เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 
คำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์
 

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง  เมืองลางสาดหวาน  บ้านพระยาพิชัยดาบหัก  ถิ่นสักใหญ่ของโลก

 
          อุตรดิตถ์ แปลว่า “ท่าเหนือ” เนื่องจากในสมัยก่อนพ่อค้าจะนำสินค้าจากหลวงพระบางน่าน หรือเมืองเหนืออื่นๆ ไปค้าขายกับทางใต้ เช่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อยุธยา กรุงเทพฯ หรือสินค้าจากทางใต้จะนำขึ้นเหนือต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของอุตรดิตถ์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดจนการโยกย้ายที่อยู่อาศัยของกลุ่มชน

เดิมทีเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ “บางโพธิ์ท่าอิฐ” ขึ้นกับเมืองพิชัย ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านและมีความเจริญอย่างรวดเร็ว  เพราะเป็นเมืองท่าเรือขนถ่ายสินค้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถึง “บางโพธิ์ท่าอิฐ” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2544  โดยเรือพระที่นั่งจอด    บริเวณหน้าวัดวังเตาหม้อ  ซึ่งก็คือ วัดท่าถนนในปัจจุบัน  ต่อมาทรงพระราชดำริเห็นว่า ตำบลนี้คงเจริญต่อไปในภายหน้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นเมือง  เรียกว่าเมืองอุตรดิตถ์  แต่ยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิชัยอยู่  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้ย้ายศาลากลางเมืองไปตั้งที่เมืองอุตรดิตถ์  เนื่องจากเมืองอุตรดิตถ์มีผู้คนไปอยู่อาศัยประกอบกับการค้ามากขึ้น ในขณะที่เมองพิชัยโรยไป  และเมื่อ พ.. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคำว่า  “เมือง” เป็น “จังหวัด”  ดังนั้นเมืองอุตรดิตถ์จึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เห็นพ้องต้องกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน  ซึ่งเป็นบริเวณที่พระองค์ท่านเสด็จเมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2444

 
ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ
          จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศา  37  ลิบดา  และ  19 องศา  30  ลิบดาเหนือ  กับเส้นแวงที่  100  องศา  5  ลิบดา และ 101  องศา  11  ลิปดา ตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  485  กิโลเมตร  และโดยทางรถยนต์  491  กิโลเมตร  มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  7,838,592  ตารางกิโลเมตร  หรือ  4,899,120  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 4.62  ของพื้นที่ภาคเหนือ  แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อำเภอ  67  ตำบล  539  หมู่บ้าน
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ
          จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ
 
      -  ที่ราบลุ่มแม่น้ำ  เกิดอยู่บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ มีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ  50-100 เมตรจากระดับน้ำทะเลอยู่ในเขตอำเภอตรอน อำเภอพิชัย  อำเภอลับแล  อำเภอทองแสนขัน  และบางส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
      -  ที่ราบระหว่างหุบเขาและบริเวณลูกคลื่นลอดลาด เป็นบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มน้ำทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด  มีความสูงระหว่าง 100-400 เมตร  จากระดับน้ำทะเลอยู่ในเขตอำเภอทองแสนขัน  อำเภอลับแล  อำเภอน้ำปาด  อำเภอฟากท่า  อำเภอบ้านโคก  และบางส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
      -  เขตภูเขาและที่สูง  เป็นภูมิประเทศที่พบมากประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด  มีความสูงของพื้นที่ระหว่าง  400-1,000  เมตร ในบริเวณด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัดโดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านโคก  อำเภอฟากท่า  อำเภอน้ำปาด  อำเภอท่าปลา  อำเภอลับแล  และบางส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 
       สำหรับภูมิอากาศจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู(Tropical climate)  โดยมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจนและเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่สูง  จึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500  มิลลิเมตรต่อปี  และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 – 17 องศาเซลเซียส
 
 
สภาพทางสังคม
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในระหว่างภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดตามแต่จะได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคใด

ประชากรร้อยละ 80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำเรือกสวนไร่นา  พืชผลหมุนเวียนที่เสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน คือ หอมแดงซึ่งปลูกมากที่อำเภอลับแล  กระเทียมที่อำเภอน้ำปาด ลำไยที่อำเภอท่าปลา  มะขาวหวานที่อำเภอฟากท่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลางสาด  ทุเรียน  ที่อำเภอลับแล  และอำเภอเมือง

 
 
 
การศึกษา
 

จังหวัดอุตรดิตถ์มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 360 แห่ง จำนวนนักเรียน นักศึกษา รวม 92,945  คน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้

จำนวนประชากรของจังหวัดทั้งสิ้น 487,942 คน แยกเป็นชาย 246,023 คน  หญิง 241,919 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  62  คน/ตารางกิโลเมตร  มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลตำบล 1 แห่ง  สุขาภิบาล 14 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล 33 แห่ง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

         

 

อณาเขตติดต่อ

 

- ทิศเหนือ ติดตอกับ  จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน

          - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเลย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแนวเขตชายแดนยาวประมาณ 135  เมตร

          - ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

          - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย

 

         

ด้านศาสนา

         

         สำหรับทางด้านศาสนานั้น  ประชาชนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 99.8 นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาประมาณร้อยละ 0.17  นับถือศาสนาคริสต์  ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ  0.03  นับถือศาสนาอิสลามและอื่นๆ  โดยมีสถาบันทางพุทธศาสนา คือ วัด จำนวน 296 แห่ง ที่พักสงฆ์ 85 แห่ง

มีพระภิกษุ 1,762 รูป  สามาเณร 474 รูป และโบสถ์คริสต์ศาสนา 12 แห่ง  ส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น  เนื่องจากประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์สืบเชื้อสายมาจากคนไทยหลายภาคจึงทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปบ้าง เช่น  อำเภอน้ำปาด  ฟากท่า  บ้านโคก  มีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคนภาคเหนือ  ส่วนตอนใต้คือ  อำเภอเมือง  ตรอน  พิชัย  และทองแสนขัน  มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายภาคกลาง

         

 
 
การเดินทาง

         

 
          ทางรถยนต์ อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 491 กิโลเมตร  การเดินทางโดยทางรถยนต์สามารถไปได้ 2 ทาง  คือ  จากกรุงเทพฯ  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน  อยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  เข้านครสวรรค์  แล้วใช้เส้นทาง  11  เข้าพิษณุโลก  แล้วเดินทางตามเส้นทางหมายเลข  11  จนถึงอุตรดิตถ์

         

           ทางรถโดยสาร จากสถานีขนส่งสายเหนือ  มีรถยนต์โดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวัน  วันละหลายเที่ยว  รายละเอียดติดต่อ  โทร. 272-5228  สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ  จากกรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยว  ติดต่อบริษัทถาวรฟาร์ม  โทร.  282-3341 , 271-3011  และ

วินทัวร์  โทร.  221-2984

         

            ทางรถไฟ  จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรพไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน  วันละหลายเที่ยวจากสถานีรพไฟกรุงเทพฯ รายละเอียดติดต่อ โทร.  223-7010 , 223-7020

         

 

 

ระยะทางจากอำเมืองไปยังอำเภอต่างๆ  ของจังหวัดอุตรดิตถ์

                     
          อำเภอเมือง  -  อำเภอตรอน           24   กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอพิชัย            45   กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอลับแล            8   กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอน้ำปาด         72   กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอท่าปลา         40   กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอบ้านโคก       165  กิโลเมตร

          อำเภอเมือง  -  อำเภอฟากท่า         113  กิโลเมตร

          อำเภอเมอง  -  อำเภอทองแสนขัน   42    กิโลเมตร

 

 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นที่ 55
H****! I **** **** ** ******* *** ***** *** ****** J****** Q**** I********* ****** &****;**** ** **** VIDEO *
************************?*=*D*T*****QQ&*=****<**><*A>
T*** ** * **** ****** *** *********** ******* I* *** *** **********, ****** ***** ** **** ********
****@***********<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ E*** วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 3:45:37 น. [ IP : 203.207.52.202 ]

ความคิดเห็นที่ 54
H****! I **** **** ** ******* *** ***** *** ****** J****** A***-T**** ****** *** RFID I******** ****** **** ***** Y** *** *** *** ** ***** VIDEO *
************************?*=*WU**R*X***<**><*A>
I* *** *** **********, ****** ***** ** **** ********
****@***********<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ E*** วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 16:10:52 น. [ IP : 191.241.235.24 ]

ความคิดเห็นที่ 53
H****! I **** **** ** ******* *** ***** *** ****** J****** ****-***** ****** *** RFID I******** ****** **** *****
************************_****_*****<**><*A>
Y** *** *** *** ** ***** *
************************?*=*XT***Q-XC*&*=**<**><*A>
I* *** *** **********, ****** ***** ** **** ********
****@***********<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ E*** วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 2:51:03 น. [ IP : 37.32.33.82 ]

ความคิดเห็นที่ 52
H**** *****,<**>
<**>
M* **** ** A** *** I ***** **** ** **** ** *** ***** **** *** ******** ** **** **** ******* **** ** ********* ******** ** * ******** ** *** **** **************** ? <**>
<**>
W* *** ** *** ***** ** ******** *** ****** **** ********* ** ******* ******* *** ** ** **** ********* *** *** ******** O** ******** ***** *** ******** ******** ******** ** ** **** * **** ** * **-****** **** ** ****<**>
*<**>
I* *** *** ** ********** ****** ** ***** ******** ** * ******** ** *** ****, ****** *** ** *****<**>
<**>
T*****,<**>
A**<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ A** C***** วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 21:26:29 น. [ IP : 110.39.60.2 ]

ความคิดเห็นที่ 51
H**** *****,<**>
<**>
M* **** ** G*****, *** I *** ********* ** *** ***** **** ** **** **** ******* ********* ******** ** * ******** ** ** **** **************** ? <**>
<**>
W* *** ******** *** ****** **** ********* ** ******* ** ** **** ********* *** *** ******** O** ******** ***** *** ******** ******** ** * ** ****** *****<**>
I* *** *** ********** ** ****** **** **** ******** ** * ******** ** *** ****, ****** *** ** *****<**>
<**>
T*****<**>
G*****<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ G***** M***** J* วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 11:23:58 น. [ IP : 182.52.137.140 ]

ความคิดเห็นที่ 50
H****, **&#**;* D****** **** **** ****!<**>
<**>
I&#**;* ******* ******* I **** ** ******* ** *** ****** **** ** *** **** ******* ** ********** T***** *** ******* * *** ******** ********* *** G***** **** ******* ***** ********* *****, *** **** *** ****&#**;** ****** **** ******** ******* ******, ** ***** ***&#**;* ** ******* **** ** *** ********! Y** ***, ******** *** ******** ** ***** ******* ******* **** ***** *****, *** I **** **** *** ***** *** * ****** *****, ***** *** *** *** ******** **** **** ****<**>
<**>
W****** ***** * *** ** **** *** ******, *** ** **** **** *** **** **** *** U***** S******C***** ** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** **** *** ******* ** **** ** **** ******* ******** ** $** ** ** ****** ** * ******** ****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* **** ***** ******* *****
************U***V*<**><*A>
<**>
Y**&#**;** ****** ******* ** *** ******** ******* **-D** M**** B*** G********!<**>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
D******<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ******* ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** ******* T**** ****
แจ้งลบ
โดยคุณ D****** N***** วันที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 23:29:58 น. [ IP : 123.143.224.42 ]

ความคิดเห็นที่ 49
H*, **&#**;* M****** **** **** ****!<**>
<**>
I&#**;* ******** *** ******* I **** ** ******* ** *** ******* **** **** ** *** **** ******* ** ********** T***** *** ******* * *** **** ********* *** G***** **** ******* ***** ********* *** *****, *** **** *** ****&#**;** ********** ****** **** ******* **** ******* ******, ** ***** ***&#**;* ** ******* **** ** ***** ********! Y** ***, **** ******** *** ******** ** ***** **** ******* **** ***** ****, *** I **** **** *** ***** *** * ****** ****, ***** *** *** *** ******** ********** *** ****<**>
<**>
W****** ***** * *** ** **** *** ******, *** ** **** **** *** **** **** US*C***** ** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** * ***** *** **** ** **** ** ********* ******** ** $** ** ** ****** ** * ******** ****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* &****;*****
************U***V*<**><*A>
<**>
Y**&#**;** ****** ******* ** *** ********** **-D** M**** B*** G********!<**>
<**>
T***** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
M******<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ******* ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** ******* T**** ****
แจ้งลบ
โดยคุณ M****** S***** วันที่ 24 ก.พ. 2562 เวลา 20:54:45 น. [ IP : 170.231.48.138 ]

ความคิดเห็นที่ 48
H*, **&#**;* T*****!<**>
<**>
A***** ******** ** ***** ***** ****** **** ***** S****G******A**** ** *** *** ******** *** ******** &****;** ****, *** ** ****, **&#**;** ** EVERYONE ** **** ******** W*** &****;*** *** ******* *** ***<**>
<**>
R**** ***, I *** **** **** ********* ** **** ****** ***** ***** ******* * *** ***** (****&#**;* BAD), *********** ***** *** ******* *** *** ******* *** $$$$!<**>
<**>
F****** *** **** *******&#**; ********* ** **** **** *** **** ***** *****! F*** *** *** **** ** ** *
*****************W<**><*A>
<**>
G** **** VSO ***** ****** ********* ********
*************Q**J*<**><*A>
S***** ** $**, ******* SEO ******* ****** ** $**<**>
<**>
C*****,<**>
T*****
แจ้งลบ
โดยคุณ T***** H******* วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 6:46:42 น. [ IP : 196.22.249.124 ]

ความคิดเห็นที่ 47
H*, **&#**;* M****!<**>
<**>
I&#**;* ******* ******* I **** ** ******* ** *** ***** **** ** *** **** ******* ** ********** T***** *** ******* * *** ******** *** G***** **** ******* ***** ********* *****, *** **** *** ****&#**;** ********** ****** **** ******* **** ******* ******, ** ***** ***&#**;* * ********** **** ** *** *******! Y** ***, ******** *** ******** ** ***** **** ******* **** ***** *****, *** I **** **** *** ***** *** * ****** ****, ***** *** *** *** ******** ********** ****<**>
<**>
B******* ***** * *** ** ****, *** ** **** **** *** **** &****;** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** **** *** **** ** **** ** ********* ******** ** $** ** ** ****** ** * ******** ****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* **** ***** ******* *****
************KGRA**<**><*A>
<**>
Y**&#**;** ****** ******* ** *** ********** **-D** M**** B*** G********!<**>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
M****<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ******* ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** ******* T**** ****
แจ้งลบ
โดยคุณ M**** S********** วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 11:32:12 น. [ IP : 31.130.108.141 ]

ความคิดเห็นที่ 46
H****, **&#**;* R****** *****!<**>
<**>
I&#**;* ********** ******* I **** ** ******* ** *** ******* ***** **** ** *** **** ******* ** ********** T***** *** ******* * *** ******** *** G***** **** ******* ***** ********* *** *****, *** **** *** ****&#**;** ********** ****** **** **** ********* **** ******* ******, ** ***** ***&#**;* * ********** **** ** *** *******! Y** ***, **** ******** *** ******** ** ***** **** ******* **** ***** *****, *** I **** **** *** ***** *** * ****** ****, ***** *** *** *** ******** **** **** *** ****<**>
<**>
C******* ******* ***** * *** ** **** *** ******, *** ** **** **** *** **** &****;** **** ** **** ***** ******* *** *** ******* ****<**>
<**>
Y** *** **** **** *** **** ** **** ** **** ******* ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* &****;*****
************KGRA**<**><*A>
<**>
Y**&#**;** ****** ******* ** *** ********** **-D** M**** B*** G********!<**>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
R*******<**>
R******<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ******* ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** ******* T**** ****
แจ้งลบ
โดยคุณ R****** G********** วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 16:01:41 น. [ IP : 88.87.80.157 ]

ความคิดเห็นที่ 45
G*** M******, I *** * **** ** **** ******* *** ***** *** **** * GDPR ********* ***** ** ***** ********* ** *** **** ** ** **** ******** **** *** E******* U***** H*** ** * ******** **** I **** *** ** ******** P***** **** **** ** *** ** *** ** *** ****** ** ********* ** **** **** ******* ********<**>
<**>
I **** ***** *** ***** ** ** ****** ***** ***** *** *** ****** ******* *****<**>
<**>
***************************************R*BX**P***F*OQ*G*******G**Y*CW?***=* ******<**><*A>
<**>
I **** **** ******<**>
<**>
B*** ******<**>
<**>
T***
แจ้งลบ
โดยคุณ T*** วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16:07:35 น. [ IP : 43.248.213.236 ]

ความคิดเห็นที่ 44
H**, **&#**;* W*****!<**>
<**>
A***** ******** ** ***** ***** ****** **** ***** S****G******A**** ** *** *** ******** *** ******** &****;** ****, *** **** ****, **&#**;** ** EVERYONE ** **** ********* ******** W*** &****;*** *** ******* *** ***<**>
<**>
R**** ***, I *** **** **** ********* ** **** ****** ***** ***** ******* * *** ***** (****&#**;* ******* **** ********), ********** ***** *** ******* *** *** ******* *** ********!<**>
<**>
A***** *** **** ******&#**; ********* ** **** **** *** *** ***** *****! L**** *** ****** ** ** *****
*****************W<**><*A>
<**>
G** **** VSO ***** ****** ********* ********
*************Q**J*<**><*A>
S***** ** $**, ******* SEO ******* ****** ** $**<**>
<**>
R******,<**>
W*****
แจ้งลบ
โดยคุณ W***** H******* วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 5:28:17 น. [ IP : 181.209.77.163 ]

ความคิดเห็นที่ 43
H*!<**>
<**>
N*** **** ******* *** **** ** **** ***** Y** ****, MOST ******* **** ** **** ****** ***** ****** ******** *** ******** ** **** ********* <**>
O*** **% ** **** ***** G***** *****! &****;W* **** **** **** ******** ***** *** * ****** **** ** G***** *** S***J******<**>
<**>
M*** ******* ***** ******* ******* ****** **** **** * BAD ********** ** *****! <**>
W* **** **** *** **** **** US*C***** ** **** ** **** ***** ******* *** ***** <**>
O** ******** **** **** ** ***** * *** **** ****** ** ***** ** ***** ****** ******** ** ***********! <**>
<**>
W* ******* ******** G*****, S***J*****, T****P****, T***A******, F*******, Z*****, Y*****P**** ******* ** ****, ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** **** ******* ***** <**>
*******************<**><*A>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
E**
แจ้งลบ
โดยคุณ E** H******** วันที่ 5 ม.ค. 2562 เวลา 14:16:36 น. [ IP : 41.219.149.2 ]

ความคิดเห็นที่ 42
H*!<**>
<**>
N*** **** ******* *** **** ** **** ***** Y** ****, MOST ********* **** ** **** ****** ***** ****** ******** *** ******** ** **** ********* <**>
O*** **% ** **** ***** G***** *****! &****;W* **** **** *** ***** *** * ****** **** ** G***** *** F********<**>
<**>
M*** ********* ***** ******* * ****** ****** **** **** * BAD ********** ** *****! <**>
W* **** **** *** **** &****;** **** ** **** ***** ******* *** *** ******* **** <**>
O** ******** **** ******** ** ***** * * **** ****** ** ***** ** ***** ****** ******** ** ***********! <**>
<**>
W* ******* ******** G*****, S***J*****, T****P****, T***A******, F*******, Z*****, Y*****P**** ******* ** ****, ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** **** ******* ***** <**>
*******************<**><*A>
<**>
T***** *** **** ****,<**>
<**>
E**** *** **** ** **** ****<**>
T**
แจ้งลบ
โดยคุณ T** P****** วันที่ 29 ธ.ค. 2561 เวลา 3:09:20 น. [ IP : 170.239.31.252 ]

ความคิดเห็นที่ 41
H**, **&#**;* L*****!<**>
<**>
P***** **** ******** ** ***** ***** ****** **** ***** S****G******A**** ** *** *** ******** *** ******** &****;** ****, *** **** ****, **&#**;** ** EVERYONE ** **** ********** W*** &****;*** *** ******* *** ***<**>
<**>
J*** ***, I *** **** **** ********* ** **** ****** ***** ***** ******* * *** ***** (****&#**;* BAD), *********** ***** *** ******* *** *** ******* *** ********!<**>
<**>
A***** *** **** *******&#**; ********* ** **** **** *** **** ***** ********! F*** *** *** **** ** ** *****
*****************W<**><*A>
<**>
G** **** ***** ****** ********* ********
*************Q**J*<**><*A>
<**>
R******,<**>
L*****
แจ้งลบ
โดยคุณ L***** F********** วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:49:45 น. [ IP : 170.0.124.255 ]

ความคิดเห็นที่ 40
H****!<**>
<**>
A**** ******** **** **** ** **** **** *********, I ******* *** *** *** **** ******<**>
<**>
I **** **&#**;* **** ****, *** *** **** ** ********** ******* ** ********** &****;***********<**>
<**>
I* *** ***&#**;* **** **-***** ******* **** ****** ******* ******* *********, I ******* ******* **** **** ******* ** ************ SEO ********<**>
<**>
J*** **** *** ******* **** *************, * **** *****, *** **** ***** ******* ** ****! <**>
<**>
E***, *** **&#**;* **** $** ** ******<**>
*********************<**><*A>
<**>
B***,<**>
J******
แจ้งลบ
โดยคุณ J****** R**** วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 12:16:46 น. [ IP : 91.210.179.40 ]

ความคิดเห็นที่ 39
H****!<**>
<**>
G**** **** ******* ** **** *******! Y** ****, ********** ***** ******* ******* **** ***** ****, *** ** **** **** *** ***** *** * ****** *****, ***** *** *** *** ******** ***** **** ****<**>
<**>
B******* ***** * *** ** ****, *** ** **** **** *** **** **** USA*C***** ** **** ** **** ***** ******* *** *** ******* ****<**>
<**>
Y** *** **** * ***** *** ******* ** **** ** ********* ******** ** $** ** ** ****** ** * ******** ****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* &****;*****
*********************<**><*A>
<**>
T***** *** **** ****,<**>
<**>
R*******<**>
H****<**>
<**>
Q********? S*** * ******* ** *** ******* **** ** ***** *** *** FAQ*<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ***** ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** *******
แจ้งลบ
โดยคุณ H**** B*** วันที่ 9 ธ.ค. 2561 เวลา 1:10:42 น. [ IP : 170.79.176.237 ]

ความคิดเห็นที่ 38
H****!<**>
<**>
G**** ******** ******* ** **** *******! Y** ****, ********** ***** **** ******* **** ***** *****, *** ** **** **** *** ***** *** * ****** ****, ***** *** *** *** ******** ***** *** ****<**>
<**>
B******* ***** * *** ** ****, *** ** **** **** *** **** &****;** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** **** *** ******* ** **** ** ********* ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* **** **** ******* *****
*********************<**><*A>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
O******<**>
<**>
Q********? S*** * ******* ** *** ******* **** ** ***** *** *** FAQ*<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ***** ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** *******
แจ้งลบ
โดยคุณ O****** F******* วันที่ 8 ธ.ค. 2561 เวลา 14:31:20 น. [ IP : 110.74.222.102 ]

ความคิดเห็นที่ 37
H*!<**>
<**>
L*** *** ******** ******* ** **** ****! Y** ****, ******** **** **** ******* **** ***** ****, *** ** **** **** *** ***** *** * ****** *****, ***** *** *** *** ******** ***** *** ****<**>
<**>
B******* ***** * *** ** ****, ****** *** ******, *** ** **** **** *** **** **** U***** S******C***** ** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** * ***** *** ******* ** **** ** **** ******* ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* **** **** ******* *****
*********************<**><*A>
<**>
T***** *** **** ****,<**>
<**>
C******<**>
C******<**>
<**>
Q********? S*** * ******* ** *** ******* **** ** ***** *** *** FAQ*<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ***** ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** *******
แจ้งลบ
โดยคุณ C****** H**** วันที่ 4 ธ.ค. 2561 เวลา 15:38:56 น. [ IP : 86.62.112.194 ]

ความคิดเห็นที่ 36
H****!<**>
<**>
L*** *** ******** ******* ** *** ****! Y** ****, ********** **** ******* ******* **** ***** ****, *** ** **** **** *** ***** *** * ****** ****, ***** *** *** *** ******** ****** ****<**>
<**>
W****** ***** * *** ** ****, *** ** **** **** *** **** &****;** **** ** **** ******* ******* *** *****<**>
<**>
Y** *** **** * ***** *** ******* ** **** ** **** ******* ******** ** $** ** ** ****** ** * ******** ****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** ******* **** ***** ******* *****
*********************<**><*A>
<**>
T**** *** *** **** ****,<**>
<**>
R*******<**>
O***<**>
<**>
Q********? S*** * ******* ** *** ******* **** ** ***** *** *** FAQ*<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
Y** *** ********* **** ***** ******* *** ******* **** ** ********* ** **** ** *** *******
แจ้งลบ
โดยคุณ O*** O***** วันที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 9:45:31 น. [ IP : 177.200.64.188 ]

ความคิดเห็นที่ 35
H****!<**>
<**>
N*** ******** ******* *** **** ** **** ***** Y** ****, MOST ********* **** ** **** ****** ***** ****** ******** *** ****** ** **** ********* <**>
O*** **% ** **** ***** G***** *****! &****;W* **** **** *** ***** *** * ****** ***** ** G***** *** F********<**>
<**>
M*** ********* ***** ******* * ****** ***** **** **** * BAD ********** ** *****! <**>
W* **** **** *** **** &****;** **** ** **** ***** ******* *** *** ******* **** <**>
O** ******** **** ******** ** ***** * * **** ****** ** ***** ** ***** ****** ******** ** ***********! <**>
<**>
W* ******* ******** G*****, S***J*****, T****P****, T***A******, F*******, Z*****, Y*****P**** ******* ** ****, ******** ** $** ** ** ****** ** * &****;****!<**>
<**>
C**** *** *** **** *** **** ******* ***** <**>
*******************<**><*A>
<**>
T***** *** **** ****,<**>
<**>
R*******<**>
C****
แจ้งลบ
โดยคุณ C**** L****** วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 20:28:30 น. [ IP : 85.12.254.245 ]

ความคิดเห็นที่ 34
C************** A**** *********<**>
<**>
I_* ******* ***** ** ********** *** ****** ****** **** ** ******* **** * *** *****, ***** *** ****** **** ************ **** *** **** ** *** ** *** ******* ******** ** *** ******<**>
<**>
T*** ***** ** **** ********* *** * ******* ****** ** **** ** **** **** *** ***** *** **** ***** *** *** ****** ** *********** &****;****** ******* **** ***** **** ************<**>
<**>
T** A***** C*** - GUARANTEED* $*** - Y*** O***** J** *** *********<**>
<**>
C**** H*** T* W**** T** P****** V**** ==&**; &****;
***********GET_ACCESS_AZC***<**><*A>
<**>
<**>
R******,<**>
<**>
<**>
<**>
===============================================<**>
- &****;IF YOU DO NOT WANT TO RECEIVE THIS MESSAGE !!<**>
- &****;SEND EMAIL WITH YOUR SITE THAT YOU DO NOT WANT TO BE CONTACTED <**>
==&**; &****;
***********_****_****@********<*A> &****; &**;==<**>
===============================================
แจ้งลบ
โดยคุณ A****** R********* วันที่ 24 มิ.ย. 2561 เวลา 2:23:17 น. [ IP : 2.95.136.56 ]

ความคิดเห็นที่ 33
T** B*** W** L**** T* M*** M**** O***** ** ***** !!<**>
_METHOD TESTED BY ME_ Y** *** *** ***** *** ****** ** **** ***** ** **** M**** O***** * <**>
I **** ******* *** **** ** *** ****** ** **** *** *** **** * *** ****** **** ********* <**>
<**>
M*** $******* N** F**** E*** M***** !!<**>
C*** S**** R****** A B**** N**, N*****-F******* M***** F** M***** $****** P** D** W*** FREE T*********<**>
<**>
** H***&#**;* W*** Y**&#**;** G****** T***** **<**>
- T*** ****** ** ***** *** - Y**_** ***** **** ******** **** **** ******<**>
- ANYONE *** *** **** ** *** *******<**>
- Y** ***_* **** ** ***** **** <**>
- W*_** **** *** *** ** ** **** **** FREE ******* <**>
- T****_* ** ******* ******** ******** <**>
- I* **** ***** * *** ******* ** *** **** ** *** *** *** **** ***** **** *** #* <**>
- T*** ****** ***** ****_* BROKEN **** ***** ******* - Y**_** ** ***** **** **** *** *** **** **_** ***** <**>
- I* ***** *** ********** <**>
<**>
** GET ACCESS NOW ==&**; &****;
*******************************************<**><*A>
<**>
<**>
<**>
<**>
===============================================<**>
- &****;IF YOU DO NOT WANT TO RECEIVE THIS MESSAGE !!<**>
- &****;SEND EMAIL WITH YOUR SITE THAT YOU DO NOT WANT TO BE CONTACTED <**>
==&**; &****;
***********_****_****@********<*A> &****; &**;==<**>
===============================================
แจ้งลบ
โดยคุณ N****** N**** วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 1:20:01 น. [ IP : 104.194.140.97 ]

ความคิดเห็นที่ 32
B*** L*** B******* S******* F** SEO<**>
D******* ** ********** **** ******* *** ********* ** ********* ** *********<**>
R*** M**** &****;
**********************A***<*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ B**** A***** วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 10:45:45 น. [ IP : 181.30.101.242 ]

ความคิดเห็นที่ 31
G*** ** ** D*** *** W*&#**;** S*** Y** H** ** G******* A** T** T****** Y*** W****** N****<**>
- Y** **** ***** **** T******* T****** ********** ** *** &#**;****** *******&#**;*<**>
- Y** **** ***** *** ** ****** ******* **** &#**;***** *** *****&#**;* <**>
- Y** **** **** * **** ** **** ****** **** ***&#**;* ****!<**>
- Y** **** **** * ****** **** ** ** ****** ****** ***** ** **!<**>
- Y** WILL ** ****** **** **** ****** **** ** ******* ******* * *****!<**>
GET ACCES NOW ==&**;
****************************<**><*A>
แจ้งลบ
โดยคุณ J****** O****** วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 5:19:04 น. [ IP : 94.16.122.115 ]

ความคิดเห็นที่ 30
Y*** **** *** **** ** *** **** *********** ***********! I&#**;** **** ******* ***** **** *** I **** *** ** ******* *** *** *** **** **** I ******* ***&#**;** **** ***** * ***** *** ***** K*** ** **!
*************************************************-****-*****-*************** <*A>*** ************************************ *** ** ******* &****;<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ความคิดเห็นที่ วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 7:58:47 น. [ IP : 114.79.29.212 ]

ความคิดเห็นที่ 29
อ !! ต้องขอขอบคุณคนที่มาโพสเรื่องราว ข้อมูลดีดี อย่างนี้อีกทีนะคะ ข้อมูลที่ได้รับใบ เมื่อทำใบงานแล้ว ผลสรุปออกมาว่า !! ถูกหมดทุกข้อค่ะ &**;_&**; ขอบคุณจากใจจริงค่ะ (อีกที) =)(=
*************************************************-****-*****-*************** <*A>*** ************************************
แจ้งลบ
โดยคุณ **** วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 7:54:29 น. [ IP : 114.79.29.212 ]

ความคิดเห็นที่ 28
<**>
<**>
&**;* ****="
*********************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
***** ***** **** **** ******* ******** *****<**>
&**;* ****="
******************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
C**** T**** G*** ** ** *** **** &****;***<**>
&**;* ****="
********************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
*** ***** **** ** *****<**>
&**;* ****="
*********************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
*** **** ** ***** **** **** **** ****<**>
&**;* ****="
***********************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
T**** G*** ** *** ****** ***** ************** *** ** *** T**** G*** *** **** ****** *** ****<**>
&**;* ****="
*********************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
B** T**** G*** ** ******* **** ***** ****<**>
<**>
&**;* ****="
*****************************"&**;********* <*A>****&**;**&**;<**>
B** G**** W*** * G***<**>
&**;* ****="
*****************************"&**;** <*A>****&**;**&**; <**>
W* *** **** *********** *** *** GW* G*** *** G**** W*** * G*** *** *** *********<**>
&**;* ****="
*****************************"&**;********* <*A>* ****&**;**&**;<**>
<**>
G**** W*** * G*** *** G**** **** * **** ** *** ** **** ******** *** ** **** ** ******** *******, ***** *** *******<**>
&**;* ****="
******************"&**;********* <*A>****&**;**&**;<**>
T**** *** **** ***** **** *** G**** **** *****<**>
&**;* ****="
*********************"&**;********* <*A>****&**;**&**;<**>
GW G*** *** GW* G*** *** ** ****** ****** **** **** ******* *****<**>
<**>
&**;* ****="
******************"&**;********* <*A>****&**;**&**; &**;* ****="******************"&**;********* **&**;**&**; <**>
C**** ** G*** ** * ***** *******<**>
&**;* ****="
******************"&**;********* <*A>****&**;**&**; <**>
P****** *** *** ** G*** ** ********** *** ********** ***** ***** ******* ******* **** ** P**P** *** ****** *****<**>
&**;* ****="
*******************"&**;***** <*A>***&**;**&**; <**>
<**>
FFXIV ***** *** *** ******* ******* ********** **** ** ***** ******* **<**>
<**>
<**>
&**;* ****="
">***************"&**;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&**;**&**;<**><*A>
&**;* ****="
">******************"&**;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&* *;**&**;<**><*A>
&**;* ****="
">***************"&**;&#*****;&#*****;SEO&**;**&**;<**><*A>
<**>
<**>
<**>
<**>
&**;* ****="
*******************"&**;***** <*A>****&**;**&**;<**>
&**;* ****="
*********************"&**;********* <*A>****&**;**&**;<**>
&**;* ****="
***********************"&**;********* <*A>****&**;**&**;<**>
&**;* ****="
*******************"&**;***** <*A>***&**;**&**; <**>
<**>
<**>
<**>
<**>
&**;* ****="
">***************"&**;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&#*****;&**;**&**;<**><*A>
&**;* ****="
****************"&**;*** <*A>****&**;**&**;<**>
&**;* ****="
**********************"&**;*** <*A>****&**;**&**;<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ** วันที่ 22 ม.ค. 2556 เวลา 22:40:09 น. [ IP : 219.140.236.24 ]

ความคิดเห็นที่ 27
reliable service to secure transaction and fast delivery.The gold price we provide isn't the cheapest
https://www.thepowerlevel.com/Gold.php?N=Diablo3 Diablo 3 Gold

แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:21:20 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 26
https://www.thepowerlevel.com/Gold.php?N=Diablo3 Buy cheap Diablo 3 Gold  Buy diablo 3 gold which is good for players,with our reliable service to secure transaction and fast delivery.The gold price we provide isn't the cheapest https://www.thepowerlevel.com/Gold.php?N=Diablo3 Diablo 3 Gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:20:46 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 25
The safe Diablo III Gold
https://www.thepowerlevel.com/Gold.php?N=Diablo3 Buy Diablo 3 Gold will give you the advantage of a head first. Good service of Diablo III Power Leveling is just ready for you.You can buy diablo gold at 3zoom.com.
แจ้งลบ
โดยคุณ Cassie วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:19:56 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 24
transaction and fast delivery,Give you an extra bonus when you buy tera gold. We are welcome you to buy .

http://www.tera999.com/gold.html buy tera gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:19:06 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 23
service  
http://www.tera999.com/gold.html tera gold with our reliable service to secure
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:18:37 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 22
The service of tera power leveling is also what we provide.
http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold You can contact us anytime you want for we offer a 24-hour online service http://www.tera999.com/gold.html tera gold
แจ้งลบ
โดยคุณ Lovely วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:18:06 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 21
Buybuyitems.com
http://www.d3fly.com/items.html diablo 3 items is a professional and reliable Diablo 3 Us Items supplier online,Here is your first choice of diablo 3 items. Your can buy diablo 3 gear at a cheap price,and diablo 3 tire with fast delivery as well.

http://www.d3fly.com/items.html cheap diablo 3 itemsแจ้งลบ
โดยคุณ Cherry วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:17:24 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 20
Buy Diablo III items to win WAR easily,
http://www.d3fly.com/items.html Buy diablo 3 items decorate ur D3 characters with the top class Diablo3 item.And don't forget to put some Diablo3 gold into its pockets Dear,
แจ้งลบ
โดยคุณ Cherry วันที่ 22 มิ.ย. 2555 เวลา 13:16:32 น. [ IP : 117.70.58.77 ]

ความคิดเห็นที่ 19
[url=
http://www.hx31.com]武汉SEO[/url]

[url=http://www.welovers.net]武汉婚纱摄影[/url]

[url=http://www.otzg.com]寓教于乐的游戏[/url]

[url=http://www.tibiamoney.com]Wizard Outfit[/url]

Also known as:Skull mask addon quest, Wizard tiara addon quest

[url=http://www.tibiamoney.com]Tibia Premium[/url] required:yes

Be prepared to face:Hydra, Dragon Lord, Hero, Warlock, Elf Arcanist, Banshees, Bonelords and Ghouls.

Legend:Are you feeling evil today? This outfit is fitting for mages pursuing the dark side of sorcery. Shunned by the magic academy of Edron, you might find wizards hiding near Thais.

Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia gold[/url] - we are the professional Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia money[/url], Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia gp[/url], Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia item[/url], Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia account[/url], Rubera [url=http://www.tibiamoney.com]tibia level[/url] seller,we can sell Rubera [url=http://www.tibiagoods.com]cheap tibia gold[/url], Rubera [url=http://www.tibiagoods.com]tibia weapon[/url], Rubera [url=http://www.tibiagoods.com]tibia account[/url], Rubera [url=http://www.tibiagoods.com]tibia leveling[/url],we have the perfect trading [url=http://www.tibiagoods.com]cheapest tibia gold[/url] system for Tibia Online players.

Get Cheap [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]guild wars gold[/url] with Instant [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]gw gold[/url] Delivery!

Buy Fast [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]guild wars 2 farming[/url] from reliable online store! Cheap [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]guild wars 2 platinum[/url] is waiting for you!

Buy [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]guild wars 2 money[/url] and [url=http://www.enjoygolds.com]guild wars 2 armor[/url] from Best MMO Store!

Buy [url=http://www.enjoygolds.com]guild wars 2 platinum[/url] with least money from here! Tons of [url=http://www.enjoygolds.com]gw gold[/url] is on hot sale! guildwars has become one of the hottest MMO ever! Do you really want to miss this awesome game? I guess you're not! We only bring the most favorable price for [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]guild wars 2 gold[/url] as well as fast delivery! Delivery is a big thing for both of us! Enjoy free bonus if you order a large amount of [url=http://www.guildwarsgoldmoney.com]gw 2 gold[/url]!

Can't help falling in love with wonderful game but got no time to farm your own [url=http://www.enjoygolds.com]gw 2 gold[/url]? If that so, come to us and we will never let you down! Get started about several years ago, we got a better understanding of this game which guarantees we can provide a higher-quality service.

Speedy Delivery of [url=http://www.runescape100m.com]runescape gold[/url] & [url=http://www.runescape100m.com]runescape money[/url]

After payment is verified, we will begin delivering your order within 10 minutes. Please feel free to contact our customer service via our live chat system. Also, we will contact you by phone , email and live chat to arrange the [url=http://www.runescape100m.com]runescape gp[/url] delivery.

[url=http://www.runescape100m.com]cheap rs2 gold[/url] Store Open 24/7

Your [url=http://www.rs15min.com]runescape gold[/url] & [url=http://www.rs15min.com]runescape money[/url] will be fast delivered to you ! We strive to offer the fastest and most reliable service on the web for all your gaming needs. Feel free to contact us 24 hours a day, 7 days a week by phone, live chat and email. We work hard with our suppliers to offer the [url=http://www.rs15min.com]cheap rs2 gold[/url] prices we can. If you find a lower [url=http://www.rs15min.com]runescape gp[/url] price somewhere please let us know and we will try our hardest to match it.
แจ้งลบ
โดยคุณ LQQ วันที่ 5 มี.ค. 2555 เวลา 10:29:11 น. [ IP : 119.96.173.130 ]

ความคิดเห็นที่ 18

http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci men shirts


http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci cap


http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci Jeans

แจ้งลบ
โดยคุณ mens gucci shoes วันที่ 16 ม.ค. 2555 เวลา 16:50:00 น. [ IP : 183.60.100.165 ]

ความคิดเห็นที่ 17

http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">gucci slipper


http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci men shirts


http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci cap


http://www.btclothes.com/" rel="nofollow">Gucci Jeans


http://www.shopsshoes.com/" rel="nofollow">cheap nike shoesแจ้งลบ
โดยคุณ Wwdd998@126.com วันที่ 18 ก.ย. 2554 เวลา 16:49:35 น. [ IP : 219.138.163.116 ]

ความคิดเห็นที่ 16
อยากได้เบอร์โทรของวัดและชื่อวัดที่รักษาโรคมะเร็งในอ.ลับแลวอนผู้ใจบุญบอกด้วยนะค๊ะ เพราะพ่อของดิฉันกำลังป่วยด้วยโรคนี้
แจ้งลบ
โดยคุณ ไก่ วันที่ 5 มิ.ย. 2554 เวลา 10:08:49 น. [ IP : 118.173.244.119 ]

ความคิดเห็นที่ 15
Tiffany ">http://www.charms-charms.com">Tiffany Charms    hair smooth leather coat collocation and who are very big satchel gedaliah, and in the dust coat the draw on some Tiffany co jewellry  revealed a nifty breath more Tiffany Bangles  

แจ้งลบ
โดยคุณ deawfr วันที่ 11 เม.ย. 2554 เวลา 16:59:52 น. [ IP : 112.111.48.222 ]

ความคิดเห็นที่ 14
อยากให้หาได้เร็วกว่านี้
แจ้งลบ
โดยคุณ รวีดา วันที่ 5 มี.ค. 2554 เวลา 13:28:28 น. [ IP : 113.53.153.126 ]

ความคิดเห็นที่ 13
ผมคนอุตรดิตอยู่ตรอนแต่มาอยู่กทมตั้งแต่เด็กปีนี้22จะกับไปบวชพระบ้านเกิดตอนเดือนเม ษา ที่วัดวังหินอ.เภอตรอน ทีเที่ยวเยอะมากจังหวัดอุตรดิตพูดแล้วคิดถึงอยากกับบ้านT-T
แจ้งลบ
โดยคุณ havonn@hotmail.com วันที่ 9 ก.พ. 2554 เวลา 0:11:28 น. [ IP : 125.25.134.184 ]

ความคิดเห็นที่ 12
บ.. บ.. บ.. แบม !! *-* แกก็ใช้เว็บนี้เรอะ *______* เฮ้.. บังเอิญชะมัดเลย เค้าใช้หลายเว็บรวมกันเท่ากับหนึ่งใบงานเลยนะนั่น -0-;; ฮ่าๆอ๋อ !! ต้องขอขอบคุณคนที่มาโพสเรื่องราว ข้อมูลดีดี อย่างนี้อีกทีนะคะ ข้อมูลที่ได้รับใบ เมื่อทำใบงานแล้ว ผลสรุปออกมาว่า !! ถูกหมดทุกข้อค่ะ >_< ขอบคุณจากใจจริงค่ะ (อีกที) =)(=
แจ้งลบ
โดยคุณ ผู้เปิดอ่านคนหนึ่ง =__= / geogoy2542@hotmail.com วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 21:17:01 น. [ IP : 118.172.169.127 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุณมากนะค่ะ ถ้าไม่ได้เว็บนี้งานก็คงไม่เสร็จอ่าค่ะ ขอขอบคุณเว็บนี้จริงๆนะค่ะ TT^TT(ซาบซึ้งจนน้ำตาไหล)
แจ้งลบ
โดยคุณ b_bam42@hotmail.com วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 21:23:01 น. [ IP : 118.172.216.150 ]

ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุณค่ะ.. สามารถเป็นคำตอบในใบงานได้เยอะเลย ^^ ขอบคุณมาก ๆเลยนะคะ คุณ ... คุณ.. คุณคนที่มาโพสเรื่องเกี่ยวกับ.. กับ.. จังหวัดอุตรดิตถ์อ่า ~ =0=''
แจ้งลบ
โดยคุณ ผู้ที่เปิดอ่านคนหนึ่ง =__= วันที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา 20:48:14 น. [ IP : 118.172.170.191 ]

ความคิดเห็นที่ 9
แดแแ
แจ้งลบ
โดยคุณ รรรรรรรรรรรรรรรรรรร วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 20:29:00 น. [ IP : 118.172.147.230 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกก
แจ้งลบ
โดยคุณ ร๊ากกกกกกกกกกกกก วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 20:28:24 น. [ IP : 118.172.147.230 ]

ความคิดเห็นที่ 7
dfsfadsdsf
แจ้งลบ
โดยคุณ sddfs วันที่ 24 ธ.ค. 2553 เวลา 15:34:10 น. [ IP : 118.172.169.168 ]

ความคิดเห็นที่ 6
asas
แจ้งลบ
โดยคุณ asas วันที่ 23 ธ.ค. 2553 เวลา 14:55:47 น. [ IP : 118.172.167.183 ]

50 ความคิดเห็นถัดไป >>

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code กรอก Security Code
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย