เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

 
 
 
คำขวัญอำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์
 

น้ำพี้เหล็กล้าแกร่ง  แหล่งถ้ำค้างคาว  ภูเขาหินอ่อน  กระฉ่อนผ้าทอ

 

ประวัติอำเภอทองแสนขัน
 

ความเป็นมา

         
       เดิมท้องที่อำเภอทองแสนขันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์แต่เนื่องจากสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกเช่นปัจจุบัน  ทำให้การติดต่อราชการของประชาชนเป็นไปด้วยความลำบากและเสียเวลาในการเดินทางมาก ในสมันร้อยเอกศรีรัตน์ หริรัก์ เป็นนายอำเภอรอนประมาณปี 2517  ได้ดำริที่จะจัดตั้งใหม่ว่า “ตำบลบ่อทอง”  ทำให้อำเภอตรอนมีเขตการปกครอง  7  ตำบล  เป็น  8  ตำบล  เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้

          เมื่อปี  .. 2523  สมัยนายพิสิษฐ์  ผโลศิลป์  เป็นนายอำเภอตรอนได้ขอแยกท้องที่ตำบลผักขวง  ตำบลป่าคาย  ตำบลน้ำพี้  และตำบลบ่อทอง  จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่  และกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่  13  มิถุนายน  2526  จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  โดยได้ชื่อว่า “กิ่งอำเภอทองแสนขัน”

          ต่อมาเมื่อปี  ..  2533  สมัยนายสุขสันต์  วนะภูติ  เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่ากิ่งอำเภอทองแสนขัน มื้องที่กว้างขวางมีชุนชนและชุนุมการค้าหนาแน่นมีสภาพเจริญจึ้นกว่าเดิมมาก  สมควรยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง  การให้บริการของรัฐเกิดความสะดวกแก่ประชาชน  และส่งเสริมท้องที่ให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอทองแสนขันเป็นอำเภอทองแสนขันตั้งแต่วันที่  22  พฤษภาคม  2533

          เหตุผลที่อำเภอตรอนตั้งชื่อกิ่งอำเภอตั้งใหม่ว่า “กิ่งอำเภอทองแสนขัน”  สืบเนื่องมาจากตำบลบ่อทองอันเป็นที่ตั้งของที่ว่าการกิ่งอำเภอ มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานและมีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่ที่สุด ชื่อ “บ้านแสนขัน” มีประวัติเล่ามาว่าแต่เดิมนั้นมีชื่อเรียงเสียงใดไม่ปรากฏ  ครั้งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งเดินทางมาจากรประเทศลาว เข้ามาล่าช้างในพื้นที่แถบบริเวณนี้เข้าใจว่าคงจะมีโขลงช้างเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านแสนขันมีชื่อว่า “บ้านท่าช้าง”  สันนิษฐานว่าคงตั้งชื่อตามท่าน้ำที่ช้างลงไปดื่มน้ำ  และอาบน้ำเป็นประจำ  ประวัติว่าเมื่อนายพรานได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแสนขันก็ทราบว่าจะมีการก่องสร้างวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เกิดศรัทธาอยากร่วมทำบุญก่อสร้างวัดด้วย จึงเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ชักชวนสมัครพรรคพวกร่วมกันบริจาคทองคำนับได้จำนวนแสนขัน  และนำทองคำเดินทางมาร่วมก่อสร้างวัดดังกล่าว  แต่ครั้นเดินทางมาถึงบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ซึ่งต่อมาเรียกว่า “บ้านแสนขัน”  ได้ทราบว่าวัดพระแนศิลาอาสน์ได้ดำเนินก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้นำทองคำที่นำมาทั้งหมดฝังไว้บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้  เพราะเกรงว่าหากนำทองคำกลับภูมิลำเนาอาจถูกโจรผู้ร้ายปล้นระหว่างทางเอาได้  หมู่บ้านดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านแสนขัน” จนถึงปัจจุบันและอำเภอตรอนเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลแก่กิ่งอำเภอที่ได้ขอจัดตั้งใหม่  จึงได้ตั้งชื่อว่า “กิ่งอำเภอทองแสนขัน”   และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอทองแสนขัน  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2533  จนถึงทุกวันนี้

         

 
ข้อมูลทั่วไป
 

          - ที่ตั้ง  อำเภอทองแสนขันตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 6 องศา 7 ลิปดาหนือ  ถึง 6 องศา 40 ลิปดาเหนือ  และเส้นแวง  19  องศา  องศา 22  ลิปดา  ตะวันออกถึง 19  องศา  37  ลิปดา  ตะวันออก  ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน ตั้งอยู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1245  สาย  บ้านแสนขัน  -  บ้านนาลับแลง  หมู่ที่  9  ตำบลบ่อทอง  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 34  กิโลเมตร

         

          - พื้นที่  มีเนื้อที่ประมาณ  803  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  501,875  ไร่

         

 
อาณาเขต

           

     -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอเมือง  และอำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์

     -  ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอวัดโบสถ์  และอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก

     -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์

     -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

         

ลักษณะภูมิประเทศ
 

          -  รูปร่างหรือสัณฐาน  อำเภอทองแสนขันมีลักาณะรูปร่างคล้าย “ปลาปักเป้า”  โดยมีความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ  30  กิโลเมตร  และความกว้างจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ  50  กิโลเมตร

          -  พื้นที่  ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของอำเภอทองแสนขันเป็นที่ราบเชิงเขา  และมีความลาดเอียงทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีภูเขาน้อยใหญ่ความสูงเฉลี่ยประมาณ  200-900 ฟุต  จากระดับน้ำทะเล

          -  ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูร้อน  อากาศร้อนจัดและแห้งแล้ว  ฤดูฝน ฝนตกปานกลางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดผ่าน ฤดูผ่าน  อากาศค่อนข้างหนาวเย็น

          -  ทรัพยากรธรรมชาติ  อำเภอทองแสนขันมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  แร่หินอ่อน  แร่หินปูน  แร่แคลไซต์  แร่ฟอสฟอรัส  แร่หินแกรนิต  แกร่เหล็ก  และแร่แกรไฟด์

 

 

         

การปกครอง
 

          -  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีตำบลบ่อทอง ตำบลผักขวง  ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย

         

          - การบริหารส่วนท้องถิ่น  มีสุขาภิบาล  1  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล 4  แห่ง

         

         - ประชากร  ประชากรในเดือนมีนาคม 2541  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  33,662 คน  เป็นชาย  17,084  คน  เป็นหญิง  16,578  คน  มีครัวเรือน  7,873  ครัวเรือน

         

          - เศรษฐกิจ  อำเภอทองแสนขันมีประชากร ประมาณร้อยละ 85  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำแนกได้ดังนี้  อาชีพหลักคือ  ทำนา  ทำไร่อ้อย  ทำไร่ถั่วเหลือง  ทำไร่น้ำมันสำปะหลัง  ทำไร่งา  ทำไหร่ข้าวฟาง และหอมแดง  อาชีพรอง ได้แก่ เลี้ยงสัตว์  และทำสวย ส่วนอาชีพอื่นๆ  ได้แก่ ค้าขาย  รับจ้าง ฯลฯ

         

          - การสารธารณสุข  มีโรงพยาบาลขนาด สถานีอนามัยประจำตำบล สถานพยาบาล และร้านขายยาประเภท ก.

 

 
การศึกษาและการศาสนา
 

การศึกษา ในอำเภอทองแสนขันมีสถานศึกษาให้บริการประชาชนในอำเภอ  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา

          -  การศาสนา  ประชาชนในอำเภอทองแสนขันจะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีศาสนาสถาน ได้แก่  วัด  และสำนักสงฆ์  นอกจากนี้ประชาชนในอำเภอบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์

         

         

 
ข้อมูลเฉพาะด้าน
 

           อำเภอทองแสนขันมี 4  ตำบล  43  หมู่บ้าน  ประชากรจำนวน  33,662  คน  พื้นที่ทั้งหมด  803  ตารางกิโลเมตร  หรือ 501,875  ไร่  พื้นที่ถือครองด้านการเกษตรเป็นพื้นที่ทำนา  42,132  ไร่  พื้นที่ปลูกไม้ผล 5,129  ไร่  พื้นที่ปลูกพืชไร่  และพื้นที่ปลูกผัก  460  ไร่

         

 
 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลองตรอน  มีลำห้วยพี้  ลำห้วยน้ำลอก  ลำห้วยดินดำ  ลำห้วยน้ำมืด  ลำห้วยน้ำหมี  และลำห้วยน้ำใส  แหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน และมีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

          แหล่งน้ำจัดสร้างขึ้น  สระน้ำ  ที่ตำบลบ่อทอง  ตำบลผักขวง  ตำบลป่าคาย  ตำบลน้ำพี้  บ่อบาดาลระดับตื้น(บ่อตอก)  ที่ตำบล บ่อทอง ตำบลป่าคาย  ตำบลผักขวง  ตำบลน้ำพี้  คลองส่งน้ำชลประทาน  และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

 

         

 
สถานที่ท่องเที่ยว
 

          -  โบราณสถานบ่อเหล็กน้ำพี้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำพี้  แยกจากทางหลวง  จังหวัดสายป่าขนุน  -  วังผาชัน  มาตามทางหลวงจังหวัดสายน้ำอ่าง  -  บ้านนานลับแลง  -  บ้านน้ำพี้  ประมาณ  500 เมตร  ถึงทางเข้า จากทางเข้าไปอีกประมาณ  3  กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งโบราณสถานบ่อเหล็กน้ำพี้น  บริเวณดังกล่าวมีบ่อเหล็กน้ำพี้จำนวนหลายบ่อ  อาทิ “บ่อพระแสง”  “บ่อพระขรรค์”  เป็นต้น  ปัจจุบันทางราชการประกาศห้ามมิให้ผู้ใดทำการขุดแร่ในบริเวณดังกล่าว  เพื่อสงวนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา  และบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพี้เป็นที่สักการบูชาของผู้ที่ศรัทธานับถือพร้อมประชาชนที่ไปเยี่ยมชม  จังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอทองแสนขันพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ได้ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์

         

           -  ถ้ำดิน  ตั้งอยู่ที่เทือกเขาผาตั้ง  บริเวณหมู่ที่  11  (บ้านถ้ำดิน)  ตำบลบ่อทอง  ซึ่งเทือกเขาดังกล่าวนี้มีถ้ำเล็กถ้ำน้อย  ประมาณ  20  ถ้ำ  อาทิ  ถ้ำพระ  ถ้ำห้องแถว  ถ้ำค้างคาว  ถ้ำประทุน  เป็นต้น  สภาพภายในถ้ำมีหินงอก  หินย้อย  เป็นรูปร่างต่าง ๆ สวยงามมาก  จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของคนรักธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทองแสนขัน

         

            - ถ้ำจันทน์  ตั้งอยู่บริเวณเขาจันทน์  บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ  หมู่ที่  11  ตำบลผักขวง  บริเวณทางขึ้นถ้ำมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอยู่ตามลำธาร  ภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวาง อากาศเย็นสบาย  มีหินงอก  หินย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยเฉพาะผนังถ้ำบางแห่งเมื่อมีแสงตกกระทบถึงจะมีลักษณะเป็นประกายแวววาว  ดุจดับแสงจันทร์กระทบเหนือน้ำต้องลมสวยงามมาก  นอกจากตัวถ้ำจันทน์แล้ว  บริเวณใกล้เคียงกันยังมีถ้ำอีกหลายแห่ง เช่น  ถ้ำวัวแดง  ถ้ำเสือ  ถ้ำค้างคาว  ถ้ำธารสวรรค์และถ้ำเจดีย์  โดยเฉพาะถ้ำเจดีย์ซึ่งสามารถไต่ขึ้นไปบนยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายยอดเจดีย์  เพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบๆ ได้ด้วย

         

 
          ทางขึ้นถ้ำจันทน์  แยกจากถนนสายป่าขนุน  -  วังผาชัน  เข้าหมู่บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ  หมู่ที่  11  ตำบลผักขวง  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  เป็นทางลูกรัง  (ห่างจากบ่อเหล็กน้ำพี้ประมาณ  15  กิโลเมตร)  อำเภอทองแสนขันได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ถ้ำจันทน์  เพื่อปรับปรุงถนนเข้าและลาดจอดรถให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  ปีงบประมาณ  2541  ด้วย

         

เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ พระขรรค์เหล็กน้ำพี้ ไหลน้ำพี้ ไหลดำ ไหลเขียว ดูได้ที่หน้าเว็บ http://www.utdid.com
 

ความคิดเห็นที่ 66
หลวงพ่อมโนธรรมท่านไม่ใช่คนอุตรดิตถ์ครับ ท่านเป็นคนกรุงเทพครับ ผมเคยบวชกับท่านถึงได้รู้ แต่ท่านอยู่ทองแสนขันในระยะเวลาที่นานมากแล้วครับ ส่วนรายละเอียดของท่านถ้าใครรู้ระเอียดกรุณาโพสเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ C***-***@*********** วันที่ 18 พ.ย. 2555 เวลา 0:32:26 น.

ความคิดเห็นที่ 65
เสียดายที่พวกคนเห็นแก่ตัวเข้าไประเบิดภูเขาลูกนี้ เขาหน้าเผาตั้ง เกือบวินาศหมดแล้ว ขอให้พวกที่มีส่วนร่วมจงพบแต่ความวิบัติชาติ ในชาตินี้ด้วยเถอะ ขนาดต้นไม้ยางยักใหญ่ บนยอดเขาใหญ่ ที่สมเด็จแม่ขอไว้มันยังตัดเรียบไม่มีเหลือ ชาวบ้านธรรมดาหน้าไหนหรือจะกล้า ถ้าไม่ใช่ไอ้พวกพกปืนได้  
แจ้งลบ
โดยคุณ willy0089@.hotmail.co.th วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เวลา 1:55:06 น.

ความคิดเห็นที่ 64
ท่านดเคยเข้าไปเที่ยวถ้ำชื่อว่า ถ้ำรอคอยบ้าง ผมเนี่ยแหละเป็นคนตั้งชื่อนี้ เพราะรอเพื่อนๆ นาน เลยหยิบถ่านจากไฟป่า มาเขียนผนังถ้ำไว้ว่า ถ้ำรอคอย ครับพี่น้อง คนบ้านแสนขัน เขียนไว้ประมาณปี ระหว่างปี 24-26 ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ willy0089@.hotmail.co.th วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เวลา 1:44:02 น.

ความคิดเห็นที่ 63
เคยอยู่บ้านน้ำหมีใหม่เจริญ  น่าอยู่ค่ะ มีคนชื่อโยธินอยู่ด้วย เค้าจากไปแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ wilaich-2525@hotmail.com วันที่ 25 เม.ย. 2555 เวลา 5:20:00 น.

ความคิดเห็นที่ 62
ชื่อเล่นสาวค่ะ เป็นคนอุตรดิถ์  0850059605  เคยทำงานที่บริษัท g4s หลักสี่เคยขโมยเงินเขามาเป็นเวลา 2 ปี แล้วเขาจับได้เลยโดนไล่ออกตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะ  แล้วก็อยากทำงานมากเลยค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ศุกร์กัลลญา นาคมา /Sukanlaya@hotmail.com วันที่ 29 ม.ค. 2555 เวลา 21:05:42 น.

ความคิดเห็นที่ 61
ชื่อเล่นสาวค่ะ  คนอุตรดิตถ์  0850059605
แจ้งลบ
โดยคุณ ศุกร์กัลลญา วันที่ 29 ม.ค. 2555 เวลา 20:59:55 น.

ความคิดเห็นที่ 60
สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว สนใจในประชาชนบางคน ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ขอชมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดี ในการบริการประชาชน แต่บางคนยังยึดติดกับข้านี้ใหญ่เหลือเกินสำหรับหน้าที่ของตนที่ต้องนั่งอยู่ในอำเภอ แต่ในทางกับกันคุณกินภาษีประชาชนนะค่ะ........ช่วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกันหน่อยยยยยยยยยยย
แจ้งลบ
โดยคุณ ploydusit@gmail.com วันที่ 16 พ.ค. 2554 เวลา 21:39:56 น.

ความคิดเห็นที่ 59
อยากรู้ว่านายวิชัย   ฟั่นบ้านไร่   อยู่ตำบลอะไร บ้านอะไร ใครรู้ช่วยบอกที เป็นเพื่อนกันสมัยเรียน แต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ หากรู้จักช่วยบอกด้วยว่าเจคิดถึง
แจ้งลบ
โดยคุณ jayjay@hotmail วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 12:19:41 น.

ความคิดเห็นที่ 58
พี่ต้ำน่ารักจัง คงรู้น๊ว่าต้ำไหน______________,
แจ้งลบ
โดยคุณ น่ารัก วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 13:48:10 น.

ความคิดเห็นที่ 57
sdsdsd
แจ้งลบ
โดยคุณ xcxsdssd วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 14:11:16 น.

ความคิดเห็นที่ 56
ตามหาเพื่อนสมัยเรียนที่ พิบูลสงคราม  ปี 2526-2527  ชื่อเล่นวิ  จำชื่อจริงไม่ได้ใครพอจะรู้จักคนชื่อวิที่เคยเรียน ภาคคำที่ วค.พิบูลสงครามพิษณุโลก  หรือลูหลานของคุณวิ ที่ทชรู้จักกรุณาเมล์กลับด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ chay0043@sanook.com วันที่ 20 ก.ย. 2553 เวลา 3:31:39 น.

ความคิดเห็นที่ 55
ถ้ำดินไม่มีใครกล้าเที่ยวหรอกครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ lalee_65@hotmail.com วันที่ 12 ก.ค. 2553 เวลา 11:50:04 น.

ความคิดเห็นที่ 54
เก่ดาเนดาส้น

แจ้งลบ
โดยคุณ ภัด วันที่ 15 มิ.ย. 2553 เวลา 13:19:31 น.

ความคิดเห็นที่ 53
ไฆฤฤห
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟหกฟหกฟหก วันที่ 14 มิ.ย. 2553 เวลา 16:01:00 น.

ความคิดเห็นที่ 52
ทองแสนขันยังมีดีอีกอย่างหนึ่ง คือพระดีศรีอุตรดิตถ์บ้านปางวุ้น ที่คนรู้จักไปทั่วคือหลวงพ่อมโนธรรมแห่งบ้านปางวุ้นครับ น่าจะมีใครสักคนทำประวัติท่านว่าเป็นใครเกิดที่อำเภอไหนในอุตรดิตถ์ บวชเมื่อไร อายุเท่าไร จะเป็นการดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คำแก้ว วันที่ 21 พ.ค. 2553 เวลา 23:53:31 น.

ความคิดเห็นที่ 51
ผมชอบมากเลยครับเครื่องรางของขลัง ผมก้อมีอยู่1เล่มครับมีดเห็ลกนำพี้
แจ้งลบ
โดยคุณ sam_saca@hotmail.com วันที่ 8 ก.พ. 2553 เวลา 0:44:43 น.


ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย