้าพระธาตุใกล้กับโรงพยาบาลพิชัย  บริการอาหารทุกประเภท    

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นที่ 69
อยากให้ลงชื่อนายอำเภอพิชัยตั้งแต่อดีดถึงปัจจุบันค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ***********@********* วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 10:41:06 น. [ IP : 1.20.141.132 ]

ความคิดเห็นที่ 68
สวัสดีครับ <**>
พอดีผมจะเดินทางไป อำเภอพิชัย &****;อยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยครับ <**>
พอจะทราบไหมครับว่ามีรถตู้ กรุงเทพ-พิชัย หรือป่าวครับ<**>
ใครทราบช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมรบกวนสอบถามรายละเอียดท่ารถ และเบอร์โทรหน่อยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ *****_******@*********** วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 16:47:13 น. [ IP : 203.146.182.252 ]

ความคิดเห็นที่ 67
ยากให้บ้านเราพัดทนาครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ********@*********** วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 14:38:40 น. [ IP : 171.6.197.230 ]

ความคิดเห็นที่ 66
สวัดดีครับผมก็อยู่พิชัยครับตำบลบ้านหอ้มหมู่*ตอนนี้อยู่ที่กทมครับผมชื่อมฌูเนยดอนช อบตกปลา**********คิดถึ่งบา้นครับเคยเรียนที่วัดโรงม้าครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ********Aท@*********** วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 14:34:57 น. [ IP : 171.6.197.230 ]

ความคิดเห็นที่ 65
คิดถึงพ่อแม่จังเลย อยู่******* &****;เหงามาก คนท่ามะเฟืองม** &****;เวลานี้กำลังทำไรกันอยู่นะชาวท่ามะเฟืองT_TT_TT_TT_T
แจ้งลบ
โดยคุณ *******@******** วันที่ 28 ก.ย. 2556 เวลา 14:36:59 น. [ IP : 111.84.67.97 ]

ความคิดเห็นที่ 64
คิดถึงบ้านจังปลายปีนี้จะกลับไปอยุ่บ้านแร้วนะ
แจ้งลบ
โดยคุณ **********@********* วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 10:50:45 น. [ IP : 115.67.67.54 ]

ความคิดเห็นที่ 63
คนพิชัย เกิดพิชัย เรียนจบพิชัย-แดงเหลืองรุ่น**** ทำงานอยู่ กทม*กลับพิชัยทีไรสภาพก็ยังคงเดิมเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงมาเป็นผู้บริหารหน่วยงานทั้ง อบต* สท* อยากเห็นพิชัยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ให้ความสำคัญของเก่าทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์และปรับปรุงซ่อมแชม<**>
รื้อฟื้นให้ดีขึ้น "เมืองพิชัยมีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมาก" <**>
ฝากฝีมือไว้กับผู้บริหารด้วย*******จากพิชัยรุ่น ****
แจ้งลบ
โดยคุณ ****_******@*********** วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เวลา 10:36:41 น. [ IP : 101.109.249.84 ]

ความคิดเห็นที่ 62
ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
ตอบกลับเราได้ที่*******@***********<*A>คับอยาดกลับพิชัยจังคิดถึงเพื่อนรุ่นเก่าจังเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ **** วันที่ 25 เม.ย. 2556 เวลา 16:31:52 น. [ IP : 183.88.25.160 ]

ความคิดเห็นที่ 61
เป็นคนบ้านหม้อ อยู่ไหนก็คิดถึงบ้านหม้อพิชัยเสมอ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดุสิต วันที่ 11 มี.ค. 2556 เวลา 14:11:15 น. [ IP : 1.1.252.90 ]

ความคิดเห็นที่ 60
เราคนท้ายน้ำเราคิดถึงบ้านเพื่อนทุกคนอยู่ที่ไหนกันหมดนอ เช่น ป๋อม &****;คำภู่ และวิไรวรรร ณ ผลปาน คิดถึงมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ *******@*********** วันที่ 10 ม.ค. 2556 เวลา 17:04:39 น. [ IP : 183.88.22.117 ]

ความคิดเห็นที่ 59
เป็นคนบ้านหม้อ อ*พิชัย โดยกำเนิด จบที่ ร*ร*วัดโรงม้า, ร*ร*บ้านในเมือง และ ร*ร*พิชัย รุ่น **** ปัจจุบันทำงานอยู่ กทม* อยากให้ช่วยกันอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ อ*พิชัย &****;ของเราให้บ่อยๆ ***ชอบครับ*ขอบคุณ
แจ้งลบ
โดยคุณ ****_******@*********** วันที่ 21 ก.ย. 2555 เวลา 10:06:22 น. [ IP : 180.183.107.84 ]

ความคิดเห็นที่ 58
สุราษฎร์พันธ์ยาง จำหน่าย ยางตาเขียว ยางฉัตร ราคาถูก ที่บ้านด่านนาขามติดถนนสายเอเชีย จ*อุตรดิตถ์มีแปลงสาธิตให้ดู *** ไร่ มีพันธุ์ *** ยอดดำ พันธุ์*** พันธุ์แท้คุณภาพสูง มีใบรับรองจากกรมวิชาการ <**>
สนใจติดต่อ คุณสายชล (หนึ่ง) ***-***-**** <**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ สุราษฎร์พันธ์ยาง วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 15:27:23 น. [ IP : 171.96.25.235 ]

ความคิดเห็นที่ 57
http://www.d3fly.com/gold.html diablo3gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:34:51 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 56
digital download, direct downloads.
http://mmo-cards.com/ iTunes Gift Card
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:34:13 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 55
http://mmo-cards.com/ Battlefield 3 CD Key video games for pc,
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:33:09 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 54
http://mmo-cards.com/ Xboxlive gold month card Russian link change lang another provided Operation system Windows,the best
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:32:35 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 53
games at cheapest price.
http://mmo-cards.com/ Xbox live
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:31:57 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 52
Cdkeyhouse.com is a online CD Key store for all PC games.
http://mmo-cards.com/ Minecraft gift code Buy CD Keys of most popular PC
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:05:33 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 51
transaction and fast delivery,Give you an extra bonus when you buy tera gold. We are welcome you to buy .

http://www.tera999.com/gold.html buy tera gold

แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:04:43 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 50
anytime you want for we offer a 24-hour online service
http://www.tera999.com/gold.html tera gold with our reliable service to secure
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:04:01 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 49
The service of tera power leveling is also what we provide.
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold You can contact us
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:03:14 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 48
buy diablo 3 gear at a cheap price,and diablo 3 tire with fast delivery as well.

http://www.d3fly.com/items.html cheap diablo 3 items
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:01:54 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 47
class Diablo3 item.And don't forget to put some Diablo3 gold into its pockets Dear, Buybuyitems.com
http://www.d3fly.com/items.html diablo 3 items is a professional and reliable
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 14:00:52 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 46
Buy Diablo III items to win WAR easily,
http://www.d3fly.com/items.html Buy diablo 3 items decorate ur D3 characters with the top
แจ้งลบ
โดยคุณ Judy วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:59:09 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 45
ขอข้อมูลความเป็มาด้วยค่า จะเอาไปทำรายงาน
แจ้งลบ
โดยคุณ พิชัยๆ วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เวลา 20:03:26 น. [ IP : 182.53.228.139 ]

ความคิดเห็นที่ 44
ขอความช่วยเหลือ  ใครก็ได้ช่วยบอกทีต้องการไปดูงานการทำไส้กรอกจะไปดูได้ที่ไหนของอำเภอพิชัย  จาก  กศน.อำเภอชาติตระการค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ pui_yoon@hotmail.com วันที่ 12 มิ.ย. 2555 เวลา 12:04:45 น. [ IP : 182.93.196.14 ]

ความคิดเห็นที่ 43
อุตรดิสร์น่าอยู่มากเละอ่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ sirinthon_2222@hotmail.com วันที่ 9 มิ.ย. 2555 เวลา 10:27:50 น. [ IP : 223.205.94.189 ]

ความคิดเห็นที่ 42
เราไดกลับไปบ้านเกิดของเราแล้วดีใจมากเลยได้ไปหาคนแก่ที่เราคิดถึงแต่อะไรก็เหมือนเด ิมจะเปลี่ยนไปแคเล็กน้อยเองเรากลับเมื่อวันที่ 5 เม.ย55 นี่เองเราไปเราจำเพื่อนเราไม้ได้เลย คิดถึงเพื่อนทุกคนนะคิดถึงมามมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ buacpn1@hotmail.com วันที่ 17 เม.ย. 2555 เวลา 17:04:24 น. [ IP : 183.88.35.101 ]

ความคิดเห็นที่ 41
ติดตามข่าวสารเวปของคนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ได้โดยตรงที่

http://phichai.com
แจ้งลบ
โดยคุณ อำเภอพิชัย วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 18:14:53 น. [ IP : 122.155.36.209 ]

ความคิดเห็นที่ 40
http://lnwadsense.com
แจ้งลบ
โดยคุณ เอก วันที่ 23 มี.ค. 2555 เวลา 18:12:45 น. [ IP : 122.155.36.209 ]

ความคิดเห็นที่ 39
แนะนำ ที่พัก บ้านไพลิน HOME STAY ด้วยอีกที่ครับ

บริการที่พัก Style Home stay และ Riverside

พร้อมบริการ สระว่ายน้ำ สนุกเกอร์ ร้านอาหาร มินิมาร์ท

ริมแม่น้ำน่านครับ และรับจัดงานเลี้ยงครับ บ้านคอรุม อ.พิชัย

081-2816879http://image.ohozaa.com/view2/vVVSPKQMgl09B4yc" target="_blank">http://image.ohozaa.com/view2/vVVTfZhffmOdP6Rq" target="_blank">http://image.ohozaa.com/view2/vVVTjx4459oLvNiE" target="_blank">
แจ้งลบ
โดยคุณ amponline วันที่ 7 มี.ค. 2555 เวลา 16:45:22 น. [ IP : 182.255.9.34 ]

ความคิดเห็นที่ 38
เราก็คนพิชัยอยู่บ้านท้ายน้ำเราก็คิกถึงบ้านเกิดเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาได้กลับบ้านเก ิดเลยเพาะทำแต่งานงานงานแล้วก็งานคิดแล้วเซ้งจังเลยอยากมีเพื่อนบ้านเดียวกันเอาไว้ค ุยกันบ้างในยามเวลาที่คิดถึงบ้านจะได้ไม่เหงาเอาคุยเล่นถ้าไครอยากเป็นเพื่อนก้โทรมา คุยได้นะที่เบอร์ 086-1468806ได้เลย 555
แจ้งลบ
โดยคุณ vasanacpn@hotmail.com วันที่ 18 ก.พ. 2555 เวลา 17:10:45 น. [ IP : 183.88.28.132 ]

ความคิดเห็นที่ 37
ds
แจ้งลบ
โดยคุณ ds วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 14:34:56 น. [ IP : 118.172.172.129 ]

ความคิดเห็นที่ 36
ที่พัก ใน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงแรมชายเอก รีสอร์ท

บริการ ห้องพักหรู ที่พักสะอาด สถานที่สวย

บริการลูกค้าทุกระดับ ประทับใจ

ลูกค้าต่างจังหวัด และลูกค้าในพื้นที่

เราพร้อมบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน

แอร์ ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น มีบริการโทรสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้

ตลอด 24 ชั่วโมง (อาหารตามสั่งโทรได้ก่อน 3 ทุ่ม)

ชั่วคราว (3 ชั่วโมง)  250 บาท

ค้างคืน (เช็กเอ้าท์ ก่อนเที่ยงของวันถัดไป)  400 บาท

สนใจติดต่อเข้าพักได้ที่

147 ม.5 บ้านท่าเดื่อ ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

บริหารโดย ช่างหยัด อู่ศิลปเจริญการช่าง

โทร. 090-0610765

แจ้งลบ
โดยคุณ ชายเอก รีสอร์ท วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 2:50:51 น. [ IP : 118.172.175.112 ]

ความคิดเห็นที่ 35
คำขวัญไม่ถูก แต่ใส้กรอกอร่องจริง เด็กพิชัย(ไร่อ้อย)

แจ้งลบ
โดยคุณ sirilak_sommak@hotmail.com วันที่ 4 ต.ค. 2554 เวลา 22:12:59 น. [ IP : 61.90.103.89 ]

ความคิดเห็นที่ 34
เราเป็นคนพิชัย ไม่ได้กลับบ้านนานมาก คิดถึง..ใครรูจัก บุหลัน คงดี ช่วยติดต่อกลับเราได้มั๊ย
s_sirin2010@hotmail.com
แจ้งลบ
โดยคุณ สิริน s_sirin2010@hotmail.com วันที่ 22 ก.ย. 2554 เวลา 16:09:03 น. [ IP : 124.120.69.180 ]

ความคิดเห็นที่ 33
คิดถึงบ้านที่พิชัยน้ำท่วมดูแล้วเศร้าใจจังไม่รุ้ว่าที่บ้านท้ายน้ำน้ำท่วมหรือเปล่า แต่ที่บ้านพี่สาวที่หนองโรงน้ำท่วมข้าวแล้วสงสารพี่เราจังเลยแล้วบ้านเพื่อนพี่อยุ่พ ิชัยใครท่วมบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิอยากมีเพื่อนบ้านเดียวกันจังแต่ไม่ค่อยมีเวลาลงไปเท ี่ยวแต่เจ้เราก็อยู่ที่ตลาดพิชัยนะส่วนน้องชายเราก็เปิดร้าขายของอยู่ที่ตลาดพิชัยไง ร้าไทยประมงรู้จักเ่ป่า......คิดแล้วท้อคิดจังเลยน้อ  คนพิชัย
แจ้งลบ
โดยคุณ vasanacpn@hotmail.com วันที่ 9 ก.ย. 2554 เวลา 16:17:04 น. [ IP : 183.88.33.104 ]

ความคิดเห็นที่ 32
เป็นคนพิชัยเหมือนกันเรียน อยู่บ้านดง ต.พญาแมน จบปี45 เรียนกับครูกรองจิต อาวกรองแก้ว  ไส้กรอกหน้าสถานีอร่อยมากแต่ไม่ได้กินมานานแล้วมาอยู่สมุทรปราการนานแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ wanchai-2517@ hotmail.com วันที่ 2 ส.ค. 2554 เวลา 22:39:52 น. [ IP : 1.46.120.60 ]

ความคิดเห็นที่ 31
เราเป็นนร.พิชัยที่กถูไล่ออกแต่สับไปกวันเราจะกลั
แจ้งลบ
โดยคุณ svoa555@hotmail.com วันที่ 10 ก.ค. 2554 เวลา 11:17:13 น. [ IP : 58.11.85.113 ]

ความคิดเห็นที่ 30
เราก็เป็นคนบ้านท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย เหมือนกันแต่มาอยู่กรุงเทพฯ เกือบ 20 ปีแหละได้กลับบ้านตอนช่วงเทศกาลอ่ะ ในกระทู้นี้ใครมีรถส่วนตัวก็ติดสติกเกอร์รูปพระยาพิชัยไว้บ้างก็ได้น่ะ จะได้รู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน เพื่อจะได้ทักทายกันบ้าง คิดถึงบ้านเกิดจัง
แจ้งลบ
โดยคุณ roj_kitty99@hotmail.com วันที่ 9 ก.ค. 2554 เวลา 14:00:26 น. [ IP : 124.122.129.111 ]

ความคิดเห็นที่ 29
คิดถึงเพื่อนๆจัง
แจ้งลบ
โดยคุณ svoa555@hotmail.com วันที่ 6 ก.ค. 2554 เวลา 23:36:37 น. [ IP : 58.8.4.30 ]

ความคิดเห็นที่ 28
ไส้กรอกหน้าสถานีรถไฟ อร่อยมาก แต่ตอนนี้ไม่รู้ย้ายไปขายที่ไหนแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ อุ๊/auauga444@hotmail.com วันที่ 11 มิ.ย. 2554 เวลา 11:54:14 น. [ IP : 223.205.123.220 ]

ความคิดเห็นที่ 27
ครูพิชัยใจ

ร้ายที่สุด

เน้อจิงๆไม่เช่อถามเด็กพิชัย

แจ้งลบ
โดยคุณ เด็ก รร พิชัย วันที่ 4 มิ.ย. 2554 เวลา 21:40:23 น. [ IP : 118.172.172.39 ]

ความคิดเห็นที่ 26
เด็กพิชัยจร้า น่ารักเน้อ
แจ้งลบ
โดยคุณ กีกี้ 5/5 วันที่ 4 มิ.ย. 2554 เวลา 21:36:14 น. [ IP : 118.172.172.39 ]

ความคิดเห็นที่ 25
คนชายขอบ  ขอฝากข่าวถึงศิษย์เก่า (เพื่อนเก่า)  ตอนนี้คนชายขอบขึ้มมาอยู่  ทางภาคเหนือตอนบน  เจอเพื่อนหลายรุ่น  ดีใจมากโดยเฉพาะเห็นที่รถติดรูปพระยาพิชัยฯ  จะเข้าไปทักทายตลอด
แจ้งลบ
โดยคุณ คนชายขอบ 52 วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา 7:55:43 น. [ IP : 223.207.56.145 ]

ความคิดเห็นที่ 24
เราเป็นคน อ.พิชัย แต่มาอยู่ ที่ จ.เชียงใหม่นานแล้ว ไม่ค่อยมีโอกาสมาที่เมืองเก่าเลย ประวัติศาสตร์เมืองพิชัย ล้ำลึกมากสถานที่เช่นกำแพงเมืองเก่า บ้านเกิดพระยาพิชัยฯ ประเภทอาหาร เช่น แกงหอย (ยายวา) ข้าวกวนขยาสาท วัดมหาธาตุ(สมัยพระครูพิชัยฯ) คำว่าแกงหอยยายวา  เมื่อก่อนยายวา  สมัยที่ท่านมีอายุอยู่ จะขายเวลารถไฟเข้า ออก ที่สถานีพิชัย และขายทั่วไปเราจำได้ดีอร่อยมาก (ยายวาสถานีรถไฟ) ส่วนข้าวกวนขยาสาท ของป้าสังเวียน (หน้า ธ.ออมสิน) ท่านเสียชีวิตแล้ว อร่อยมาก เข้าใจว่าทุกวันนี้คงจะมีผู้ทำอร่อยเหมือนเดิม  ส่วนใส้กรอกเผ็ดเราว่าไม่เผ็ดรสชาติกำลังดีนะ นี่ก็สูตรยายวาอีกนั่นแหละสุดยอด  Banpong 52 @ hotmail.Com
แจ้งลบ
โดยคุณ คนชายขอบ 52 วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 8:14:35 น. [ IP : 223.207.119.177 ]

ความคิดเห็นที่ 23
เราเป็นคนพิชัย เหมือนกัน  รักและภูมิใจที่เกิดเป็นคน อ.พิชัย

อรรคเดช มณีกลัด  เราเรียนจบ ม.6 (ห้องอาจารย์ วัชระ กตัญญู)

ห้องเดียวกันกับนาย  ถ้านายต้องการอยากรู้ว่าเพื่อนเก่าของนายเป็นใคร  ส่งเมลล์มาด่วน  คิดถึงและอยากเจอเพื่อนเก่ามาก
แจ้งลบ
โดยคุณ ink1975@hotmail.com วันที่ 24 เม.ย. 2554 เวลา 18:53:05 น. [ IP : 124.122.224.100 ]

ความคิดเห็นที่ 22
เราก็คนพิชัยเหมือนกันบ้านเกิดอยู่ที่ท้ายน้ำคิดถึงเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันจังเจ ้เราอยู่ติดกับร้านประพีพานิช ( เฮียอางอดีด)แต่ตอนนี้เฮียนะดูแลแทนอยากเจอเพื่อนถ้าไครเปิดแล้วเจอเมลล์เราก็คุยกัน ได้นะ  คิดถึงจริง........
แจ้งลบ
โดยคุณ vasanacpn@hotmail.com วันที่ 9 เม.ย. 2554 เวลา 16:05:35 น. [ IP : 110.164.148.75 ]

ความคิดเห็นที่ 21
นุ๋ ชื่อ ด.ญ กัญา รัน์นุเค ยขอท่านพ่อช้วยให้นุ๋วสมปราดทนากับชายคนนึ่งแต่มันเกือบแล้วค่ะคนนั้นชื่อรายรุม่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ mo_ma_lovep@@hotmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 13:36:03 น. [ IP : 58.147.41.199 ]

ความคิดเห็นที่ 20
นู๋เป็นคนกรุงเทพแต่นู่มาเรียนที่พิชัยนู๋เลยได้เป็หลานของพระยาพิชัยดาบหักนู๋ได้รั กพระยาพิชัยดาบหักและเรียนยุ๋วชั่นม.1ที่ร.รพิชัยอ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ ด้วยคร๊
แจ้งลบ
โดยคุณ theqq004@hotmail.com วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 13:33:02 น. [ IP : 58.147.41.199 ]

50 ความคิดเห็นถัดไป >>

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย